Dette site bruger cookies. Hvis du forsætter på sitet, så accepterer du dette. Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies så tryk på følgende link. Accepter ikke cookies

Middelfart Kommune Logo
Nytorv ved aftentide

Endelig vedtagelse af lokalplan 173 og kommuneplan tillæg nr. 19

Byrådet vedtog på deres møde 6. februar 2017 Lokalplan 173 med tilhørende kommuneplan-tillæg nr. 19 endeligt. Planforslagene omfatter ejendommene nr. 5-9 på Strandvejen i den nordlige del af Middelfart.

Lokalplan 173 oversigtskort

Lokalplanområdets placering mellem kysten og Strandvejen i Middelfart.


Lokalplanen er udarbejdet for at ændre anvendelsen for ejendommen Strandvejen nr. 9 fra boligformål til erhvervs- og institutionsformål. Inden for området må der opføres bebyggelse med en maksimal højde på 8½ meter i op til to etager og med en maksimal bebyggelsespro-cent på 45. I planen er der lagt vægt på, at nye bygninger og tilbygninger til eksisterende bebyggelse, skal tilpasses de eksisterende bygningers arkitektur og materialevalg. Der skal endvidere tages særlige hensyn til den bevaringsværdige villa Strandvejen nr. 9. Lokalplanen indeholder desuden bestemmelser omkring byggeriets placering i forhold til kysten samt par-kering, fælles- og opholdsarealer, beplantning, skiltning mv.. Vejadgang til området skal fortsat ske fra Strandvejen via eksisterende overkørsler.

Lokalplanen og kommuneplantillægget kan ses her

Offentliggørelse
Planen kan fra 16. februar 2017 ses på www.middelfart.dk, på bibliotekerne i Middelfart, Strib, Nørre Aaby og Ejby samt i Borgerservice, Nygade 2 i Middelfart, hvorfra den også kan udleveres.

Retsvirkninger
Lokalplanen er bindende for de ejendomme, der ligger inden for planens område. Ifølge Plan-lovens § 18 må ejendomme kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt anvendes i overensstem-melse med lokalplanens bestemmelser. Den eksisterende lovlige anvendelse kan fortsætte som hidtil. Lokalplanen medfører ikke i sig selv krav om etablering af de anlæg mv., der er indeholdt i planen.

Klagemyndighed og gebyr
Hvis du mener, at Byrådet ikke har haft hjemmel til at træffe beslutningerne i lokalplanen, kan du klage til Planklagenævnet inden d. 16. marts 2017.

Du klager via Klageportalen, som du finder på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. Klagegebyrets størrelse kan ses på nævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk/planklagenaevnet.  

Planklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klage-portalen, skal du sende en begrundet anmodning til Middelfart Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Østergade 21, 5580 Nørre Aaby eller teknik@middefart.dk. Middelfart Kommune videresender herefter anmodningen til Planklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Vil man anlægge retssag, skal man gøre det inden 6 måneder, jf. planlovens § 62, stk. 1.

16.februar 2017