Dette site bruger cookies. Hvis du forsætter på sitet, så accepterer du dette. Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies så tryk på følgende link. Accepter ikke cookies

Middelfart Kommune Logo
Bær med sne

Lokalplan 167 + Kommuneplantillæg nr. 24 - Erhvervsområde ved Industrivej i Nørre Aaby

Byrådet vedtog på deres møde 4. december 2017 Lokalplan 167 med tilhørende kommuneplantillæg nr. 24 endeligt.

Planerne omfatter en del af et eksisterende erhvervsområde placeret mellem Industrivej og Søndergårdsvej i den nordlige del af Nørre Aaby. I forbindelse med den endelige vedtagelse er den maksimale højde for bebyggelse i området reduceret fra 40 til 32 m.

Lokalplanen er er udarbejdet for at muliggøre, at der opføres et nyt produktionstårn i tilknytning til eksisterende bebyggelse og give mulighed for at etablere adgangsvej til området fra Søndergårdsvej i nord. I planerne er der lagt vægt på, at fastholde områdets anvendelse til erhvervsformål samt at give mulighed for at der kan opføres et silotårn på den nordlige side af bygningen på Industrivej 9. Dette tårn skal i stil med silotårnet på industrivej 16, udføres således, at samtlige siloer vil blive placeret indendørs i toppen af bygningen med beholdere, vægte og fyldestationer nedenunder, således at den fremstår som en lukket produktionshal.

Offentliggørelse
Planen kan ses her, på bibliotekerne i Middelfart, Strib, Nørre Aaby og Ejby. Den endelige vedtagelse af planen annonceres på kommunens hjemmeside d. 14. december 2017.

Retsvirkninger
Lokalplanen er bindende for de ejendomme, der ligger inden for planens område. Ifølge Planlovens § 18 må ejendomme kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt anvendes i overensstemmelse med lokalplanens bestemmelser. Den eksisterende lovlige anvendelse kan fortsætte som hidtil. Lokalplanen medfører ikke i sig selv krav om etablering af de anlæg mv., der er indeholdt i planen

Klagemyndighed og gebyr
Hvis du mener, at Byrådet ikke har haft hjemmel til at træffe beslutningerne i lokalplanen, kan du klage til Planklagenævnet inden d. 18. januar 2017. 

Du klager via Klageportalen, som du finder på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. Klagegebyrets størrelse kan ses på nævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk/planklagenaevnet.

 

14.december 2017