Dette site bruger cookies. Hvis du forsætter på sitet, så accepterer du dette. Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies så tryk på følgende link. Accepter ikke cookies

Middelfart Kommune Logo
Den Gamle Lillebæltsbro

Kommuneplan i høring

Forslag til Kommuneplan 2017 er vedtaget af Byrådet og sendes i høring frem til d. 6. juni 2017. Kommuneplanforslaget kan ses på www.middelfart.dk/ForslagtilKommuneplan2017. Byrådet holder borgermøde om kommuneplanforslaget onsdag d. 10. maj 2017 kl. 19.00 på KulturØen

Middelfart Byråd har den 6. marts 2017 vedtaget Forslag til Kommuneplan 2017 - 2029. Kommuneplanforslaget er i høring fra d. 11. april, og du kan til og med den 6. juni 2017 sende bemærkninger til kommuneplanforslaget og den tilhørende miljøvurdering. Begge dele findes på www.middelfart.dk/ForslagtilKommuneplan2017.

Bemærkninger sendes til teknik@middelfart.dk eller til Middelfart kommune, Teglgårdsparken 103, 5500 Middelfart. Du kan også bruge høringsmodulet på www.middelfart.dk/ForslagtilKommuneplan2017.

Hvor kan du se kommuneplanforslaget?
Kommuneplanforslaget, miljøvurderingen og screeningen kan ses på den digitale kommuneplan www.middelfart.dk/ForslagtilKommuneplan2017.

Borgermøde.
Byrådet holder borgermøde om kommuneplanforslaget

        onsdag d. 10. maj 2017 kl. 19.00 på KulturØen. 

Her vil hovedindholdet i planforslaget blive gennemgået med efterfølgende debat og spørgsmål. Der er også mulighed for at blive introduceret til den digitale kommuneplan.

Baggrund for kommuneplanforslaget.
Byrådet vedtog i 2015 i samarbejde med de øvrige kommuner i Trekantområdet Planstrategi 2015, der danner grundlag for kommuneplanrevision 2017. Du kan se Planstrategi 2015 her (Planstrategi 2015). I henhold til beslutningen i planstrategien er der sket en delvis revision af kommuneplanen.

Udover de revisionstemaer, der er nævnt i Planstrategien, har den øvrige revision af kommuneplanen været af redaktionel karakter, herunder opdateringer og redigeringer af samtlige tekster, indskrivning af ny lovgivning mv.

Kommuneplanforslag 2017-2029.
Kommuneplanforslaget er opbygget af en fælles del - der er lavet i samarbejde med de øvrige kommuner i Trekantområdet: Billund, Fredericia, Haderslev, Kolding, Vejen og Vejle - og en lokal del for Middelfart Kommune. Den fælles del udgøres af hovedstruktur og retningslinjer samt forslag til fælles handlinger i næste planperiode. Den lokale del består primært af mål for udvalgte temaer og rammer for lokalplanlægningen.

Retsvirkning.
Byrådet skal efter § 12 i Lov om planlægning virke for planens gennemførelse. Når planen er endeligt vedtaget kan Byrådet modsætte sig udstykninger og bebyggelse, som er i strid med kommuneplanens rækkefølgebestemmelse, og byrådet kan hindre opførelse af bebyggelse eller ændret anvendelse, som er i strid med rammerne. Forbud kan dog ikke nedlægges, hvis området er med i en lokalplan.

Miljøvurdering.
Middelfart Kommune har i samarbejde med de øvrige kommuner i Trekantområdet lavet en miljøvurdering af de væsentlige ændringer af kommuneplanen. Den offentliggøres samtidig med kommuneplanforslaget, og du har mulighed for til og med den 6. juni 2017 at komme med bemærkninger til miljøvurderingen.

Som supplement til ovennævnte miljøvurdering har Middelfart Kommune lavet en screening af, om de mindre ændringer i Middelfarts lokale del af kommuneplanen (primært kommuneplanrammerne) har en væsentlig indvirkning på miljøet. Middelfart Kommune har vurderet, at ændringerne ikke har en væsentlig indvirkning på miljøet.

Klagevejledning vedrørende screening for miljøvurdering.
Hvis du ønsker at klage over afgørelsen om, at der ikke udarbejdes miljøvurdering for en del af de lokale ændringer af kommuneplanen, kan du klage til Planklagenævnet inden d. 10. maj 2017.

Du klager via Klageportalen, som du finder på https://www.borger.dk/ og https://www.virk.dk/. Du logger på ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. Klagegebyrets størrelse kan ses på nævnets hjemmeside http://naevneneshus.dk/.

Planklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Middelfart Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Østergade 21, 5580 Nørre Aaby eller til teknik@middelfart.dk. Middelfart Kommune videresender herefter anmodningen til Planklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Vil man anlægge retssag, skal man gøre det inden 6 måneder, jf. planlovens § 62, stk. 1.

Yderligere information: Har du spørgsmål, kan du kontakte Vibeke Nørby, Teknik- og Miljøforvaltningen, vibeke.norby@middelfart.dk eller tlf. 8888 4798.

06.april 2017