Dette site bruger cookies. Hvis du forsætter på sitet, så accepterer du dette. Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies så tryk på følgende link. Accepter ikke cookies

Middelfart Kommune Logo
Bær med sne

Forslag til lokalplan 164 og tillæg nr. 17 til kommuneplan 2013-2025 - Bolig- og erhvervsområde ved Gimbels Gyde i Middelfart

Byrådet vedtog på deres møde 2. november 2015 at sende forslag til Lokalplan 164 og forslag til Tillæg nr. 17 til Kommuneplan 2013-2025 i offentlig høring. Planforslagene omfatter et område mellem havnefronten og gågaden i Middelfart Midtby.

Planforslagene er udarbejdet på baggrund af et ønske om, at erstatte eksisterende bebyggelse i området med et nybyggeri, som kan medvirke til at styrke by- og handelslivet i Midtbyen. Nybyggeriet, der opføres i 2 etager med udnyttet tagetage, skal således rumme både boliger, butikker, kontorerhverv o.l. I planlægningen er der lagt vægt på, at den nye bygning gives en udformning, der fremstår i naturlig sammenhæng med de omgivende – meget markante – byggerier ved havnefronten. Planforslagene indeholder desuden bestemmelser omkring skiltning, opholdsarealer, parkering mv. Vejadgang til området skal fremadrettet ske fra Havnegade, hvor fra der bliver adgang til parkeringskælder. 

Høring
Planforslagene er i offentlig høring fra 22. december 2015 til 16. februar 2016. Planforslagene kan ses på www.middelfart.dk, på bibliotekerne i Middelfart, Strib, Nørre Aaby og Ejby samt i Borgerservice, Nygade 2 i Middelfart, hvorfra de også kan udleveres.

Indsigelser eller ændringsforslag skal sendes skriftligt inden d. 16. februar 2016 til: teknik@middelfart.dk eller Teknik- og Miljøforvaltningen, Østergade 21, 5580 Nørre Aaby.

Midlertidige retsvirkninger
Fra og med 22. december 2015 må ejendomme, der er omfattet af planforslagene, ikke bebygges eller i øvrigt udnyttes på en måde, der skaber risiko for en foregribelse af de endelige planers indhold. Bestemmelsen finder kun anvendelse indtil lokalplanen er vedtaget endeligt og offentliggjort, dog højst 1 år efter offentliggørelsen af forslagene.

Efter udløbet af fristen for indsigelser kan Byrådet tillade, at en ejendom, der er omfattet af planforslagene, bebygges eller udnyttes efter forslagene, såfremt dette er i overensstemmelse med kommuneplanen og der ikke er tale om at påbegynde et større byggearbejde mv.

Miljøvurdering
Der er gennemført en screening af planforslagene i henhold til Lov om miljøvurdering og på den baggrund truffet beslutning om ikke at udarbejde en egentlig miljøvurdering. Screeningen kan ses på www.middelfart.dk sammen med planforslagene.

Klagevejledning
Eventuel klage over afgørelsen vedrørende beslutningen om, at der ikke udarbejdes miljøvurdering, skal indgives til Natur- og Miljøklagenævnet inden d. 19. januar 2016.

Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.nmkn.dk. Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på kr. 500. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. Vejledning om gebyrordningen findes på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside www.nmkn.dk. Gebyret tilbagebetales, hvis der gives helt eller delvist medhold i klagen.

Natur- og Miljøklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Natur- og Miljøklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Vil man anlægge retssag, skal man gøre det inden 6 måneder, jf. planlovens § 62, stk. 1.

22.december 2015