Dette site bruger cookies. Hvis du forsætter på sitet, så accepterer du dette. Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies så tryk på følgende link. Accepter ikke cookies

Middelfart Kommune Logo

Lokalplanforslag nr. 159

FORSLAG TIL LOKALPLAN 159 OG TILLÆG NR. 12 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 SAMT MILJØRAPPORT BOLIGFORMÅL VED SKRILLINGE STRAND

Byrådet vedtog på deres møde 2. november 2015 at sende forslag til  lokalplan 159 og tillæg nr. 12 til Kommuneplan 2013-2025 i offentlig høring. Planforslaget omfatter et område ved Skrillinge Strand. 

I forbindelse med den endelige vedtagelse af kommuneplan 2013-2025 i december 2013, vedtog Byrådet at området ved Skrillinge Strand kunne lokalplanlægges til boligformål, og skulle inkludere områdets nuværende boliger.

Lokalplanen indeholder bestemmelser som sikrer, at området kan bebygges, efter at områdets højspændingsledninger er nedtaget og kabellagt. Formålet med planlægningen er derfor at sikre nye udstykningsmuligheder og ensartede muligheder, for at bygge og bo for samtlige ejendomme indenfor området, og at få afsluttet området.

Planforslaget kan ses her.

Høring
Planforslagene er i offentlig høring fra 22. december 2015 til 16. februar 2016. Planforslagene kan ses på www.middelfart.dk, på bibliotekerne i Middelfart, Strib, Nørre Aaby og Ejby samt i Borgerservice, Nygade 2 i Middelfart, hvorfra det også kan udleveres.

Indsigelser eller ændringsforslag skal sendes skriftligt inden d. 16. februar 2016 til: teknik@middelfart.dk eller Teknik- og Miljøforvaltningen, Østergade 21, 5580 Nørre Aaby.

Midlertidige retsvirkninger
Fra og med 22. december 2015 må ejendomme, der er omfattet af planforslagene, ikke bebygges eller i øvrigt udnyttes på en måde, der skaber risiko for en foregribelse af de endelige planers indhold. Bestemmelsen finder kun anvendelse indtil lokalplanen er vedtaget endeligt og offentliggjort, dog højst 1 år efter offentliggørelsen af forslagene.

Efter udløbet af fristen for indsigelser kan Byrådet tillade, at en ejendom, der er omfattet af planforslagene, bebygges eller udnyttes efter forslagene, såfremt dette er i overensstemmelse med kommuneplanen og der ikke er tale om at påbegynde et større byggearbejde mv.

Miljøvurdering
Der er gennemført en screening af planforslagene i henhold til Lov om miljøvurdering og på den baggrund truffet beslutning om at udarbejde en egentlig miljøvurdering. Miljøvurderingen kan ses på www.middelfart.dk sammen med planforslagene.

Screeningsskema for miljøvurdering

Miljørapport Skrillinge Strand

Klagevejledning
Eventuel klage over afgørelsen om miljøvurderingen, skal indgives til Natur- og Miljøklagenævnet inden d. 19. januar 2016.

Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.nmkn.dk. Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på kr. 500. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. Vejledning om gebyrordningen findes på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside www.nmkn.dk. Gebyret tilbagebetales, hvis der gives helt eller delvist medhold i klagen.

Natur- og Miljøklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Natur- og Miljøklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Vil man anlægge retssag, skal man gøre det inden 6 måneder, jf. planlovens § 62, stk. 1.

Sidst opdateret af Webmaster
14. december 2017