Dette site bruger cookies. Hvis du forsætter på sitet, så accepterer du dette. Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies så tryk på følgende link. Accepter ikke cookies

Middelfart Kommune Logo

FORSLAG TIL LOKALPLAN 178 ”CENTEROMRÅDE VED ØSTERGADE I NØRRE AABY”

Annoncekort lokalplan 178
Lokalplanområdets placering ved Østergade i Nørre Aaby.

Byrådet vedtog på deres møde d. 29. maj 2017 at sende forslag til Lokalplan 178 i offentlig høring. Planforslaget omfatter et område, der ligger ved det gamle rådhus i og omkring Østergade i den centrale del af Nørre Aaby.

Planforslaget er udarbejdet for at muliggøre omdannelse af området, herunder nedrivning af eksisterende bebyggelse og opførelse af ny boligbebyggelse. Dog ønskes det gamle rådhus bevaret og ombygget til boliger og servicefunktioner.

Formålet med planforslaget er således at fastholde områdets anvendelse til centerformål, hvor der kan opføres/indrettes bebyggelse til boligformål i form af tæt-lav og etageboliger med mulighed for at en del af bebyggelsen kan indrettes til fælleshus og til offentlige formål i form af bibliotek. Planforslaget skal sikre at ny bebyggelse opføres inden for de fastlagte byggefelter. Bebyggelse der placeres med facade i gadelinje må opføres i 2½ etage, mens øvrig bebyggelse må opføres i 1½ etage.

Her kan du se forslag til lokalplan 178.

Du kan også se forslaget på bibliotekerne i Middelfart, Strib, Nørre Aaby og Ejby samt i Borgerservice, Nygade 2 i Middelfart, hvorfra det også kan udleveres.

Høring
Planforslaget er i offentlig høring fra 8. juni til den 3. august 2017.

Indsigelser eller ændringsforslag skal sendes skriftligt inden d. 3. august 2017 til: teknik@middelfart.dk eller til Teknik- og Miljøforvaltningen, Østergade 21, 5580 Nørre Aaby.

Midlertidige retsvirkninger
Fra og med 8. juni 2017 må ejendomme, der er omfattet af planforslaget, ikke bebygges eller i øvrigt udnyttes på en måde, der skaber risiko for en foregribelse af den endelige plans indhold. Bestemmelsen finder kun anvendelse indtil lokalplanen er vedtaget endeligt og offentliggjort, dog højst 1 år efter offentliggørelsen af forslaget.

Efter udløbet af fristen for indsigelser kan Byrådet tillade, at en ejendom, der er omfattet af planforslaget, bebygges eller udnyttes efter forslaget, såfremt dette er i overensstemmelse med kommuneplanen og der ikke er tale om at påbegynde et større byggearbejde mv.

Screening efter lov om miljøvurdering
Der er gennemført en screening af planforslaget i henhold til Lov om miljøvurdering og på den baggrund truffet beslutning om ikke at udarbejde en egentlig miljøvurdering.

Screeningen kan ses her.

Klagevejledning – Screening efter lov om miljøvurdering
Hvis du ønsker at klage over afgørelsen efter lov om miljøvurdering, kan du klage til Planklagenævnet inden d. 6. juli 2017.

Du klager via Klageportalen, som du finder på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. Klagegebyrets størrelse kan ses på nævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk/planklagenaevnet.

Planklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Middelfart Kommune Teknik- og Miljøfor-valtningen Østergade 21, 5580 Nørre Aaby eller teknik@middefart.dk. Middelfart Kommune videresender herefter anmodningen til Planklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Vil man anlægge retssag, skal man gøre det inden 6 måneder, jf. planlovens § 62, stk. 1.

Sidst opdateret af Webmaster
14. december 2017