Dette site bruger cookies. Hvis du forsætter på sitet, så accepterer du dette. Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies så tryk på følgende link. Accepter ikke cookies

Middelfart Kommune Logo

FORSLAG TIL LOKALPLAN 176 - TÆT - LAV BOLIGBEBYGGELSE VED MARGAARDVEJ I NØRRE AABY

Byrådet vedtog på deres møde d. 26. juni 2017 at sende forslag til Lokalplan 176 i offentlig høring. Planforslaget omfatter et område der ligger ved Margaardvej i det nordlige Nørre Aaby. Lokalplanen er udarbejdet på baggrund af et konkret ønske om at omdanne den ubebyggede del af området til et boligområde med tæt-lav bebyggelse.

 

Lokalplanområdets placering ved Margaardvej i Nørre Aaby
Lokalplanområdets placering ved Margaardvej i Nørre Aaby.

Formålet med planforslaget er, at den ny bebyggelse indpasses under hensyntagen til områdets eksisterende bebyggelser, hvad angår arkitektur og materialevalg samt, at det sikres en hensigtsmæssig trafikafvikling fra området med trafikal opkobling på Margaardvej.

Derudover knytter lokalplanens formål sig til sikring af områdets grønne og landskabelige værdier. Den gældende lokalplan for området – lokalplan 38 – ophæves.

Her kan du se forslag til Lokalplan 176

Høring
Planforslaget er i offentlig høring fra 6. juli til den 31. august 2017. I den periode kan du også se forslaget på bibliotekerne i Middelfart, Strib, Nørre Aaby og Ejby samt i Borgerservice, Nygade 2 i Middelfart, hvorfra det også kan udleveres.

Indsigelser eller ændringsforslag skal sendes skriftligt inden d. 31. august 2017 til: teknik@middelfart.dk eller til Teknik- og Miljøforvaltningen, Østergade 21, 5580 Nørre Aaby.

Bemærk at Borgerservice og Teknik- og Miljøforvaltningen flytter til adressen Nytorv 9 i Middelfart fra d. 15. august 2017.

Midlertidige retsvirkninger
Fra og med 6. juli 2017 må ejendomme, der er omfattet af planforslaget, ikke bebygges eller i øvrigt udnyttes på en måde, der skaber risiko for en foregribelse af den endelige plans indhold. Bestemmelsen finder kun anvendelse indtil lokalplanen er vedtaget endeligt og offentlig-gjort, dog højst 1 år efter offentliggørelsen af forslaget.

Efter udløbet af fristen for indsigelser kan Byrådet tillade, at en ejendom, der er omfattet af planforslaget, bebygges eller udnyttes efter forslaget, såfremt dette er i overensstemmelse med kommuneplanen og der ikke er tale om at påbegynde et større byggearbejde mv.

Screening efter lov om Miljøvurdering
Der er gennemført en screening af planforslaget i henhold til Lov om miljøvurdering og på den baggrund truffet beslutning om ikke at udarbejde en egentlig miljøvurdering.

Screeningen kan ses her

Klagevejledning – screening efter lov om miljøvurdering
Hvis du ønsker at klage over afgørelsen efter lov om miljøvurdering, kan du klage til Planklagenævnet inden d. 3. august 2017.

Du klager via Klageportalen, som du finder på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. Klagegebyrets størrelse kan ses på nævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk/planklagenaevnet.

Planklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Middelfart Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Østergade 21, 5580 Nørre Aaby eller teknik@middefart.dk. Middelfart Kommune videresender herefter anmodningen til Planklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Vil man anlægge retssag, skal man gøre det inden 6 måneder, jf. planlovens § 62, stk. 1.

 

Sidst opdateret af Webmaster
14. december 2017