Dette site bruger cookies. Hvis du forsætter på sitet, så accepterer du dette. Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies så tryk på følgende link. Accepter ikke cookies

Middelfart Kommune Logo

Forslag til lokalplan 170 - Boliger ved Assensvej og Storebæltsvænget i Middelfart

Bakkehuset kort LP 170 
Lokalplanområdets placering ved Assensvej og Storebæltsvænget i Middelfart.

Byrådet vedtog på deres møde 6. juni 2016 at sende forslag til Lokalplan 170 i offentlig høring. Planforslaget omfatter et område i Bælt-kvarteret i den sydlige del af Middelfart, som tidligere har huset daginstitutionen "Bakkehuset".

Planforslaget er udarbejdet med henblik på, at ændre anvendelsen fra institutionsformål til boligområde med overvejende tæt-lav bebyggelse i 2 etager. Herudover gives mulighed for udstykning af 2 parcelhusgrunde mod Storbæltsvænget. Det nye byggeri passer naturligt ind i det omgivende kvarter, der er en blanding af åben-lav- og tæt-lav bolig-bebyggelse. I planen er der lagt vægt på, at bebyggelsen fremstår med et ensartet udseende og indpasses ud fra en helhedsbetragtning. Planforslaget indeholder desuden bestemmelser omkring stiforbindelser, fælles opholds-arealer, beplantning, skiltning mv. Vejadgang til tæt-lav området skal ske fra Assensvej, mens parcelhusene skal have adgang fra Storebæltsvænget.

Her kan du se forslag til lokalplan 170.
Du kan også se forslaget på bibliotekerne i Middelfart, Strib, Nørre Aaby og Ejby samt i Borgerservice, Nygade 2 i Middelfart, hvorfra det også kan udleveres.

Høring
Planforslaget er i offentlig høring fra 16. juni 2016 til 11. august 2016.

Indsigelser eller ændringsforslag skal sendes skriftligt inden d. 11. august 2016 til: teknik@middelfart.dk eller Teknik- og Miljøforvaltningen, Østergade 21, 5580 Nørre Aaby.

Midlertidige retsvirkninger
Fra og med 16. juni 2016 må ejendomme, der er omfattet af planforslaget, ikke bebygges eller i øvrigt udnyttes på en måde, der skaber risiko for en foregribelse af den endelige plans indhold. Bestemmelsen finder kun anvendelse indtil lokalplanen er vedtaget endeligt og offentliggjort, dog højst 1 år efter offentliggørelsen af forslaget.

Efter udløbet af fristen for indsigelser kan Byrådet tillade, at en ejendom, der er omfattet af planforslaget, bebygges eller udnyttes efter forslaget, såfremt dette er i overensstemmelse med kommuneplanen og der ikke er tale om at påbegynde et større byggearbejde mv.

Miljøvurdering
Der er gennemført en screening af planforslaget i henhold til Lov om miljøvurdering og på den baggrund truffet beslutning om ikke at udarbejde en egentlig miljøvurdering.

Screeningen kan ses på her.

Klagevejledning - Miljøvurdering
Eventuel klage over afgørelsen vedrørende beslutningen om, at der ikke udarbejdes miljøvurdering, skal indgives til Natur- og Miljøklagenævnet inden d. 14. juli 2016.

Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.nmkn.dk. Klageporta-len ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på kr. 500. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. Vejledning om gebyrordningen findes på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside www.nmkn.dk. Gebyret tilbagebetales, hvis der gives helt eller delvist medhold i klagen.

Natur- og Miljøklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Natur- og Miljøklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Vil man anlægge retssag, skal man gøre det inden 6 måneder, jf. planlovens § 62, stk. 1.

Sidst opdateret af Webmaster
14. december 2017