Dette site bruger cookies. Hvis du forsætter på sitet, så accepterer du dette. Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies så tryk på følgende link. Accepter ikke cookies

Middelfart Kommune Logo

Lokalplanforslag 168 - Boliger ved Danavej i Nørre Aaby

Kort Danavej
Lokalplanområdets placering ved Danavej og Grønnegade i Nørre Aaby.

Byrådet vedtog på deres møde 6. juni 2016 at sende forslag til Lokalplan 168 i offentlig høring. Planforslaget omfatter et område i den centrale del af Nørre Aaby ved Danavej og Grønnegade. 

Lokalplanen er udarbejdet på baggrund af et ønske om at omdanne området til et boligområde med tæt-lav bebyggelse. Planen sikrer, at den nye bebyggelse indpasses under hensyntagen til de øvrige boliger i området, så der gives mulighed for bebyggelse i 1½ etage og med sadeltag. Vejadgang kan ske fra såvel Grønnegade som Danavej. Den eksisterende bebyggelse i området påtænkes nedrevet.

Forslag til lokalplan 168 kan ses her.

Høring
Planforslaget er i offentlig høring fra 16. juni 2016 til 11. august 2016. Planforslaget kan fra torsdag den 16. juni 2016 ses på www.middelfart.dk, på bibliotekerne i Middelfart, Strib, Nørre Aaby og Ejby samt i Borgerservice, Nygade 2 i Middelfart, hvorfra det også kan udleveres.

Indsigelser eller ændringsforslag skal sendes skriftligt inden d. 11. august 2016 til: teknik@middelfart.dk eller Teknik- og Miljøforvaltningen, Østergade 21, 5580 Nørre Aaby.

Midlertidige retsvirkninger
Fra og med 16. juni 2016 må ejendomme, der er omfattet af planforslagene, ikke bebygges eller i øvrigt udnyttes på en måde, der skaber risiko for en foregribelse af de endelige planers indhold. Bestemmelsen finder kun anvendelse indtil lokalplanen er vedtaget endeligt og offentliggjort, dog højst 1 år efter offentliggørelsen af forslagene.

Efter udløbet af fristen for indsigelser kan Byrådet tillade, at en ejendom, der er omfattet af planforslagene, bebygges eller udnyttes efter forslagene, såfremt dette er i overensstemmelse med kommuneplanen og der ikke er tale om at påbegynde et større byggearbejde mv.

Miljøvurdering
Der er gennemført en screening af planforslagene i henhold til Lov om miljøvurdering og på den baggrund truffet beslutning om ikke at udarbejde en egentlig miljøvurdering.

Screeningen kan ses her.

Klagevejledning - Miljøvurdering
Eventuel klage over afgørelsen vedrørende beslutningen om, at der ikke udarbejdes miljøvurdering, skal indgives til Natur- og Miljøklagenævnet inden d. 14. juli 2016.

Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.nmkn.dk. Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på kr. 500. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. Vejledning om gebyrordningen findes på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside www.nmkn.dk. Gebyret tilbagebetales, hvis der gives helt eller delvist medhold i klagen.

Natur- og Miljøklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Natur- og Miljøklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Vil man anlægge retssag, skal man gøre det inden 6 måneder, jf. planlovens § 62, stk. 1.

Sidst opdateret af Webmaster
14. december 2017