Dette site bruger cookies. Hvis du forsætter på sitet, så accepterer du dette. Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies så tryk på følgende link. Accepter ikke cookies

Middelfart Kommune Logo
Bær med sne

FORSLAG TIL LOKALPLAN 166 – INSTITUTIONS-, ERHVERVS- OG BOLIGOMRÅDE I TEGLGÅRDSPARKEN

Byrådet vedtog på deres møde d. 29. maj 2017 at sende forslag til Lokalplan 166 i offentlig høring. Planforslaget omfatter det tidligere sindssygehospital Teglgårds-parken i Middelfart og de omkringliggende arealer.

Oversigtskort Lokalplansforslag 166 
Lokalplanområdets placering og afgrænsning

Hospitalet, der er fra 1880'erne, lukkede i 1999 og de centrale bygninger benyttes i
dag til diverse erhvervsformål, mens der på arealerne ned mod vandet er bygget flere boliger.
Anlægget, dvs. både bygningerne og de mellemliggende grønne arealer, har stor arkitektonisk og historisk værdi.

Lokalplan 166 skal erstatte den gældende lokalplan for området, lokalplan 22.10.

I forhold til den gældende lokalplan 22.10 er der i forslaget til lokalplan 166 foretaget følgende ændringer:

• Bevaringsbestemmelsen omfatter nu alle bygninger, der i henhold til kommuneatlasset har en bevaringsværdi i Save-systemet på mellem 1 og 4. Udover det oprindelig bygningsanlæg omfatter bevaringsbestemmelserne derfor nu også boligerne til plejepersonalet fra henholdsvis 1920'erne samt 1950'erne.

• Bevaringsbestemmelserne er blevet konkretiseret.

• Der er lavet en ny registrering af beplantningen i området. En væsentlig del af beplantningen - såvel ny som ældre beplantning - er i forslaget udpeget som bevaringsværdig, for at sikre en bibeholdelse af de unikke grønne kvaliteter i området.

• Der er medtaget bestemmelser, der fastlægger, hvor der kan tillades parkering og hvordan parkeringsarealerne skal udformes.

• Skiltekonceptet, der er udarbejdet i et samarbejde mellem Grundejerforeningen og kommunen, er blevet indarbejdet i planen.

Bortset fra mindre justeringer, er der ikke ændret på lokalplanens formåls- og anvendelsesbestemmelser. Udstrækningen af byggefelterne er ligeledes fastholdt.

Her kan du se forslag til lokalplan 166.

Du kan også se forslaget på bibliotekerne i Middelfart, Strib, Nørre Aaby og Ejby samt i Borgerservice, Nygade 2 i Middelfart, hvorfra det også kan udleveres.

Høring
Planforslaget er i offentlig høring fra 21. juni til den 16. august 2017.

Indsigelser eller ændringsforslag skal sendes skriftligt inden d. 16. august 2017 til: teknik@middelfart.dk eller til Teknik- og Miljøforvaltningen, Østergade 21, 5580 Nørre Aaby.

Midlertidige retsvirkninger
Fra og med 21. juni 2017 må ejendomme, der er omfattet af planforslaget, ikke bebygges eller i øvrigt udnyttes på en måde, der skaber risiko for en foregribelse af den endelige plans indhold. Bestemmelsen finder kun anvendelse indtil lokalplanen er vedtaget endeligt og offentliggjort, dog højst 1 år efter offentliggørelsen af forslaget.

Efter udløbet af fristen for indsigelser kan Byrådet tillade, at en ejendom, der er omfattet af planforslaget, bebygges eller udnyttes efter forslaget, såfremt dette er i overensstemmelse med kommuneplanen og der ikke er tale om at påbegynde et større byggearbejde mv.

Screening efter lov om miljøvurdering
Der er gennemført en screening af planforslaget i henhold til Lov om miljøvurdering og på den baggrund truffet beslutning om ikke at udarbejde en egentlig miljøvurdering.

Screeningen kan ses på her.

Klagevejledning – Screening efter lov om miljøvurdering
Hvis du ønsker at klage over afgørelsen efter lov om miljøvurdering, kan du klage til Planklagenævnet inden d. 19. juli 2017.

Du klager via Klageportalen, som du finder på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. Klagegebyrets størrelse kan ses på nævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk/planklagenaevnet.

Planklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klage-portalen, skal du sende en begrundet anmodning til Middelfart Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Østergade 21, 5580 Nørre Aaby eller teknik@middefart.dk. Middelfart Kommune videresender herefter anmodningen til Planklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Vil man anlægge retssag, skal man gøre det inden 6 måneder, jf. planlovens § 62, stk. 1.

Sidst opdateret af Gitte Hertzum
21. november 2018