Dette site bruger cookies. Hvis du forsætter på sitet, så accepterer du dette. Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies så tryk på følgende link. Accepter ikke cookies

Middelfart Kommune Logo
Ny Lillebæltsbro med Middelfart i baggrunden

Høring - Boliger ved Abelonelundvej i Strib - Forslag til Lokalplan nr. 199

Byrådet vedtog på deres møde 22. juni 2020 at sende forslag til lokalplan nr. 199 i offentlig høring. Planforslaget omfatter et område ved Abelonelundvej og Tubaen m.fl. i den sydøstlige del af Strib.

Kort Abelonevej

 

Planforslaget er udarbejdet på baggrund af konkret ønske om at udvikle et nyt attraktivt boligområde til åben-lav og tæt-lav bebyggelse samt gode rammer for rekreation og fællesskab. Området er derfor disponeret med en markant grøn struktur med opholdsarealer og stier samt under hensyn til de eksisterende landskabskvaliteter i området.

En anden vigtig del i disponeringen af området knytter sig kravet omkring lokal håndtering af regnvand, hvor det – grundet begrænsede muligheder for nedsivning – forudsættes, at al regnvand forsinkes i et større regnvandsbassin placeret i en naturlig lavning mod nordvest.

Endelig er det nye boligområde planlagt under hensyn til en kommende omfartsvej, der ønskes placeret langs områdets østlige grænse. Den kommende omfartsvej er en vigtig brik i den fortsatte udvikling af Strib og er tænkt som aflastning af de eksisterende vejforbindelser mod Middelfart Midtby og motorvejen.

Den eksisterende landbrugsejendom i området forudsættes nedrevet.

Høring


Planforslaget er i offentlig høring fra 8. juli 2020 til 19. august 2020.

Du kan se planforslaget her via følgende link: Lokalplan 199 (åbner i nyt vindue), eller se dem på bibliotekerne i Middelfart, Nørre Aaby og Ejby.

Indsigelser eller ændringsforslag skal sendes skriftligt inden d. 13. august 2020 til sikker post med NemID (Borger.dk) til Teknik og Miljøforvaltningen (åbner i nyt vindue)
sikker post med Medarbejdersignatur (Virk.dk) til Teknik og Miljøforvaltningen (åbner i nyt vindue) eller Teknik- og Miljøforvaltningen, Nytorv 9, 5500 Middelfart. 

Midlertidige retsvirkninger

Fra og med 8. juli 2020 må ejendomme, der er omfattet af planforslaget, ikke bebygges eller i øvrigt udnyttes på en måde, der skaber risiko for en foregribelse af den endelige plans indhold. Bestemmelsen finder kun anvendelse indtil lokalplanen er vedtaget endeligt og offentliggjort, dog højst 1 år efter offentliggørelsen af forslaget.

Efter udløbet af fristen for indsigelser kan Byrådet tillade, at en ejendom, der er omfattet af planforslaget, bebygges eller udnyttes efter forslaget, såfremt dette er i overensstemmelse med kommuneplanen og der ikke er tale om at påbegynde et større byggearbejde mv.

Screening efter lov om miljøvurdering

Der er gennemført en screening af planforslaget i henhold til Lov om miljøvurdering og på den baggrund truffet beslutning om ikke at udarbejde en egentlig miljøvurdering. Screeningen kan ses via følgende link - Miljøscreening (åbner i nyt vindue)

Klagevejledning – screening efter lov om miljøvurdering

Hvis du ønsker at klage over afgørelsen efter lov om miljøvurdering, kan du klage til Planklagenævnet inden d. 5. august 2020.

Du klager via Klageportalen, som du finder på borger.dk (åbner i nyt vindue) og Virk.dk (åbner i nyt vindue). Du logger på ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. Klagegebyrets størrelse kan ses på nævnets hjemmeside naevneneshus.dk (åbner i nyt vindue) (åbner i nyt vindue).
 
Planklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Middelfart Kommune på Teknik- og miljøforvaltningen (NemID) (åbner nyt vindue) eller Teknik- og Miljøforvaltningen Nytorv 9, 5500 Middelfart. Middelfart Kommune videresender herefter anmodningen til Planklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Vil man anlægge retssag, skal man gøre det inden 6 måneder, jf. planlovens § 62, stk. 1.

Teknisk Udvalg