Dette site bruger cookies. Hvis du forsætter på sitet, så accepterer du dette. Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies så tryk på følgende link. Accepter ikke cookies

Middelfart Kommune Logo
Ny Lillebæltsbro med Middelfart i baggrunden

Forslag til tillæg nr. 17 til kommuneplan 2017 – 2029 og forslag til Lokalplan 202, Gelsted Vandværk

Byrådet vedtog på deres møde d. 6. april 2021 at sende forslag til tillæg nr. 17 til kommuneplan 2017 – 2029 og forslag til lokalplan 202, Gelsted Vandværk i offentlig høring fra 21. april til 16. juni, 2021.

Planforslagene åbner mulighed for at opføre en nyt vandværk i Gelsted, der skal erstatte 4 eksisterende vandværker i Middelfart Kommune.

 Billede af kort over lokalplanlagt område ved Gelsted Vandværk - Lokalplan 202
Planområdets placering ved Grønnegade i Gelsted.

Om planforslagene

Lokalplanen muliggør at det nye vandværk placeres i tilknytning til det eksisterende vandværk, der ligger ved Grønnegade i den østlige del af Gelsted. Med planlægningen sikres mulighed for at opføre en større tidssvarende vandværksbygning, som er tilpasset omgivelserne, men hvor der samtidig er lagt vægt på, at bygningen indgår synligt og aktivt i bybilledet.
 
Vandværket vil blive vejbetjent via en ny overkørsel ved Grønnegade.
 
Planområdet er ikke omfattet af Kommuneplan 2017-2029. Der er derfor udarbejdet et kommuneplantillæg, der udlægger et nyt rammeområde til tekniske formål – område T.08.02 ’Gelsted Vandværk’. Kommuneplantillægget benævnes tillæg nr. 17.
 
I høringsfasen er der mulighed for at komme med bemærkninger til såvel forslaget til kommuneplantillæg som til lokalplanforslaget.

Høring

Planforslagene er i offentlig høring i perioden fra den 21. april til den 16. juni 2021.
 
Planforslagene kan her ses som pdf:
Forslag til tillæg nr 17 til Kommuneplan 2017-2029 (pdf)
Forslag til Lokalplan nr 202 Gelsted Vandværk (pdf)

Planforslagene kan også ses på bibliotekerne i Middelfart, Nørre Aaby og Ejby.

Indsigelser eller ændringsforslag skal være modtaget af Middelfart Kommune senest den 16. juni 2021 og skal sendes skriftligt med en af nedenstående metoder:

sikker post med NemID (Borger.dk) til Teknik- og Miljøforvaltningen
sikker post med Medarbejdersignatur (Virk.dk) til Teknik- og Miljøforvaltningen

Eller som brev til:
Teknik- og Miljøforvaltningen, Nytorv 9, 5500 Middelfart.

Midlertidige retsvirkninger

Fra og med 21. april 2021 må ejendomme, der er omfattet af planforslaget, ikke bebygges eller i øvrigt udnyttes på en måde, der skaber risiko for en foregribelse af den endelige plans indhold. Bestemmelsen finder kun anvendelse indtil lokalplanen er vedtaget endeligt og offentliggjort, dog højst 1 år efter offentliggørelsen af forslaget.
Efter udløbet af fristen for indsigelser kan Byrådet tillade, at en ejendom, der er omfattet af planforslaget, bebygges eller udnyttes efter forslaget, såfremt dette er i overensstemmelse med kommuneplanen og der ikke er tale om at påbegynde et større byggearbejde mv.

Screening efter lov om miljøvurdering

Der er gennemført en screening af planforslaget i henhold til Lov om miljøvurdering og på den baggrund truffet beslutning om ikke at udarbejde en egentlig miljøvurdering. Screeningen kan ses via følgende link: Miljøscreening Gelsted Vandværk (pdf)

Klagevejledning – screening efter lov om miljøvurdering

Hvis du ønsker at klage over afgørelsen efter lov om miljøvurdering, kan du klage til Planklagenævnet senest den 19. maj 2021.

Du klager via Klageportalen, som du finder på borger.dk og virk.dk. Du logger på ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. Klagegebyrets størrelse kan ses på nævnets hjemmeside naevneneshus.dk.

Planklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Middelfart Kommune på Teknik- og miljøforvaltningen eller Teknik- og Miljøforvaltningen Nytorv 9, 5500 Middelfart. Middelfart Kommune videresender herefter anmodningen til Planklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

 
Vil man anlægge retssag, skal man gøre det inden 6 måneder, jf. planlovens § 62, stk. 1.

Plan & Byg


Sidst opdateret af Gitte Hertzum
21. april 2021