Dette site bruger cookies. Hvis du forsætter på sitet, så accepterer du dette. Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies så tryk på følgende link. Accepter ikke cookies

Middelfart Kommune Logo

Forslag til ophævelse af lokalplan 109 for offentlige og administrative funktioner på Fynsvej i Middelfart.

Middelfart Byråd har den 4. maj 2015 truffet beslutning om at igangsætte proceduren for ophævelse af lokalplan 109 for offentlige og administrative funktioner på Fynsvej i Middelfart.

Formålet med lokalplan 109 var at udlægge området til offentlige formål og dermed give mulighed for at placere et nyt fælles rådhus for den nye Middelfart kommune samt brandstation. Lokalplanen er imidlertid ikke længere aktuel, da brandstationen er placeret andet sted i erhvervsområdet og da det er besluttet, at rådhuset skal bygges i midtbyen i Middelfart.

Lokalplanen ønskes derfor ophævet og i stedet vil der blive administreret efter de gældende kommuneplan-rammer. I henhold til rammerne kan området anvendes til erhverv i form af kontor, lager, værksted, service og produktion samt butikker til særlig pladskrævende varegrupper.

Der ændres ikke på den tilladte bygningshøjde og bygningsomfanget.

Ophævelsen sker i henhold til planlovens § 33 stk. 1 pkt. 2

Forslaget kan ses her og på bibliotekerne i Middelfart, Strib, Nørre Aaby og Ejby samt i borgerservice, Nygade 2 i Middelfart hvorfra det også kan udleveres.

Høringsperiode

Forslaget er i offentlig høring fra 13. maj 2015 til 8. juli 2015.

Indsigelser eller ændringsforslag skal sendes skriftligt inden d. 8. juli 2015 til: teknik@middelfart.dk eller Teknik- og Miljøforvaltningen, Østergade 21, 5580 Nørre Aaby.

Miljøvurdering

Der er foretaget screening af forslagets indvirkning på miljøet jf. lov om miljøvurdering af planer og programmer § 3 stk. 1, nr. 3 og § 4, stk. 2. Det er vurderet, at ophævelsen ikke har en væsentlig indvirkning på miljøet, så der vil ikke blive udarbejdet en egentlig miljørapport.

Screeningen kan ses her

Klagevejledning - screening

Hvis du ønsker at klage over afgørelsen om at der ikke udarbejdes miljøvurdering, kan du klage til Natur- og Miljøklagenævnet.

Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.nmkn.dk. Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på kr. 500. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

Klagen skal være indgivet inden den 10. juni 2015

Natur- og Miljøklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Middelfart Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Østergade 21, 5580 Nørre Aaby eller teknik@middefart.dk. Middelfart Kommune videresender herefter anmodningen til Natur- og Miljøklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Vil man anlægge retssag, skal man gøre det inden 6 måneder, jf. planlovens § 62, stk. 1.

 

 

Sidst opdateret af Webmaster
14. december 2017