Dette site bruger cookies. Hvis du forsætter på sitet, så accepterer du dette. Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies så tryk på følgende link. Accepter ikke cookies

Middelfart Kommune Logo
Bær med sne

Forslag til lokalplan nr. 190 og tillæg nr. 12 til Kommuneplan 2017-2029 - Boligbebyggelse 'Bjerggården' ved Stationsvej i Middelfart

Lokalplanområdets placering ved Stationsvej i den centrale del af Middelfart.

Byrådet vedtog på deres møde 24. juni 2019 at sende forslag til lokalplan nr. 190 samt forslag til tillæg nr. 12 til Kommuneplan 2017-2029 i offentlig høring. Planforslagene omfatter den eksisterende etageboligbebyggelse ’Bjerggården’, der ligger ved Stationsvej 25-47 i den centrale del af Middelfart.

Planforslagene er udarbejdet med henblik på at muliggøre en ombygning af bebyggelsen med tilføjelse af en ekstra etage, så der skabes en nutidig og varieret lejlighedsbebyggelse, der er attraktiv for en bred vifte af familietyper. Ombygningen skal udføres med respekt for den omgivende købstadsbebyggelse, ligesom der i planlægningen har været fokus på at styrke friarealernes grønne kvaliteter.

Høring

Planforslagene er i offentlig høring fra 10. juli til 4. september 2019.

Planforslaget kan ses på følgende link:

Planforslaget kan også ses på bibliotekerne i Middelfart, Nørre Aaby og Ejby.

Indsigelser eller ændringsforslag skal sendes skriftligt inden d. 4. september 2019 til Teknik- og miljøforvaltningen (NemID) (åbner nyt vindue) eller Teknik- og Miljøforvaltningen, Nytorv 9, 5500 Middelfart.

Midlertidige retsvirkninger

Fra og med 10. juli 2019 må ejendomme, der er omfattet af planforslaget, ikke bebygges eller i øvrigt udnyttes på en måde, der skaber risiko for en foregribelse af den endelige plans indhold. Bestemmelsen finder kun anvendelse indtil lokalplanen er vedtaget endeligt og offentliggjort, dog højst 1 år efter offentliggørelsen af forslaget.

Efter udløbet af fristen for indsigelser kan Byrådet tillade, at en ejendom, der er omfattet af planforslaget, bebygges eller udnyttes efter forslaget, såfremt dette er i overensstemmelse med kommuneplanen og der ikke er tale om at påbegynde et større byggearbejde mv.

Screening efter lov om miljøvurdering

Der er gennemført en screening af planforslaget i henhold til Lov om miljøvurdering og på den baggrund truffet beslutning om ikke at udarbejde en egentlig miljøvurdering. Screeningen kan ses via linket nedenfor:

Klagevejledning – screening efter lov om miljøvurdering

Hvis du ønsker at klage over afgørelsen efter lov om miljøvurdering, kan du klage til Planklagenævnet inden d. 7. august 2019.

Du klager via Klageportalen, som du finder på borger.dk (åbner nyt vindue) og virk.dk (åbner i nyt vindue). Du logger på ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. Klagegebyrets størrelse kan ses på nævnets hjemmeside naevneneshus.dk (åbner nyt vindue).

Planklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Middelfart Kommune på Teknik- og miljøforvaltningen (NemID) (åbner nyt vindue) eller Teknik- og Miljøforvaltningen Nytorv 9, 5500 Middelfart. Middelfart Kommune videresender herefter anmodningen til Planklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Vil man anlægge retssag, skal man gøre det inden 6 måneder, jf. planlovens § 62, stk. 1.

Teknisk Udvalg

Sidst opdateret af Gitte Hertzum
02. oktober 2019