Dette site bruger cookies. Hvis du forsætter på sitet, så accepterer du dette. Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies så tryk på følgende link. Accepter ikke cookies

Middelfart Kommune Logo
Bær med sne

Forslag til lokalplan 182 og kommuneplantillæg nr. 3 for boliger ved Uraniavej i Middelfart

Byrådet vedtog på deres møde 5. februar 2018, at sende forslag til lokalplan 182 og kommuneplantillæg nr. 3 i offentlig høring. Planforslaget omfatter flere ejendomme ved Uraniavej i Middelfart.

Planforslagene omfatter et område i ved Uraniavej i det centrale Middelfart, som er en del af et større erhvervsområde, som i dag anvendes til blandet bolig og erhvervs formål i form af mindre håndværksvirksomheder. Området er præget af en del afviklingstendenser, og er derfor udpeget til by-omdannelsesområde i kommuneplan 2017-29, og ønskes dermed omdannet til boligområde.

Planforslaget er udarbejdet med henblik på, at muliggøre omdannelsen af området fra blandet bolig- og erhvervsområde til boligområde med etageboligbebyggelse, samt at give mulighed for nedrivning af eksisterende bebyggelse.

Formålet med planforslaget er dermed at give mulighed for, at der kan opføres og indrettes boligbebyggelse med ca. 34 boliger. Planforsalget skal sikre, at ny bebyggelse opføres som en arkitektonisk helhed hvad angår arkitektur, materialevalg og farvesætning samt sikre stiforbindelse igennem området, som kobles op på bykvarters øvrige sti- og vejnet, herunder "Banestien". Området skal vejbetjenes fra Uraniavej.

Forslag til Lokalplan 182 og kommuneplantillæg nr. 3 kan hentes i PDF på følende link: Forslag til Lokalplan 182 og kommuneplantillæg nr. 3 (PDF)

Høring
Planforslaget er i offentlig høring fra 23. februar til 23. marts. Planforslaget kan ses på Middelfart Kommunes hjemmeside, på bibliotekerne i Middelfart, Strib, Nørre Aaby og Ejby.

Indsigelser eller ændringsforslag skal sendes skriftligt inden d. 23. marts til: teknik@middelfart.dk eller Teknik- og Miljøforvaltningen, Nytorv 9, 5500 Middelfart.

Midlertidige retsvirkninger
Fra og med 23. februar må ejendomme, der er omfattet af planforslaget, ikke bebygges eller i øvrigt udnyttes på en måde, der skaber risiko for en foregribelse af den endelige plans indhold. Bestemmelsen finder kun anvendelse indtil lokalplanen er vedtaget endeligt og offentliggjort, dog højst 1 år efter offentliggørelsen af forslaget.

Efter udløbet af fristen for indsigelser kan Byrådet tillade, at en ejendom, der er omfattet af planforslaget, bebygges eller udnyttes efter forslaget, såfremt dette er i overensstemmelse med kommuneplanen og der ikke er tale om at påbegynde et større byggearbejde mv.

Screening efter lov om miljøvurdering
Der er gennemført en screening af planforslaget i henhold til Lov om miljøvurdering og på den baggrund truffet beslutning om ikke at udarbejde en egentlig miljøvurdering. Screeningen kan ses på Middelfart Kommunes hjemmeside sammen med planforslaget.

Screeningskemaet hentes i excel her: Screeningsskema - Forslag til Lokalplan 182 og kommuneplantillæg nr. 3 (Excel)

Klagevejledning – screening efter lov om miljøvurdering
Hvis du ønsker at klage over afgørelsen efter lov om miljøvurdering, kan du klage til Planklagenævnet inden d. 23. marts 2018.

Du klager via Klageportalen, som du finder på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. Klagegebyrets størrelse kan ses på nævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk/planklagenaevnet.

Planklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Middelfart Kommune på teknik@middefart.dk eller Teknik- og Miljøforvaltningen Nytorv 9, 5500 Middelfart. Middelfart Kommune videresender herefter anmodningen til Planklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Vil man anlægge retssag, skal man gøre det inden 6 måneder, jf. planlovens § 62, stk. 1.

Teknisk Udvalg

 

Sidst opdateret af Gitte Hertzum
02. oktober 2019