Dette site bruger cookies. Hvis du forsætter på sitet, så accepterer du dette. Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies så tryk på følgende link. Accepter ikke cookies

Middelfart Kommune Logo
Ny Lillebæltsbro med Middelfart i baggrunden

Forslag til lokalplan 141- Område til boliger ved Søndergade i Nørre Aaby

kort over lokalplanområde til boliger ved søndergade i nørre aaby

Lokalplanområdets placering ved Søndergade i Nørre Aaby.

 
Byrådet vedtog på deres møde d. 30 september 2019 at sende forslag til Lokalplan nr. 141 i offentlig høring. Planforslaget omfatter den i dag ubebyggede Kähler og Breum-grund, opkaldt efter den tidligere maskinfabrik af samme navn – Kähler og Breum. Området grænser mod syd op til det beskyttede vandløb, Viby Å, mod vest af åbent marklandskab, og mod nord og øst af åben-lav boligbebyggelse.

Planforslaget er udarbejdet på baggrund af et konkret ønske om at opføre tæt-lav boligbebyggelse i form af fritliggende gavlhuse. Planen giver mulighed for opførelse af op til 36 nye boliger med private haver og fælles opholdsarealer med regnvandsbassin. Området skal vejbetjenes fra Søndergade. Der gives desuden mulighed for vejbetjening til enkelte boliger fra Tennisvej med direkte overkørsler til de enkelte boliger.

Planen indeholder bestemmelser om, at bebyggelsen i området skal fremstå som en helhed for så vidt angår udformning og arkitektur, og med variation for så vidt angår materialevalg, farvesætning og detaljering. Dette for at sikre, at boligerne arkitektonisk harmonerer med hinanden samtidig med, at forskelligartede detaljeringer får boligerne til at fremstå med særpræg.

Planen fastlægger endvidere bestemmelser omkring udlæg parkering samt fælles rekreative opholdsarealer, hvor der skal anlægges vandhul og regnvandsmagasin.

Formålet med planforslaget er således at muliggøre en omdannelse af området med opførelse af boligbebyggelse, der indpasses nabobebyggelsen, landskabet samt øvrige naturinteresser i nærområdet.

 

Høring

Planforslaget er i offentlig høring fra d. 2. oktober til d. 30. oktober 2019.

Planforslaget kan ses på følgende link:

• Forslag til lokalplan 141

Planforslaget kan også ses på bibliotekerne i Middelfart, Strib, Nørre Aaby og Ejby.

Indsigelser eller ændringsforslag skal sendes skriftligt inden d. 30. oktober 2019 til Teknik- og miljøforvaltningen (NemID) (åbner nyt vindue) eller Teknik- og Miljøforvaltningen, Nytorv 9, 5500 Middelfart.


Midlertidige retsvirkninger

Fra og med d. 2. oktober 2019 må ejendomme, der er omfattet af planforslaget, ikke bebygges eller i øvrigt udnyttes på en måde, der skaber risiko for en foregribelse af den endelige plans indhold. Bestemmelsen finder kun anvendelse indtil lokalplanen er vedtaget endeligt og offentliggjort, dog højst 1 år efter offentliggørelsen af forslaget.

Efter udløbet af fristen for indsigelser kan Byrådet tillade, at en ejendom, der er omfattet af planforslaget, bebygges eller udnyttes efter forslaget, såfremt dette er i overensstemmelse med kommuneplanen og der ikke er tale om at påbegynde et større byggearbejde mv.


Screening efter lov om miljøvurdering

Der er gennemført en screening af planforslaget i henhold til Lov om miljøvurdering og på den baggrund truffet beslutning om ikke at udarbejde en egentlig miljøvurdering. Screeningen kan ses på følgende link:

• Miljøvurdering af lokalplan 141
 

Klagevejledning – screening efter lov om miljøvurdering

Hvis du ønsker at klage over afgørelsen efter lov om miljøvurdering, kan du klage til Planklagenævnet inden d. 30 oktober 2019.

Du klager via Klageportalen, som du finder på borger.dk (åbner nyt vindue) og virk.dk (åbner i nyt vindue). Du logger på ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. Klagegebyrets størrelse kan ses på nævnets hjemmeside naevneneshus.dk (åbner nyt vindue).

Planklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Middelfart Kommune på Teknik- og miljøforvaltningen (NemID) (åbner nyt vindue) eller Teknik- og Miljøforvaltningen Nytorv 9, 5500 Middelfart. Middelfart Kommune videresender herefter anmodningen til Planklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Vil man anlægge retssag, skal man gøre det inden 6 måneder, jf. planlovens § 62, stk. 1.
 

Teknisk Udvalg

Sidst opdateret af Morten Rask
15. oktober 2020