Dette site bruger cookies. Hvis du forsætter på sitet, så accepterer du dette. Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies så tryk på følgende link. Accepter ikke cookies

Middelfart Kommune Logo
Ny Lillebæltsbro med Middelfart i baggrunden

FORSLAG TIL LOKALPLAN NR. 204 OG TILLÆG NR. 20 TIL KOMMUNEPLAN 2017-2029

 

kort over lokalplanlagt område på teglværksgrunde i Ejby ved Algade

Lokalplanområdets placering ved Algade i den sydvestlige del af Ejby.

Byrådet vedtog på deres møde 7. december 2020 at sende forslag til Lokalplan nr. 204 og forslag til Tillæg nr. 20 til Kommuneplan 2017-2029 i offentlig høring. Planforslaget omfatter området ved det tidligere teglværk ved Algade i Ejby.

Planforslaget er udarbejdet med henblik på at muliggøre etablering af en ny rækkehusbebyggelse på grunden. I planlægningen er lagt vægt på at sikre bebyggelsen et harmonisk og ensartet udtryk samt med god adgang til fællesparkering og grønne opholdsarealer, så bebyggelsen bliver et attraktivt supplement til byens øvrige boligtilbud. Vejadgang vil fortsat skulle ske via den eksisterende overkørsel fra Algade, ligesom overkørslen til Algade 27 opretholdes.

Høring

Planforslagene er i offentlig høring fra 16. december 2020 til 18. januar 2021.

Du kan læse mere om høringen på høringer 2020

Planforslagene kan ses på Forslag til lokalplan 204, Boliger på Teglværksgrunden ved Algade i Ejby (pdf)

eller på bibliotekerne i Middelfart, Nørre Aaby og Ejby.

Midlertidige retsvirkninger

Fra og med 16. december 2020 må ejendomme, der er omfattet af planforslaget, ikke bebygges eller i øvrigt udnyttes på en måde, der skaber risiko for en foregribelse af den endelige plans indhold. Bestemmelsen finder kun anvendelse indtil lokalplanen er vedtaget endeligt og offentliggjort, dog højst 1 år efter offentliggørelsen af forslaget.

Efter udløbet af fristen for indsigelser kan Byrådet tillade, at en ejendom, der er omfattet af planforslaget, bebygges eller udnyttes efter forslaget, såfremt dette er i overensstemmelse med kommuneplanen og der ikke er tale om at påbegynde et større byggearbejde mv.

Screening efter lov om miljøvurdering

Der er gennemført en screening af planforslaget i henhold til Lov om miljøvurdering og på den baggrund truffet beslutning om ikke at udarbejde en egentlig miljøvurdering. Screeningen kan ses på Miljøscreening af lokalplanforslag 204 (pdf)

Klagevejledning – screening efter lov om miljøvurdering

Hvis du ønsker at klage over afgørelsen efter lov om miljøvurdering, kan du klage til Planklagenævnet inden d. 13. januar 2021.

Du klager via Klageportalen, som du finder på borger.dk og virk.dk. Du logger på ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. Klagegebyrets størrelse kan ses på nævnets hjemmeside naevneneshus.dk.

Planklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Middelfart Kommune på Teknik- og miljøforvaltningen eller Teknik- og Miljøforvaltningen Nytorv 9, 5500 Middelfart. Middelfart Kommune videresender herefter anmodningen til Planklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Vil man anlægge retssag, skal man gøre det inden 6 måneder, jf. planlovens § 62, stk. 1.
 

Teknisk Udvalg