Dette site bruger cookies. Hvis du forsætter på sitet, så accepterer du dette. Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies så tryk på følgende link. Accepter ikke cookies

Middelfart Kommune Logo

Forslag til lokalplan 167

ERHVERVSOMRÅDE VED INDUSTRIVEJ I NØRRE AABY

Byrådet vedtog på deres møde d. 3. april 2017 at sende forslag til Lokalplan 167 og Tillæg nr. 18 til Kommuneplan 2013-2025 i offentlig høring. Planforslagene omfatter en del af et eksisterende erhvervsområde placeret mellem Industrivej og Søndergaardsvej i den nordlige del af Nørre Aaby.

Planforslagene er udarbejdet for at muliggøre, at der opføres et nyt produktionstårn i tilknytning til eksisterende bebyggelse og give mulighed for at etablere adgangsvej til området fra Søndergaardsvej i nord.

Formålet med planforslagene er således at fastholde områdets anvendelse til erhvervsformål samt at give mulighed for at der kan opføres et silotårn på den nordlige side af bygningen på Industrivej 9. Dette tårn skal i stil med silotårnet på Industrivej 16, udføres således, at samtlige siloer vil blive placeret indendørs i toppen af bygningen med beholdere, vægte og fyldestationer nedenunder, således at den fremstår som en lukket produktionshal.

Høring
Planforslagene er i offentlig høring fra 20. april 2017 til 14. juni 2017. Forslaget kan ses på kommunens hjemmeside www.middelfart.dk, på bibliotekerne i Middelfart, Strib, Nørre Aaby og Ejby samt i Borgerservice, Nygade 2 i Middelfart, hvorfra det også kan udleveres. Planforslagene kan ses

Tillæg til kommuneplan
Forslag til lokalplan

Indsigelser eller ændringsforslag skal sendes skriftligt inden d. 14. juni 2017 til: Teknik- og Miljøforvaltningen, Østergade 21, 5580 Nørre Aaby, eller teknik@middefart.dk.

Midlertidige retsvirkninger
Fra og med 20. april 2017 må ejendomme, der er omfattet af planforslaget, ikke bebygges eller i øvrigt udnyttes på en måde, der skaber risiko for en foregribelse af den endelige plans indhold. Bestemmelsen finder kun anvendelse indtil lokalplanen er vedtaget endeligt og offentliggjort, dog højst 1 år efter offentliggørelsen af forslaget.

Efter udløbet af fristen for indsigelser kan Byrådet tillade, at en ejendom, der er omfattet af planforslaget, bebygges eller udnyttes efter forslaget, såfremt dette er i overensstemmelse med kommuneplanen og der ikke er tale om at påbegynde et større byggearbejde mv.

Miljøvurdering
Der er gennemført en screening af planforslaget i henhold til Lov om miljøvurdering og på den baggrund truffet beslutning om ikke at udarbejde en egentlig miljøvurdering. Screeningen kan ses på her.

Klagemyndighed og gebyr
Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Planklagenævnet inden d. 20. maj 2017.

Du klager via Klageportalen, som du finder på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. Klagegebyrets størrelse kan ses på nævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk/planklagenaevnet.

Planklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Middelfart Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Østergade 21, 5580 Nørre Aaby eller teknik@middefart.dk. Middelfart Kommune videresender herefter anmodningen til Planklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Vil man anlægge retssag, skal man gøre det inden 6 måneder, jf. planlovens § 62, stk. 1.

Teknisk Udvalg
Sidst opdateret af Webmaster
14. december 2017