Dette site bruger cookies. Hvis du forsætter på sitet, så accepterer du dette. Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies så tryk på følgende link. Accepter ikke cookies

Middelfart Kommune Logo
Ny Lillebæltsbro med Middelfart i baggrunden

FORSLAG TIL LOKALPLAN NR. 201 - Middelfart Friskole, Middelfart

kort over lokalplanforslag for område ved middelfart friskole

Lokalplanområdets placering mellem jernbanen og Toften i Skrillinge i den sydøstlige udkant af Middelfart.

Byrådet vedtog på deres møde 2. november 2020 at sende forslag til lokalplan nr. 201 i offentlig høring. Planforslaget omfatter et område ved Toften i Skrillinge, der rummer eksisterende bebyggelse og funktioner ved Middelfart Friskole.

Planforslaget er udarbejdet med henblik på at muliggøre en opdatering af skolens fysiske rammer, da skolen ønsker at gøre de fysiske rammer mere tidssvarende og samtidig tilpasse rammene til de nuværende behov. Ny bebyggelse kan ifølge planforslaget opføres i op til 1,5 etager og med en maksimal bygningshøjde på 10 meter. Den samlede bebyggelsesprocent for området som helhed må ikke overstige 40.

Et af lokalplanens formål er at sikre, at indpasning af ny bebyggelse i området sker under hensyntagen til naboer i forhold til støjforhold og indbliksgener. Der stilles derfor med planen krav til, at der etableres beplantningsbælter mod naboejendommene øst og vest for planområdet, samt at det ved måling eller beregning kan påvises, at Miljøstyrelsens gældende grænseværdier for virksomhedsstøj kan overholdes. Lokalplanen giver mulighed for, at der i tilknytning til beplantningsbælterne kan etableres støjhegn, som skal begrønnes, hvis det påvises at være nødvendigt.

Herudover stilles der krav til, at fri- og opholdsarealer gives et grønt helhedspræg, at der etableres et grønt bælte ud mod Toften, samt at der etableres stedvis beplantning omkring parkeringsarealerne.
 

Høring

Planforslagene er i offentlig høring fra 12. november 2020 til 10. december 2020.

Du kan læse mere om hvordan du afgiver høringssvar under høringer 2020 

Planforslagene kan ses på Forslag til lokalplan 201, Middelfart Friskole (pdf) eller på bibliotekerne i Middelfart, Nørre Aaby og Ejby.

 

Midlertidige retsvirkninger

Fra og med 12. november 2020 må ejendomme, der er omfattet af planforslagene, ikke bebygges eller i øvrigt udnyttes på en måde, der skaber risiko for en foregribelse af den endelige plans indhold. Bestemmelsen finder kun anvendelse indtil lokalplanen er vedtaget endeligt og offentliggjort, dog højst 1 år efter offentliggørelsen af forslaget.

Efter udløbet af fristen for indsigelser kan Byrådet tillade, at en ejendom, der er omfattet af planforslaget, bebygges eller udnyttes efter forslaget, såfremt dette er i overensstemmelse med kommuneplanen og der ikke er tale om at påbegynde et større byggearbejde mv.

Screening efter lov om miljøvurdering

Der er gennemført en screening af planforslagene i henhold til Lov om miljøvurdering og på den baggrund truffet beslutning om ikke at udarbejde en egentlig miljøvurdering. Screeningen kan ses på Miljøscreening af lokalplanforslag 201 (pdf).

Klagevejledning – screening efter lov om miljøvurdering

Hvis du ønsker at klage over afgørelsen efter lov om miljøvurdering, kan du klage til Planklagenævnet inden d. 10. december 2020.

Du klager via Klageportalen, som du finder på borger.dk og virk.dk. Du logger på ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. Klagegebyrets størrelse kan ses på nævnets hjemmeside naevneneshus.dk.

Planklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Middelfart Kommune på Teknik- og miljøforvaltningen eller Teknik- og Miljøforvaltningen Nytorv 9, 5500 Middelfart. Middelfart Kommune videresender herefter anmodningen til Planklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Vil man anlægge retssag, skal man gøre det inden 6 måneder, jf. planlovens § 62, stk. 1.
 

Teknisk Udvalg