Dette site bruger cookies. Hvis du forsætter på sitet, så accepterer du dette. Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies så tryk på følgende link. Accepter ikke cookies

Middelfart Kommune Logo
Ny Lillebæltsbro med Middelfart i baggrunden

Boligbebyggelse og marina 'Kulgrunden' ved Havnegade i Middelfart - Forslag til lokalplan nr. 177 og tillæg nr. 13 til Kommuneplan 2017-2029

Middelfart Kommune udsender forslag til lokalplan nr. 177 med tilhørende kommuneplantillæg nr. 13 i offentlig høring i 8 uger.

Annoncekort: Boligbebyggelse og marina Kulgrunden LP177 

Planforslagene omfatter et område ved Havnegade i det centrale Middelfart. Området som er beliggende ved siden af Kulturøen og rådhuset lokalplanlægges til centerformål, herunder etageboliger i op til 7 etager. Den nuværende lokalplan giver mulighed for 8500 m2 byggeri. Dette fastholdes med planforslaget.

Planforslagene er udarbejdet med henblik på at muliggøre omdannelsen af området fra centerområde uden boliger til centerområder med mulighed for etageboligbebyggelse i op til 7 etager.

Høring

Planforslagene er i fornyet offentlig høring fra 12. juli til 6. september 2019.

Planforslaget kan ses på følgende link:

Planforslagene kan også ses på bibliotekerne i Middelfart, Nørre Aaby og Ejby.

Indsigelser eller ændringsforslag skal sendes skriftligt inden d. 6 . september 2019 til Teknik- og miljøforvaltningen (NemID) (åbner nyt vindue) eller Teknik- og Miljøforvaltningen, Nytorv 9, 5500 Middelfart.

Midlertidige retsvirkninger

Fra og med 12. juli må ejendomme, der er omfattet af planforslagene, ikke bebygges eller i øvrigt udnyttes på en måde, der skaber risiko for en foregribelse af den endelige plans indhold. Bestemmelsen finder kun anvendelse indtil lokalplanen er vedtaget endeligt og offentliggjort, dog højst 1 år efter offentliggørelsen af forslaget.

Efter udløbet af fristen for indsigelser kan Byrådet tillade, at en ejendom, der er omfattet af planforslaget, bebygges eller udnyttes efter forslaget, såfremt dette er i overensstemmelse med kommuneplanen og der ikke er tale om at påbegynde et større byggearbejde mv.

Screening efter lov om miljøvurdering

Der er gennemført en screening af planforslaget i henhold til Lov om miljøvurdering og på den baggrund truffet beslutning om ikke at udarbejde en egentlig miljøvurdering.

Screeningen kan ses på følgende link:

Klagevejledning – screening efter lov om miljøvurdering
Hvis du ønsker at klage over afgørelsen efter lov om miljøvurdering, kan du klage til Planklagenævnet inden d. 9. august 2019.

Du klager via Klageportalen, som du finder på borger.dk (åbner nyt vindue) og virk.dk (åbner i nyt vindue). Du logger på ligesom du plejer, typisk med NemID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. Klagegebyrets størrelse kan ses på nævnets hjemmeside naevneneshus.dk (åbner nyt vindue).

Planklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Middelfart Kommune på Teknik- og miljøforvaltningen (NemID) (åbner nyt vindue) eller Teknik- og Miljøforvaltningen Nytorv 9, 5500 Middelfart. Middelfart Kommune videresender herefter anmodningen til Planklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Vil man anlægge retssag, skal man gøre det inden 6 måneder, jf. planlovens § 62, stk. 1.

Teknisk Udvalg

Sidst opdateret af Gitte Hertzum
07. oktober 2020