Dette site bruger cookies. Hvis du forsætter på sitet, så accepterer du dette. Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies så tryk på følgende link. Accepter ikke cookies

Middelfart Kommune Logo
Bær med sne

Vandløbsregulering og -restaurering

Omlægning og regulering af vandløb
Kommunen skal som vandløbsmyndighed godkende omlægning af eksisterende vandløb samt anlæggelse af nye vandløb. Dette betragtes i lovens forstand som en vandløbsregulering, uanset om vandløbet er privat eller offentligt. Der skal bl.a. ansøges om:

 • Ændring af vandløbets forløb, bredde, bundkote og skråningsanlæg
 • Rørlægning af åbne vandløb
 • Åbning af rørlagte vandløb
 • Ændring i dimensionerne på et rørlagt vandløb samt rørledningens placering (trace)
 • Etablering af vandingssteder
 • Anlæg af nyt vandløb
 • Etablering af ind- og udvindingsanlæg
 • Omlægning af hele eller store dele af et rørlagt vandløb med samme dimension og trace
 • Vandstandssænkning af søer

En ansøgning om regulering af vandløb skal indeholde:

 • En redegørelse for formålet med og begrundelse for reguleringen.
 • Oversigtskort og detailplaner.
 • Oversigt over de af reguleringen omfattede ejendomme med fortegnelse over de grundejere og brugere, der ønskes inddraget.
 • Overslag over samt forslag til fordeling af udgifterne.
 • En tidsplan for arbejdets udførelse.

Kommunen kan bede dig om flere oplysninger til belysning af din ansøgning om regulering af et vandløb. Dette sker for at sikre, at kommunen får mulighed for at vurdere vandløbsregulering med hensyn til afledning af vand fra andre ejendomme samt sikre at reguleringen ikke påvirker naturen negativt ved f.eks. at forringe fisk og smådyrs levevilkår. Fordelingen af udgiften til reguleringen skal være aftalt før regulering kan foretages. Generelt vil udgifterne fordeles mellem dem, som har gavn og interesse i reguleringen af vandløbet.

I forbindelse med en vandløbsregulering skal naboerne høres og interesseorganisationer og andre offentlige myndigheder (f.eks. Danmarks Naturfredningsforening, Sportsfiskerne, Fiskeridirektoratet).

Vandløbsrestaurering
Middelfart Kommune kan gennemføre den nødvendige vandløbsrestaurering af kommunevandløbene. Formålet med et restaureringsprojekt er, at forbedre forholdene i og omkring vandløbet til gavn for smådyr og fisk, således at vandplanens målsætninger opfyldes. Et restaureringsprojekt kan være:

 • Genåbning af rørlagte vandløb
 • Genslyngning af udvalgte strækninger
 • Udlægning af gydegrus
 • Fjernelse af spærringer og etablering af faunapassager

En spærring i et vandløb kan f.eks. være et stemmeværk eller et højt beliggende rørudløb. Disse spærringer hindrer f.eks. havørreder og ål i at vandre op i vandløbene til mulige gyde- og opvækstpladser opstrøms for spærringen. Havørreder og ål vandrer som led i deres livscyklus.

Sidst opdateret af Webmaster
01. oktober 2015