Dette site bruger cookies. Hvis du forsætter på sitet, så accepterer du dette. Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies så tryk på følgende link. Accepter ikke cookies

Middelfart Kommune Logo
Bær med sne

Hvad kræver tilladelse

Middelfart Kommune skal give tilladelse til ændringer ved og i vandløbene. Dette gælder både for de private vandløb og kommunevandløbene.

Som eksempel på, hvad der kræver tilladelse kan nævnes:
• Etablering af eller ændring af broer over vandløb
• Krydsning af vandløbet mel el-kabler, vandledninger og lignede
• Byggeri, terrænændringer og lignede tættere på vandløbet end 8 meter
• Regulering og ændring af vandløbets forløb eller tværsnit
• Rydning eller plantning af træer og buske langs vandløbene

Listen er ikke udtømmende, så hvis du er i tvivl er du velkommen til at rette henvendelse til Natur- og Miljøafdelingen.

Sagsgang og afgørelse
Når en ansøgning modtages, vil der ofte blive foretaget en besigtigelse, som regel sammen med ansøgeren. Det kan til tider være nødvendigt at indhente flere oplysninger fra f.eks. ansøger før sagen kan behandles. I forbindelse med f.eks. omlægning / regulering eller restaurering af vandløb er det nødvendigt at høre naboer og interesseorganisationer før sagen kan afgøres.

Klagemulighed
De fleste afgørelser kan påklages til Miljøministeriet (Miljø- og fødevareklagenævnet) af ansøgeren og enhver med en væsentlig, individuel interesse i sagen. I visse sager har Danmarks Naturfredningsforening og Danmarks Sportsfiskerforbund endvidere klageadgang. Klagefristen er altid 4 uger fra afgørelsen er truffen. En eventuel klage skal angives via klageportalen på borger.dk eller virk.dk Se mere på Miljø- og fødevareklagenævnets hjemmeside Hvordan klager du?.

Generelle spørgsmål
Nogle spørgsmål er mere generelle og kræver ikke en afgørelse. Det kan f.eks. være spørgsmål omkring: 

  • Sejlads på vandløbene (generelt er sejlads ikke tilladt) 
  • Vedligeholdelse 
  • Vandløbsregulativer for kommunevandløbene

Mange af disse spørgsmål kan besvares enten telefonisk eller med kort orientering i en e-mail.

Vandløbsregulativ

Vandløbsmyndigheden udarbejder et vandløbsregulativ for alle kommunevandløb. Disse regulativer indeholder bestemmelser om vandløbenes dimensioner, evne til at lede vand, bygværker, bredejer-forhold m.m. Desuden beskriver regulativerne rammerne for, hvordan og hvornår grødeskæring og oprensning skal foretages, så der både kan afledes vand fra markerne og være et alsidigt plante- og dyreliv i vandløbet.


Sidst opdateret af Webmaster
05. maj 2017