Dette site bruger cookies. Hvis du forsætter på sitet, så accepterer du dette. Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies så tryk på følgende link. Accepter ikke cookies

Middelfart Kommune Logo
Ny Lillebæltsbro med Middelfart i baggrunden

Anlæg af nye vandhuller

Placering

Ved anlæggelse af et nyt vandhul skal der som det første gøres overvejelser om placeringen. Undgå at placere vandhullet, hvor der i forvejen er mose eller eng.

Det kan undersøges på Geodatastyrelsens hjemmeside hvor der tidligere har ligget vandhuller. Et sådan sted vil med stor sandsynlighed være godt egnet til etablering igen. Undgå lokaliteter, hvor der i forvejen er et rigt plante- og dyreliv.

Anlæggelse af vandhullet


Vandhullets form skal tilpasses terrænet, så vandhullet falder naturligt ind i landskabet. En tilladelse til etablering af et vandhul vil ofte indeholde vilkår som disse:
 • Vandhullet skal udformes, så bredderne og bunden er jævnt skrånende.
  Hældningen på brinkerne skal helst være 1:5 men aldrig stejlere end 1:3. Det er godt for frøer og padder, hvis vandhullet er dybere i den ene ende, og samtidig giver det mulighed for at lave nogle flotte udformninger. Vandhullet bør være ca. 1,5 - 2 meter dybt på det dybeste sted. Det mest almindelige er, at den opgravede jord spredes i et tyndt lag på de omkringliggende arealer. Er den opgravede jord forurenet, skal der rettes henvendelse til kommunen. Jorden må ikke spredes på beskyttede arealer. Håndteringen af den opgravede jord skal fremgå af ansøgningen til kommunen.
 • Overvej beplantningen
  Vandhuller har brug for solens stråler, så vandet ikke bliver for koldt. Hvis vandet bliver for koldt, kan padderne ikke yngle. Hvis der skal plantes træer eller buske omkring vandhullet, skal det kun ske på nord- eller nordøstsiden, for at der kommer så meget sollys som muligt til vandoverfladen. Undgå beplantning på sydsiden. I det hele taget er det vigtigt, at der ikke er for meget beplantning omkring vandhullet, da nedfaldne blade forringer vandkvaliteten og tilfører en stor mængde næring til vandhullet. Som tommelfingerregel kan man sige, at afstanden mellem vandet og beplantningen minimum bør være 2 gange beplantningens maksimale højde. I løbet af kort tid, vil der naturligt etablere sig beplantning omkring vandhullet.
 • Undgå drænvand
  Vandløb og drænledninger må ikke have udløb i vandhuller. Drænvand tilfører ekstra næring til vandhullet, og dermed er der grobund for alger og andemad. Drænledninger skal således føres udenom vandhuller. En omlægning af dræn eller vandløb kræver en tilladelse efter vandløbsloven.
 • 2 meter bræmme
  Når vandhullet er etableret vil en bræmme på 2 meter rundt om vandhullet være omfattet af vandløbslovens § 69. Derfor må der ikke foretages dyrkning, jordbehandling, plantning eller terrænændring i en 2 meter bræmme rundt om vandhullet.
 • Randzone
  Kommunen anbefaler at vandhullet forsynes med en udyrket randzone med en bredde på ca. 5-10 meter. Randzonen beskytter vandhullet mod tilførsel af næringsstoffer.
 • Udsæt ikke fisk
  Fisk æder haletudser og andre smådyr, som lever i vandet. Mange fisk lever af de smådyr, der nedbryder døde alger, og derfor kan der ske en algeopblomstring ved udsætning af fisk. En algeopblomstring vil medføre, at vandet bliver uklart og ildelugtende. Fisk er meget svære at slippe af med, når de først er til stede.
 • Udsæt ikke ænder
  Det er hyggeligt med ænder – men de gør langt mere skade end de gør gavn for mindre vandhuller. Det er fristende at fodre ænderne i vandhullet. Foderet og ikke mindst ændernes afføring udgør en stor belastning for vandkvaliteten. Ved fodring bliver vandet uklart, og vandhullet vil meget lettere gro til i dunhammer og siv. Fodring tiltrækker desuden rotter. Derudover æder ænderne bundplanterne for ikke at tale om de fredede haletudser og salamandre. Et godt vandhul vil tiltrække vilde ænder i et naturligt antal. Opsæt ikke andehuse eller kunstige redeskjul i eller ved vandhullet. En hovedregel er, at der er plads til et andepar pr 100 m2 vandoverflade.
 • Øer
  Anlæg ikke øer i vandhullet. Det er ikke naturligt, at der er en ø i et lavvandet vandhul. Derudover vil en ø ikke se naturlig ud i landskabsmæssig sammenhæng.

Fund fra fortiden


Når kommunen giver en tilladelse til etablering af et vandhul, orienteres Middelfart Museum og Odense Bys Museer, der er klageberettigede i sagen.

I forbindelse med selve gravearbejdet ved etableringen af vandhullet kan der fremkomme oldsager, knogler, større mængder træ eller stenkoncentrationer. I disse situationer skal anlægsarbejdet omgående standses, og Odense Bys Museer kontaktes.