Dette site bruger cookies. Hvis du forsætter på sitet, så accepterer du dette. Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies så tryk på følgende link. Accepter ikke cookies

Middelfart Kommune Logo
Ny Lillebæltsbro med Middelfart i baggrunden

Naturgenopretningsprojekt

Afgræsning i Ejby mose

HedeDanmark har i 2015 udført rydninger, opsætning af nye hegn, gangbroer, stier m.m. Projektet er gennemført sammen med en række lodsejere med tilskud fra EU's landdistriktsprogram via NaturErhvervstyrelsen, Spor i Landskabet og Middelfart Kommune og blev indviet 25. august 2015.

Se indslag på TV2 FYN.

Der har været lokale dyr på langt de fleste nye arealer og det har en tydelig effekt på vegetationen.

Netop nu er der ved at blive aftalt nogle konkrete tiltag hos nogle lodsejere, som skal forbedre både naturen og jagten. Projektet er et samarbejde mellem Danmarks Jægerforbund, lodsejerne og Middelfart Kommune støttet af 15. Juni Fonden.

Læs mere om 15. Juni Fonden.

Baggrund

Ejby mose har et stort potentiale, som Middelfart kommune ønsker at udvikle sammen med interesserede lodsejere.  EU’s landdistriktsprogram var med på ideen, og bevilgede derfor i december 2013 2,4 millioner kroner til projektet om naturforbedring. Kommunen lægger selv 2,2 mio. oveni og konkrete tiltag skal være afsluttet i 2015. Intet sker på lodsejers egen jord uden aftale.

”Ejby mose anno 2030 kan med de rette tiltag fremstå som et smukt varieret græsningslandskab,
med åbne enge, artsrige rigkær og ellesumpe. Et område med rene vandløb og søer med velfungerende økosystemer, små vandhuller med succesfuld paddeyngel og et rigt insektliv, ynglende rød glente, taffeland og sortterne, og mosens eget par af hvid stork. Alt dette i fin balance med gode muligheder for at opleve mosens natur fra et af fugletårnene, en overnatning i shelter, eller gå- eller løbeture på en af mosens mange stier.” – Vurdering fra konsulentfirma HabitatVision

”Vi ønsker at kommune, lodsejere og lokalbefolkning samarbejder om udviklingen af dette bynære naturområde. Vi vil skabe en større mangfoldighed i dyre- og planteliv og dermed give flere gode oplevelser til borgerne i området. Der vil være særligt fokus på at udvikle området sammen med jægere, så vi også får mere forskelligt vildt og flere gode jagtoplevelser, siger Agnete Damkjær, der er formand for Miljø- og Energiudvalget i Middelfart Kommune.”

Rydninger

Der er ryddet 2,8 ha træopvækst, hovedsageligt i form af pil og nåletræ, som efterfølgende skal afgræsses for at få flere lysåbne arealer.

Hegnsopsætning

Der er indhegnet 26,8 ha ny afgræsningsjord, hvilket giver ca. 11 km. hegn.

Afgræsning

Naturpleje er en forudsætning for at sikre gode levesteder for de dyr og planter. I takt med at landbruget er blevet effektiviseret, bliver kreaturer i større stil holdt hjemme på gårdene. Når engområder der tidligere blev afgræsset gror til i buske, træer og tagrør, så forsvinder ikke bare de små og sårbare plantearter, men også levesteder for mange forskellige dyr. Afgræsning med kvæg medfører stor variation i græsdækket, med plads til mange og varierede plantearter. Det sikrer også levesteder for insekter som sommerfugle, guldsmede og biller. Enge og moser der plejes med afgræsning, hører til blandt de mest artsrige naturtyper i Danmark. Kreaturerne sørger for, at der kommer lys og luft til jordoverfladen, og med deres trampen skaber de micro habitater og tuedannelser, der gavner små plantearter og sikre gode betingelser for fugleyngel. Desuden ynder rådyr også at græsse på de friske urter på disse arealer, og de kan godt springe over el-hegnene.

Etablering af søer og gunstig vandstand

Der er etableret 1 ny sø tæt på byen og et område med gunstig vandstand, hvor der også afgræsses. Dette skaber nye levesteder for padder og insekter.

Bedre adgang og formidling

11 stk. A4 informationsstandere er opsat i Ejby Mose for at formidle om natur og lokal kulturhistorie. Der er etableret en ca. 300 m gangbro/spang over det vådeste område midt i mosen og ca. 2 km nye græsstier til fremme af rekreative værdier og offentlig adgang. Den nye parkeringsplads for enden af Søndergaardsvej giver mulighed for at parkere bilen, som ikke må medbringes i mosen, og gå eller cykle i den friske natur.

Se kort over projektområdet via følgende link - Kort over Ejby mose(2018)

Sidst opdateret af Gitte Hertzum
24. september 2020

Kontakt

Projektleder
Niels Ole Præstbro
Tel: 8888 4892