Dette site bruger cookies. Hvis du forsætter på sitet, så accepterer du dette. Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies så tryk på følgende link. Accepter ikke cookies

Middelfart Kommune Logo
Ny Lillebæltsbro med Middelfart i baggrunden

Beskyttet natur

Naturen på Fyn - en guide for lodsejere

Hvad er beskyttet natur?

I Danmark er naturen beskyttet ved Naturbeskyttelsesloven, der sikrer en generel beskyttelse af visse naturtyper og arter. Nogle arealer er endvidere beskyttet af international lovgivning. Disse områder omtales ofte som Natura 2000 - områder. Se afsnittet om Natura 2000 længere nede på siden.

Den beskyttede natur skal sikres, da områderne danner levested for mange dyr og planter. Områderne er beskyttede uanset ejerforhold. Kommunen er myndighed i sager om beskyttet natur.

I Danmark er skov en dominerende naturtype. De danske skove er omfattet af Skovloven. §3-natur i skoven er derudover også omfattet af naturbeskyttelsesloven.

Natur der er omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3:

 • Søer og vandhuller med et areal på over 100 m2 (inklusiv bredder)
 • Moser, enge, heder, overdrev, strandenge og strandsumpe. De skal tilsammen eller hver for sig bestå af et areal på mindst 2500 m2 for at være omfattet
 • Moser med et areal på under 2500 m2 hvis de ligger i forbindelse med beskyttede vandløb eller søer
 • Vandløb der er udpegede som beskyttede

Ejer du beskyttet natur?

Du kan se, om der findes beskyttet natur på din ejendom på Miljøportalens arealinformation. Informationerne er vejledende, og det er altid det faktiske naturindhold på arealet, der er afgørende for, om arealet er omfattet af beskyttelsen.

På siden dinnatur.dk kan du se, om der er beskyttet natur på din ejendom. Her kan du også tilmelde dig nyheder om natur på din ejendom.

Hvad vil det sige at ændre tilstanden?

Det er lodsejerens ansvar, at sikre at der ikke sker indgreb i naturområdets tilstand. Se mere i folderen til lodsejere.

Der er ofte usikkerhed omkring, hvad man som lodsejer må foretage sig på de beskyttede arealer. En af de vigtigste ting at slå fast er, at det ikke er tilladt at ændre tilstanden i området. Det vil blandt andet sige, at der ikke må:

 • Nedlægges drænrør
 • Sprøjtes med bekæmpelsesmidler
 • Foretages udgravninger
 • Opfyldes med jord eller lignende
 • Gødes
 • Plantes til eller behandle jorden på anden vis

Driften må fortsætte, som den var før loven trådte i kraft i 1992. Det vil sige, at hvis arealet har været anvendt på anden og lovlig vis inden naturbeskyttelsesloven trådte i kraft, er det tilladt at fortsætte aktiviteterne. Ifølge ny lovgivning må der dog ikke længere foretages gødskning og sprøjtning på arealer, der er omfattet af bestemmelserne i § 3.

Det er kommunen, der fører tilsyn med § 3 – arealer.

Er du i tvivl om, hvorvidt den eventuelle ændring du har i tankerne kræver en dispensation, kontakt da Natur- og Miljøafdelingen på telefonnummer: 8888 5500 eller på mail: teknik@middelfart.dk  som du også er meget velkommen til at kontakte hvis du har andre spørgsmål om beskyttet natur.

Jagt drives efter Jagtloven (Bekendtgørelse af lov om jagt og vildtforvaltning).

Generelt om dispensation


Kommunen kan i særlige tilfælde give dispensationer til ændringer i det beskyttede område. For at få en dispensation skal det vurderes, at ændringerne medfører en forbedring for dyr og planter i området.

Det er tilstanden på det enkelte område, der afgør om det er beskyttet eller ej. Fælles for alle områderne, der er omfattet af beskyttelsen, er at aktiviteter på arealerne ofte medfører ændringer der tager mange år at genoprette. Spørg derfor altid kommunen inden der påbegyndes ændringer på et beskyttet areal.

Ønsker du at søge en dispensation fra Naturbeskyttelseslovens § 3, skal du skrive en ansøgning, hvor du beskriver dit projekt nærmere. Husk at vedlægge et kort hvor området er indtegnet. Din ansøgning sendes til kommunen.

Hvis du vil grave et vandhul på en dyrket mark kræver det ikke dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 3, men vil oftest kræve en tilladelse efter planlovens § 35 om ændret arealanvendelse. Middelfart kommune er myndighed i forhold til planloven. Se mere under etablering af vandhuller, som findes i menuen.

Hvad er Natura 2000?


Natura 2000 er en betegnelse, der dækker over nogle særligt værdifulde naturområder. Områderne forgrener sig ud gennem Europa som et netværk for specielle naturtyper og arter, som kræver en særlig opmærksomhed. Habitatområderne udgør sammen med fuglebeskyttelsesområderne Natura 2000.

Det er vigtigt at sætte fokus på og prioritere planlægningen for områderne. Planlægningen er nødvendig for at kunne implementere EU´s fuglebeskyttelses- og habitatdirektiver. Direktiverne er væsentlige, da de fastsætter mål for at sikre og genoprette naturtyperne. Det er disse mål vi i Middelfart Kommune arbejder hen mod at kunne opfylde.

For at opfylde aftalen indberetter Danmark hvert 6. år landets indsats til EU kommissionen. Dette gælder dog kun hvert 12. år for skovbevoksede fredskovspligtige arealer. I et parallelt løb med Natura 2000 planlægningen gennemfører man en vandplanlægning for grundvand, vandløb, søer og den kystnære del af havet.

Hvad betyder Natura 2000 for ejerne og brugerne af områderne?


Der er ikke umiddelbart nogen hindring for, at drift og brug af områderne kan fortsætte på samme måde som før området blev udlagt til Natura 2000 område. Dvs. at der fortsat kan
 • Drives skov- og landbrug som før
 • Bruges eventuelle ejendomme der ligger på områderne
 • Dyrke jagt og fiskeri som før
 • Benytte retten til færdsel og ophold som tidligere

Visse ændringer er dog anmeldepligtige. Du kan læse mere om anmeldelsespligtige aktiviteter her: NBLs bilag 2

I og med at der ikke sker nogen kortsigtede ændringer i anvendelsen af området, vil der tilsvarende heller ikke ydes erstatning, når et område udpeges til et Natura 2000 område.

Vil du vide mere:

Find flere informationer om Natura 2000 på Naturstyrelsens hjemmeside: Natura 2000

Hvad er Bilag IV-arter?


Bilag IV-arter er et udtryk, der dækker over nogle dyre- og plante arter, der er under streng beskyttelse. Det vil sige, at yngle- og levesteder er beskyttede, og aktiviteter i området skal derfor godkendes af kommunen. For at aktiviteterne kan godkendes, må de ikke beskadige eller have ødelæggende effekt på området. Beskyttelsen af bilag IV arterne gælder også udenfor Natura 2000 områder, samt for områder, der ligger udenfor naturbeskyttelsesloven.

De beskyttede arter omfatter både for os almindelige arter som f.eks. markfirben eller mere sjældne arter som Rød Glente. Ikke alle beskyttede arter findes her i Middelfart Kommune, men du kan finde mere information om de enkelte arter på Miljøstyrelsens hjemmeside