Dette site bruger cookies. Hvis du forsætter på sitet, så accepterer du dette. Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies så tryk på følgende link. Accepter ikke cookies

Middelfart Kommune Logo
Bær med sne

Vådområdeindsatsen

Vådområder
Middelfart Kommune skal undersøge mulighederne for at etablere nye kvælstofvådområder i kommunen. Et kvælstofvådområde har til formål at fjerne kvælstof fra det vand, som ender i de danske fjorde og kystvande, hvor det udgør et stort problem.

Vådområdeprojekter
Vådområder etableres typisk ved, at man hæver vandstanden i et vandløb, hvorved de lave vandløbsnære arealer oversvømmes med en større hyppighed end tidligere. Samtidig stopper man dræningen af disse arealer, som derved bliver vådere.

Opgaven med at få anlagt de nye vådområder er en tvungen opgave for kommunerne, som vi skal løse i samarbejde med staten og lodsejerne. EU/staten står for den økonomiske del af opgaven, mens kommunerne har fået opgaven med at udpege egnede områder samt at stå for den praktiske udførelse af projekterne.

De kommuner, som skal etablere vådområder søger om midler til forundersøgelse af projekter hos staten. Formålet med undersøgelserne er at belyse de arealtekniske og økonomiske muligheder for at etablere vådområdet samt afdække konsekvenserne af at hæve vandstanden i et område. Hvis resultaterne af en forundersøgelse viser, at kriterierne for støtte er opfyldt, søger kommunen om penge fra EU/staten til realisering af projektet.

I et vådområde fjernes kvælstof fra vandet gennem naturens egen rensemetode.

Når der står vand på et areal skabes der nemlig iltfrie forhold, hvor bakterier i jorden omsætter nitrat til frit kvælstof (en gasart). Det frie kvælstof frigives til atmosfæren og belaster derfor ikke vandmiljøet. Det frie kvælstof har ingen negativ indvirkning på miljøet, eftersom ca. 80 % af den atmosfæriske luft består af netop kvælstof.

Illustration vådområder
Illustration af kvælstofomsætningen i et vådområdeprojekt. Kreditering: Assens Kommune


Hvor meget skal kvælstofudledningen reduceres?

Middelfart Kommune ligger i hovedvandoplandet Lillebælt/Fyn. Udledningen af kvælstof fra hovedvandopland Lillebælt/Fyn til kystvandene skal i perioden 2011 – 2021 reduceres med 69 tons kvælstof om året vha. vådområder.

De fynske kommuner, som har areal i hovedvandopland Lillebælt Fyn, samarbejder i såkaldte vandoplandsstyregrupper (VOS'er) om at nå reduktionsmålene ved etablering af vådområder.

Vi skal etablere kvælstofvådområder som led i implementering af målene i EU’s vandrammedirektiv, de statslige vandområdeplaner og Lov om vandplanlægning med tilhørende bekendtgørelser.

 

Sidst opdateret af Webmaster
19. oktober 2017