Dette site bruger cookies. Hvis du forsætter på sitet, så accepterer du dette. Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies så tryk på følgende link. Accepter ikke cookies

Middelfart Kommune Logo
Påskelilje

Spildevand i det åbne land

En af de væsentlige årsager til at vandløbenes målsætninger ikke er opfyldt er spildevandsudledning fra spredt bebyggelse i det åbne land, samt enkelte samlede bebyggelser.

De tidligere spildevandsplaner fra Middelfart, Ejby og Nørre Aaby Kommuner har omfattet en indsats overfor ejendomme udenfor kloakoplandene. Det drejer sig både om de mekaniske renseanlæg, samlede bebyggelser og enkeltliggende ejendomme.

Af recipientkvalitetsplanen angivet i Fyns Amts Regionplan 2005 er fastlagt vejledende tidsrammer for, hvornår spildevandsforholdene for ejendomme i det åbne land skulle være løst. Tidsrammerne beskrives som lyse-, mellem-, og mørkegrønne områder, som vist på Hovedkort 8 i Regionsplanen. Indsatsen i det åbne land er ikke nået indenfor de vejledende tidsrammer. Af 2398 ejendomme i det åbne land mangler 425 ejendomme at få forbedret spildevandsforholdene – enten ved at etablere lokal rensning eller ved at blive kloakeret.

Der findes 2 løsninger for at fremtidssikre afledningen af spildevandsforholdene fra ejendomme i det åbne land og den ene er en tilslutning til et større eksisterende renseanlæg typisk via et tryksat system (kloakering) og den anden løsning er etablering af lokal rensning.

For de 425 ejendomme hvor spildevandsrensningen skal forbedres, gælder at 284 ejendomme kan spildevandskloakeres hovedsagelig ved tryksatte systemer. I enkelte tilfælde vil der blive kloakeret med almindelig gravitation. I de områder der skal kloakeres, er ejendomme med en godkendt renseløsning undtaget, indtil anlægget er afskrevet (20 år). Krav om tilslutning til offentlig kloak vil blive meddelt på grundlag af spildevandsbekendtgørelsens § 8.

For de resterende 141 ejendomme stilles krav om etablering af lokal rensning af spildevandet. Der er kun krav til ejendomme, der udleder til vandløb, søer, fjord og havet.

Ejendomme, der skal etablere lokal rensning, skal som minimum rense spildevandet svarende til SO (skærpet krav til reduktion af organisk stof samt nitrifikation). For ejendomme i oplande til søer, moser og fjord skal rensning forbedres svarende til SOP (altså som SO suppleret med rensning for fosfor).

På nuværende tidspunkt er det ikke et krav, at ejendomme med nedsivning (anlæg hvor der ikke er afledning af spildevand til recipient) skal forbedre spildevandsrensningen, med mindre der er miljømæssige/tekniske problemer med anlæggene.

Ejendomme, der skal etablere lokal rensning, vil få et påbud. Samtidig vil de modtage et tilbud om, at kloakforsyningen (Middelfart Spildevand A/S) kan etablere og drive det givne anlæg, mod betaling af tilslutningsbidrag og vandafledningsbidrag. Grundejeren skal selv betale for at få omlagt de interne kloakledninger og for en eventuel udskiftning af bundfældningstanken.

Private spildevandsanlæg
Mange ejendomme har allerede etableret forbedret rensning, mens en del stadig er tilbage med utilstrækkelige løsninger. I kommunens spildevandsplan kan man i bilag 3 finde en liste over de ejendomme som mangler at få forbedret spildevandsrensning. Disse vil i de nærmeste år blive kontaktet af Middelfart Kommune.

Information om de forskellige løsningsmuligheder samt div. vejledninger fra Miljøstyrelsen kan ses på nedenstående links:

DANVA udgivelse nr. 64: Rensning af spildevand i det åbne land. En oversigt over løsningsmuligheder

Hedeselskabets tidsskrift Vækst 3-2002 2. oplag: Spildevand i det åbne land

Vejledninger fra miljøstyrelsen:

Nedsivningsanlæg:
http://www.youtube.com/watch?v=SCSTz-gXjl4&feature=player_embedded

Minirenseanlæg:
http://www.youtube.com/watch?v=lRGnlDVDb6A&feature=player_embedded

Beplantet filter:
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=OHuMeKLmj30

Biologisk sandfilter:
http://www.youtube.com/watch?v=TrQBapYXm_A&feature=player_embedded

Pileanlæg:
http://www.youtube.com/watch?v=Ev2JyLH1m8w&feature=player_embedded

Offentlig kloakering
284 ejendomme kan ifølge Middelfart Kommunes Spildevandsplan spildevandskloakeres. Listen over ejendommene kan ses i planes bilag 2. Kloakeringen af ejendommene er blevet fordelt ud over 4 år (2010-2013). De berørte ejendomme vil blive orienteret løbende efterhånden som man når til de pågældende områder. Der vil også blive sendt invitationer ud med mulighed for at deltage i borgermøder.
På Middelfart Spildevands hjemmeside kan man læse mere:www.middelfartspildevand.dk

Fristforlængelse og afdragsordning
Den 5. februar 2015 trådte den nye bekendtgørelse om afdragsordninger, fristfastsættelse for spildevandshåndtering og tilslutningsbidragets forfaldstidspunkt i kraft. Bekendtgørelsen skal lette byrden for de økonomisk mest udsatte borgere ved påbud om forbedret spildevandsrensning og tilslutning til kloak.

Hvem er omfattet af de nye ordninger?
Grundejere, hvor ejendommens årlige husstandsindkomst er under 303.600 kr., med et tillæg på 39.700 kr. for hvert hjemmeboende barn under 18 år (maks. 4 børn).

Hvad medfører bekendtgørelsen for dem som er omfattet?
• Minimumsfrist på 3 år ved påbud om forbedret spildevandsrensning eller tilslutning til kloak (dog ikke hvis der er uhygiejniske forhold).
• Mulighed for at grundejeren kan overlade etableringen af kloakanlægget til Middelfart Spildevand as og betale for anlægget via en afdragsordning over 20 år.
• Ved påbud om tilslutning til kloak forfalder tilslutningsbidraget først når tilslutningen fysisk er udført.

Hvordan bliver man omfattet af de nye ordninger?
Hvis ejendommens årlige husstandsindkomst er under 303.600 + evt. tillæg på 39.700 for hvert hjemmeboende barn under 18 år (maks. 4 børn), kan man søge om at blive omfattet af de nye ordninger. 

Man skal udfylde ansøgningsskemaet som ligger på kommunens hjemmeside og vedlægge dokumentation i form af seneste endelige årsopgørelser fra SKAT for alle ejendommens beboere. Ansøgningsskema og årsopgørelser skal sendes til Middelfart Kommune.

På baggrund af den indsendte ansøgning og årsopgørelser træffer Middelfart Kommune afgørelse om, hvorvidt ansøgeren er berettiget til at blive omfattet af de nye ordninger, og sender afgørelsen til ansøgeren. Hvis ansøgningen imødekommes, skal man selv anmode Middelfart Spildevand as om at sende et tilbud om etablering af kloakanlæg og tilbud om afdragsordning.

Hvis man har spørgsmål vedr. de nye ordninger?
Spørgsmål til lovgivningen samt vedrørende spildevand kan rettes til Anne Katrine Thomsen på 8888 4893. 
 

Sidst opdateret af Monica Nielsen
23. februar 2017