Dette site bruger cookies. Hvis du forsætter på sitet, så accepterer du dette. Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies så tryk på følgende link. Accepter ikke cookies

Middelfart Kommune Logo
Bær med sne

Miljøtilsyn

Kommunens opgaver
Middelfart kommune fører miljøtilsyn på landbrugsejendommene i kommunen. Gennem disse tilsyn arbejdes der for at miljøet bliver højt prioriteret, og det sikres, at bestemmelserne i lovgivningen bliver efterlevet.
I bekendtgørelse om miljøtilsyn er der bl.a. fastsat regler om, hvordan miljøtilsyn planlægges og hvor ofte der skal føres tilsyn. Læs mere her:

Bekendtgørelse om miljøtilsyn
Vejledning om miljøtilsyn

Minimumskrav til kommunernes tilsynsfrekvens er fastlagt i bekendtgørelse om miljøtilsyn. Bekendtgørelsen kan ses på retsinfo.dk. Husdyrbrug med miljøgodkendelse efter lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug skal have tilsyn mindst hvert tredje år, mens øvrige husdyrbrug med mere end 3 dyreenheder skal have tilsyn mindst hvert 6. år.  Tilsynsfrekvensen for det enkelte husdyrbrug fastlægges ud fra hvor stor risiko, der er for forurening fra landbrugsbedriften. I bekendtgørelse om miljøtilsyn er der et system til at risikoscore husdyrbrugene.

Miljøkrav til landbrug
Landbrug reguleres efter reglerne i Miljøministeriets "Bekendtgørelse om erhvervsmæssigt dyrehold, husdyrgødning, ensilage mv.". Derudover er der en række andre love og bekendtgørelser på miljøområdet om affald, olietanke, sprøjtemidler mv. som landbruget skal overholde.

Brugerbetaling
Landbrug med erhvervsmæssigt dyrehold over 3 dyreenheder skal selv betale for en del af den tid der bruges i forbindelse med et kommunalt miljøtilsyn. Der bliver opkrævet betaling for godkendelser og tilsyn i forhold til myndighedens anvendte tid. Sagsbehandlingen, som f.eks. kan være miljøgodkendelser og udførte tilsynsopgaver, skal betales pr. time, og er fritaget for moms. Taksten fastsættes og reguleres af miljøstyrelsen. I tidsforbruget indgår både tid anvendt på bedriften og tid brugt på forberedelse, opfølgning, rapportskrivning etc.
Der er ikke mulighed for at fravige reglerne, og der kan ikke ankes over brugerbetalingen.
For nærmere information, se eventuelt i bekendtgørelse om brugerbetaling for godkendelse og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug (bekendtgørelse nr. 463 af 21. maj 2007).

Miljøtilsynsplan

Middelfart Kommune har udarbejdet en miljøtilsynsplan for tilsyn med virksomheder og landbrug. Planen beskriver, hvordan tilsyn med virksomheder og landbrug overordnet vil blive planlagt og gennemført.
Planen er gældende fra den 31. juli 2013.
Miljøtilsynsplanen vil blive opdateret mindst hvert 4. år.

Se Miljøtilsynsplanen 2013-2017

Miljøtilsynsrapporter
Kommunen skal pr. 7. juli 2015 offentliggøre tilsynsrapporter fra tilsyn på kommunens husdyrbrug.

Du finder miljøtilsynsrapporterne for tilsyn udført frem til 1. maj 2016 her.
For tilsyn udført efter 1. maj 2016 finder du tilsynsrapporterne på Miljøstyrelsens side for Digital MiljøAdministration. 

Krydsoverensstemmelseskontrol (KO-kontrol)
Landbruget har siden 2005, i forbindelse med implementeringen af enkeltbetalingsordningen, skullet overholde en række nationale krav som betingelse for at modtage EU-støtte gennem enkeltbetalingsordningen. Udbetalingen af EU-støtten administreres af NaturErhvervstyrelsen og der kan læses mere om ordningen på deres hjemmeside

Kravene der skal overholdes for at modtage støtten er indenfor områderne miljø, folke-, plante- og dyresundhed samt God Landbrugs- og Miljømæssig stand (GLM).

Kontrollen med KO-kravene er tidligere bl.a. varetaget af kommunerne, men den bliver i dag alene varetaget af Fødevarestyrelsen og NaturErhvervstyrelsen.

Sidst opdateret af Monica Nielsen
09. juni 2016