Dette site bruger cookies. Hvis du forsætter på sitet, så accepterer du dette. Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies så tryk på følgende link. Accepter ikke cookies

Middelfart Kommune Logo
Bær med sne

Hysdyrgødning

Lovgrundlag
Udspredning og opbevaring af husdyrgødning er omfattet af bekendtgørelse om erhvervsmæssigt dyrehold, husdyrgødning, ensilage m.v.

Generelt

Husdyrgødning må ikke udbringes på en måde og på sådanne arealer, at der er fare for, at gødningen strømmer til søer eller vandløb, herunder dræn, ved tøbrud eller regnskyl.

Udspredning af husdyrgødning:

  • På marker, der ligger tættere end 200 meter fra byzone og sommerhusområder, må der ikke udbringes husdyrgødning på lørdage og søn- og helligdage.
    Udbringning af husdyrgødning må ikke give anledning til unødige gener.
  • Fast husdyrgødning, der udbringes på ubevoksede arealer, skal nedbringes hurtigst muligt og inden 6 timer.

Udbringning af flydende husdyrgødning:

  • Flydende husdyrgødning skal udbringes ved slangeudlægning, nedfældning eller lignende.
  • På sort jord og græsmarker må udbringning af flydende husdyrgødning kun ske ved nedfældning. Nedfældning kan erstattes af udbringningsteknik, der er godkendt af Miljøstyrelsen til at have samme effekt som nedfældning.

Hvornår må der spredes husdyrgødning?
Flydende husdyrgødning

Som udgangspunkt må der ikke udbringes flydende husdyrgødning fra høst til 1. februar, men der er mange undtagelser.
Der må således bl.a. udbringes flydende husdyrgødning:
Fra høst til 1. oktober

  • på etablerede overvintrene fodergræsarealer
  • på arealer der skal anvendes til vinterraps den kommende vinter

Fra høst til 15. oktober

  • på frøgræsmarker, hvor der er indgået kontrakt med et frøavlsfirma om levering af frø i den kommende sæson

Fast gødning må udbringes:
1. februar til 15. november

Godt naboskab
Det kan ikke undgås at der kommer lugtgener når husdyrgødningen bliver bragt ud. Ved god dialog mellem landmand og naboer kan mange lugtklager tages i forkøbet.
Klik her for et skema, som kan udfyldes og sendes rundt til naboer inden udbringningen igangsættes. Landmænd og naboer kan også tilmelde sig sms ordningen på http://www.gyllesms.dk

GylleSMS er en service for alle landmænd og deres naboer, hvor landmænd kan sende SMS-beskeder via GylleSMS til naboer med varsling om gyllekørsel.

Møddingspladser
Møddinger skal indrettes således, at overfladevand fra omliggende arealer og tage ikke kan løbe ind på møddingarealet. Møddingsaft skal bortledes gennem dertil indrettede afløb således, at der er afløb fra laveste punkt og at tilstopning undgås. Lagre af fast gødning uden daglig tilførsel skal overdækkes med vandtæt materiale straks efter udlægning. Møddingens sidebegrænsning skal som minimum bestå af en 1 m høj mur eller en 2 m bred randbelægning. Møddingbund og randbelægning samt belægning ved indkørsel i møddingen skal som minimum have 3 pct. fald mod afløb. Møddingbund og sidebegrænsning skal være udført af et for fugtighed vanskeligt gennemtrængeligt materiale og skal udføres således, at de kan modstå påvirkningerne, dels fra køretøjer og redskaber ved fyldning og tømning, dels fra den oplagrede gødning.

Markstakke med husdyrgødning
Kompost med et tørstofindhold på mindst 30 pct. må oplagres i marken, såfremt oplaget er overdækket med vandtæt materiale.
Det skal slås fast, at der altid vil være tale om en gråzone i forbindelse med "kompostlignende" husdyrgødning. Normalt vil man være på den sikre side, hvis man overholder følgende anbefalinger:

Kvæg
Dybstrøelse fra kvæg, der har ligget i en stald i mindst tre til fire måneder, vil ofte være så kompostlignende, at det umiddelbart kan deponeres i markstak som kompost, uden at der skal ske yderligere sammenblanding eller beluftning. Dybstrøelse fra fjerkræstalde kan være kompostlignende allerede efter én til to måneder. Det er dog en forudsætning, at tørstofindholdet er mindst 30 pct. i alle delpartier.

Svin
Svin, der går på dybstrøelse uden separat gødeareal, fordeler ikke naturligt gødningen over hele måtten, som f.eks. kvæg gør. Dybstrøelse fra slagtesvin uden separat gødeareal kan således ikke betragtes som så kompostlignende, at det uden videre kan opbevares i marken som kompost, selvom der er gået tre til fire måneder fra indsættelse af grisene. Det vil være nødvendigt at sammenblande gødningen grundigt inden deponering i markstak, f.eks. ved at køre det igennem en møgspreder for at sikre, at tørstofprocenten er mindst 30 pct. for ethvert delparti. For at modvirke risikoen for udvaskning, kan der yderligere udlægges halm under stakken, f.eks. et lag svarende til et stempelslag af en bigballe.

Overdækning af markstakke
Markstakke skal være overdækket med vandtæt materiale.

Afstandsregler
Til vandløb (herunder dræn) og søer, til offentlig vej og privat fællesvej og til beboelse på samme ejendom: 15 m. Til enkelt vandindvindingsanlæg og til levnedsmiddelvirksomhed: 25 m. Til fælles vandindvindingsanlæg: 50 m og til naboskel: 30 m.

Krav om flytning af markstakke
Kompost må højst oplagres samme sted i marken i 12 måneder, og markstakkene må ikke placeres samme sted igen før efter 5 år. Den ansvarlige for landbrugsdriften skal føre årlig optegnelse over placering af  markstakke med angivelse af oplagringsperiode og placering, f.eks. ved angivelse på et kort.

Er du i tvivl om din markstak er ”lovlig” så kontakt din planteavlskonsulent eller Middelfart Kommune.

Sidst opdateret af Monica Nielsen
01. oktober 2015