Dette site bruger cookies. Hvis du forsætter på sitet, så accepterer du dette. Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies så tryk på følgende link. Accepter ikke cookies

Middelfart Kommune Logo
Bær med sne

Godkendelser og tilladelser

Etablering/ændring/udvidelse af dyrehold
Etablering, ændring eller udvidelse af et dyrehold kræver tilladelse/godkendelse fra kommunen. Hvordan der skal ansøges afhænger af dyreholdets størrelse.

Stalde og gødningsopbevaringsanlæg
Hvis der skal bygges i forbindelse med dyreholdet, skal der søges byggetilladelse hos kommunen. Til skure, der ønskes placeret væk fra eksisterende bygninger, f.eks. i en græsningsfold, skal der desuden søges landzonetilladelse hos kommunen.

Skema til anmeldelse af landbrugsbyggeri samt vejledning 

 

Mindre dyrehold kræver ikke tilladelse fra kommunen
I landzone kan man uden kommunens tilladelse have 2 køer med kalve eller 4 stykker andet kvæg eller 4 heste med føl eller 2 søer med opfedning af op til 5 slagtesvin eller 10 får med lam eller 10 geder med kid eller 30 høns og 4 voksne hunde med hvalpe under 18 uger.
Gæs på græs
Det er ikke tilladt at holde svin, kvæg, får, geder eller heste i byzone og sommerhusområder. Kommunen anbefaler, at der ikke holdes gæs, kalkuner, påfugle eller andet større fjerkræ i byzone og sommerhusområde.

Dyreholdet skal være indrettet, så det ikke giver anledning til forurening eller væsentlige gener for naboer. Hvis et dyrehold giver anledning til forurening eller væsentlige gener, kan kommunen stille krav om at forureningen og/eller generne skal begrænses. Anden lovgivning med hensyn til dyrehold skal ligeledes være overholdt.

Hvis du er i tvivl om hvilke og hvor mange dyr, du må have på din ejendom, eller krav til indretning, kan du kontakte kommunen.

Dyrehold opgøres i dyreenheder
En dyreenhed er f.eks. 7 får med lam, 1 ammeko med opdræt, 2-3 heste eller opfedning af 39 slagtesvin fra 32 til 107 kg. 1 malkeko af stor race uden opdræt udgør 1,3 dyreenhed.

Dyrehold på op til 15 dyreenheder skal anmeldes til kommunen
Når et dyrehold større end de ovennævnte mindre dyrehold etableres, ændres eller udvides, skal det anmeldes til kommunen. Dyrehold af denne størrelse er omfattet af husdyrgodkendelseslovens bestemmelser om bl.a. afstand til skel, nabobeboelse, byzone og vandindvindingsanlæg. Dyreholdet er desuden omfattet af husdyrgødningsbekendtgørelsens bestemmelser om opbevaring og udbringning af husdyrgødning. I husdyrgødningsbekendtgørelsen er der en liste over omregningsfaktorer for forskellige dyretyper til dyreenheder. Lov og bekendtgørelse kan ses på www.retsinformation.dk

Til dyrehold på 15–75 dyreenheder skal der søges tilladelse hos kommunen
Før et dyrehold på 15-75 dyreenheder etableres, ændres eller udvides, skal der søges miljøtilladelse hos kommunen. Ansøgning foretages på et skema med spørgsmål om miljø, natur, landskab og naboforhold. På baggrund af svarene kan kommunen meddele miljøtilladelse eller afslag på ansøgningen. Der kan stilles vilkår i miljøtilladelsen, som sikrer, at dyreholdet ikke er til skade for miljøet eller til gene for naboerne. Ansøgningsskema findes på Miljøstyrelsens hjemmeside, hvor der også er en vejledning til udfyldelse af skemaet.

Ko i stald

Til dyrehold på mere end 75 dyreenheder skal der søges godkendelse hos kommunen
Før et dyrehold på mere end 75 dyreenheder etableres, ændres eller udvides, skal der søges miljøgodkendelse hos kommunen. Ansøgning om en miljøgodkendelse behandles efter husdyrgodkendelseslovens §§ 11 og 12. Større dyrehold (for de fleste dyretyper større end 250 dyreenheder) godkendes efter lovens § 12. Ansøgning skal foretages på digitalt ansøgningsskema som findes på www.husdyrgodkendelse.dk. (Adgang til ansøgningssystemet sker med NEM ID).

Hvis kommunen i forbindelse med sagsbehandlingen vurderer, at der vil være væsentlige påvirkninger af omgivelserne, herunder naboer og natur, skal kommunen i miljøgodkendelsen fastsætte vilkår, der sikrer, at forureningen begrænses. Hvis dette ikke er muligt, skal kommunen meddele afslag på det ansøgte. Læs mere om miljøgodkendelse af husdyrbrug på Miljøstyrelsens hjemmeside.

Køer på mark
Mindre ændringer af dyrehold større end 15 dyreenheder kan anmeldelses til kommunen
Visse nærmere specificerede mindre ændringer/udvidelser af husdyrbrug på mere end 15 dyreenheder kræver ikke miljøtilladelse/miljøgodkendelse. Ændringerne anmeldes til kommunen og behandles efter bestemmelser i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen.

Brugerbetaling
Kommunen opkræver brugerbetaling i forbindelse med behandling af sager efter husdyrgodkendelseslovens §§ 11 og 12. Læs mere om brugerbetaling på (link til hjemmeside ”Miljøtilsyn og brugerbetaling”).

Offentlig høring og mulighed for at klage over afgørelser
For-offentlig høring: Ved miljøgodkendelse af husdyrbrug efter husdyrgodkendelseslovens § 12 skal kommunen tidligt i sagsbehandlingen give naboer og andre interesserede, herunder miljøorganisationer mulighed for at komme med bemærkninger og forslag til det ansøgte. Den for-offentlige høring annonceres på kommunens hjemmeside. Naboer orienteres direkte.

Høring af forslag til miljøgodkendelse efter husdyrgodkendelseslovens § 12: Når kommunen har udarbejdet et forslag til miljøgodkendelse, sender kommunen forslag til miljøgodkendelse i høring i 6 uger hos naboer og andre berørte samt til personer, der har bedt om at få tilsendt forslag til afgørelse.

Høring i forbindelse med miljøtilladelse/godkendelse efter husdyrgodkendelseslovens §§ 10 og 11: Inden kommunen meddeler miljøtilladelse/-godkendelse efter husdyrgodkendelseslovens §§ 10 og 11, skal kommunen give naboer og andre berørte mulighed for at udtale sig om det ansøgte. Det sker ved, at kommunen sender forslag til miljøtilladelse/-godkendelse eller en beskrivelse af det ansøgte til naboer og øvrige berørte.

Afgørelse med 4 ugers klagefrist: Når kommunen meddeler afgørelse – miljøtilladelse/-godkendelse eller afslag – har naboer og andre med interesse for sagen mulighed for indenfor en frist på 4 uger mulighed for at klage til Natur- og Miljøklagenævnet over kommunens afgørelse.

Sagsbehandlingstider:
§ 12 godkendelse: Sager om godkendelse efter husdyrgodkendelseslovens § 12 afgøres indenfor 180 dage, efter at kommunen har modtaget en fyldestgørende ansøgning.

§ 11 godkendelse: Sager om godkendelse efter husdyrgodkendelseslovens § 11 afgøres indenfor 155 dage, efter at kommunen har modtaget en fyldestgørende ansøgning.

§ 10 tilladelse: Sager om tilladelse efter husdyrgodkendelseslovens § 10 afgøres indenfor 110 dage, efter at kommunen har modtaget en fyldestgørende ansøgning.

Anmeldelse-sager: Sager om anmeldelse efter bestemmelser i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen afgøres indenfor 2 måneder, efter at kommunen har modtaget en fyldestgørende anmeldelse.
 

 

Sidst opdateret af Monica Nielsen
23. marts 2017