Dette site bruger cookies. Hvis du forsætter på sitet, så accepterer du dette. Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies så tryk på følgende link. Accepter ikke cookies

Middelfart Kommune Logo
Ny Lillebæltsbro med Middelfart i baggrunden

Nye krav til analyser

Den 1. januar 2008 ændres kravene til udtagning af jordanalyser.
Nedenstående tabel angiver antal jordprøver, der skal udtages til analyse i forbindelse med anmeldelse af jordflytning.

Omregningsfaktor


Ved omregning fra kubikmeter til tons anvendes omregningsfaktoren 1,8 ton pr. m3, med mindre der er viden om den aktuelle jords vægtfylde.
Nedenstående tabel angiver det prøveantal, der som minimum skal udtages ved flytning og dokumentation af jord*1.

 

Jord fra: Skal jorden
flyttes som
ren jord
udtages der
1 prøve pr.:
Flyttes jorden
til godkendt
modtageranlæg
udtages der
1 prøve pr.:
Kortlagt ejendom *2 30 ton 30 ton
Områdeklassificeret område *1 30 ton 120 ton
Analysefri zone, kategori 1 jord Ingen Ingen
Analysefri zone, kategori 2 jord Ingen Ingen
Offentlig vej *1 30  ton 120 ton
Modtageanlæg 120 ton*3
Jord som ønskes nedkategoriseret 30 ton

*1 Kravene til prøveantal er som udgangspunkt gældende for fyldjord og overjord. Når der er tale om jord fra kortlagte arealer skal kommunen kontaktes inden jordflytning.
*2 Kommunen skal hvis der er tale om jord fra kortlagte arealer altid kontaktes inden jordflytning. Prøveantallet kan reduceres, såfremt det sker i overensstemmelse med en plan for jordens håndtering en såkaldt jordhåndteringsplan, som kommunen har godkendt.
*3 Analyseresultaterne fra modtagelsen kan anvendes igen, medmindre anlægget ønsker at nedkategorisere jorden, f.eks. efter rensning.

Forurenet jord der overskrider niveauet for kategori 2 jord

Er der konstateret forurening af jord på arealer der ikke er kortlagt af Regionen på Vidensniveau 1 eller 2, der overskrider niveauet for en kategori 2-jord, gælder samme prøvetagningsfrekvens som for kortlagte arealer. Dette gælder også, hvis der er konstateret forurening der overskrider niveauet for en kategori 2 jord, i et områdeklassificeret område eller på offentlige veje.

Kortlagte arealer

Er jorden kortlagt af Regionen på vidensniveau 1 eller 2 (V1 eller V2 kortlagt) kontaktes Middelfart Kommune inden jordflytning må foretages. Der skal i sådanne tilfælde udarbejdes en jordhåndteringsplan som skal godkendes af kommunen.

Jordhåndteringsplan

Prøveantallet kan reduceres, såfremt det sker i overensstemmelse med en plan for jordens håndtering, som Kommunen har godkendt.

Analysefrie zoner

Der er ingen krav om prøvetagning og analyse for jord, som Kommunen har kategoriseret i kategori 1 henholdsvis kategori 2. Kommunen udpeger og offentliggør de analysefrie zoner sammen med regulativ for jordflytning.

Ændring fra kategori 2 til kategori 1

Hvis jord, som kommunen har kategoriseret i kategori 2, ønskes nedkategoriseret til kategori 1, skal dette ske på baggrund af en prøvetagningsfrekvens på 1 prøve pr. 30 tons.

Analysepligten kan overdrages til modtageanlægget

Analysepligten kan overdrages til modtageanlægget, såfremt det er godkendt til at modtage den pågældende forureningskategori.

Modtageanlægget analyserer jorden ved modtagelsen og særskilt for hver anmeldelse.

Modtageanlægget skal udtage det antal prøver, der er fastlagt i ovenstående tabel, afhængigt af, hvor jorden kommer fra, og jordens bestemmelsessted.

Analyseresultaterne fra modtagelsen kan anvendes igen, når og hvis jorden senere fraføres anlægget, såfremt jorden er ikke er sammenblandet med jord fra andre forureningskategorier.

 

Sidst opdateret af Gitte Hertzum
22. september 2020