Dette site bruger cookies. Hvis du forsætter på sitet, så accepterer du dette. Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies så tryk på følgende link. Accepter ikke cookies

Middelfart Kommune Logo
Ny Lillebæltsbro med Middelfart i baggrunden

Håndtering af jord

Hvis ejendommen er kortlagt som forurenet, jf. Lov om forurenet jord eller ligger i et områdeklassificeret område, skal du anmelde jordflytninger til Kommunen inden den kan flyttes. Benyt gerne Middelfart Kommune elektroniske anmeldesystem jordweb eller udfyld anmeldelsesskemaet og se reglerne for jordflytning i kommunens regulativ.Bortskaffelse af ren overskudsjord samt lettere forurenet jord.

Mindre mængder jord dvs. maks. 1 m3 kan dog bortskaffes på kommunens genbrugspladser uanset om jorden er ren eller lettere forurenet.

Har du behov for at komme af med større mængder, kan du, hvis jorden er ren aflevere den på Vestfyns Affalds- og Deponeringsanlæg, forudsat at du kører i et køretøj under 3500 kg. dvs. i bil med alm. trailer. Er jorden derimod fra et områdeklassificeret areal, eller du har kendskab til at den er lettere forurenet, skal du, før du kan flytte jorden, anmelde det til kommunen. Benyt gerne Middelfart Kommune elektroniske anmeldesystem jordweb og se reglerne for jordflytning i kommunens regulativ.

Genanvendelse af ren jord

I forbindelse med en række bygge- og anlægsarbejder opstår der behov for at genanvende overskydende jord. I de fleste tilfælde kan genanvendelsen af ren jord ske uden videre. Der kan dog være begrænsninger i forhold til beskyttede naturtyper, kulturminder, sø- og vandbeskyttelseslinier mv.
Søger du efter genanvendelsesprojekter eller har du overskudsjord kan du med fordel søge på Jordbasen. 

Jordbasen

er et online landsdækkende mødested for bygherrer (herunder offentlige myndigheder), transportører, entreprenører mfl. indenfor byggebranchen, hvor man kan udbyde eller efterlyse jordpartier i forbindelse med bygge- og/eller anlægsprojekter.

Genanvendelse af lettere forurenet jord

Genanvendelse af lettere forurenet jord, kræver tilladelse i henhold til Miljøbeskyttelseslovens § 19, som skal gives af Middelfart Kommune. I en sådan godkendelse vil der bl.a. blive stillet vilkår til, hvordan den lettere forurenede jord kan genanvendes. F.eks. kan der blive stillet krav til, at den lettere forurenede jord skal overdækkes med 50 cm ren jord.

Bygge- og anlægsarbejde

Bygge- og anlægsarbejde på kortlagte ejendomme kan ikke igangsættes, før du har haft kontakt til Middelfart Kommune. Kommunen skal vurdere, om der skal gives en tilladelse iht. Jordforureningslovens § 8.

50 cm´s reglen

Fra 1. januar 2007 har alle ejere eller brugere pligt til at undersøge og sikre sig at det øverste 50 cm jordlag af ubebyggede arealer ikke er forurenede ved nybyggeri eller ved ændret arealarealanvendelse til bolig, børneinstitution, offentlig legeplads, kolonihave eller sommerhus.

Byggefelter og varige faste belægninger af fliser, asfalt eller lignende er undtaget, endvidere gælder kravet for en- og tofamiliehuse alene i forbindelse med opførelse af en ny bolig.

Kravet gælder fra det fremtidige terræn på ejendommen. Det betyder, at afgraves og bortkøres der jord fra arealerne, gælder 50 cm kravet fra det nye terræn. Hæves terrænet derimod skal det tilkørte jord undersøges, og 50 cm kravet gælder så fra det nye hævede terræn.

Middelfart Kommune anbefaler:

• At undersøgelserne er afsluttet forinden der meddeles byggetilladelse.
• At du får et kvalificeret rådgivende ingeniørfirma til at foretage undersøgelsen.
• At du indhenter et tilbud fra to firmaer.
• At du undersøger, hvad din grund tidligere har været anvendt til, inden du kontakter de rådgivende ingeniørfirmaer, idet undersøgelse og tilbud vil afhænge af ejendommens tidligere anvendelse.

Middelfart Kommune anmoder om at få en kopi af undersøgelsen. Hvis der findes forurening i jorden eller på ejendommen, skal kommunen kontaktes, og byggeri må ikke igangsættes før forureningsforholdene er afklaret med kommunen.

Er du i tvivl om reglerne for håndtering af jord, kontakt da kommunens jordforureningsgruppe på 88 88 55 00.

Sidst opdateret af Gitte Hertzum
22. september 2020

Kontakt

Teknik- & Miljøforvaltningen
Natur og Miljø
Nytorv 9
5500 Middelfart
Tlf. 8888 5500
teknik@middelfart.dk