Dette site bruger cookies. Hvis du forsætter på sitet, så accepterer du dette. Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies så tryk på følgende link. Accepter ikke cookies

Middelfart Kommune Logo
Ny Lillebæltsbro med Middelfart i baggrunden

Byggeri og anlægsarbejder på grunde med jordforurening

Grunde med jordforurening er kortlagt på vidensniveau 1 eller 2 efter lov om forurenet jord (Jordforureningsloven). Kortlægningen foretages af Region Syddanmark.
Skal du udføre bygge- og anlægsarbejde eller ændre arealanvendelsen på en kortlagt grund, kan det kræve en § 8 tilladelse som du skal søge kommunen om tilladelse til iht. §8 i Jordforureningsloven.
En §8-tilladelse skal forebygge, at mennesker og miljø udsættes for forurening fra jord og grundvand.

Hvornår skal du bruge en §8-tilladelse?

Hvis du ønsker at ændre den nuværende arealanvendelse til et af følgende formål:

 • Bolig 
 • Institution 
 • Legeplads 
 • Kolonihaveområde 
 • Sommerhus
 • Alment tilgængeligt område
 • Rekreativt område

Hvis bygge-/anlægsarbejdet udføres inden for et af de arealer, som er omfattet af Region Syddanmarks indsatsområder. Det er:

 • Områder med særlig drikkevandsinteresser
 • Vandindvindingsopland til et alment vandforsyningsanlæg
 • Områder med følsom arealanvendelse, f.eks. bolig, børneinstitution eller offentlig legeplads
 • Områder, der ligger mindre end 250 meter fra recipient/overfladevand (sø, å eller kyst)
 • Internationale naturbeskyttelsesområder.

Hvis bygge-/anlægsarbejdet udføres på et kortlagt areal, der på ansøgningstidspunktet anvendes til følsom anvendelse. Det er:

 • Bolig
 • Børneinstitution
 • Offentlig legeplads
 • Kolonihave
 • Sommerhus
 • Alment tilgængeligt område
 • Rekreativt område
 • Institution.

Ansøgning om § 8-tilladelse

Anlægsprojekter og forureningsforhold vil variere i kompleksitet fra grund til grund. Det er derfor vanskeligt at give en komplet vejledning til, hvad din §8-ansøgning skal indeholde. Vi anbefaler, at ansøgningen udarbejdes af et miljøteknisk firma med erfaring inden for jordforurening.
Den miljøtekniske rådgiver skal sikre sig, at ansøgningen som minimum indeholder:

 • Tydelig angivelse af projektets formål, adresse, matrikelnummer, oplysninger om de involverede parter (ansøger, grundejer, bygherre, miljøteknisk tilsyn) med mere.
 • Oversigtstegninger, som beskriver indretning af udearealer, placering af kloaksystemer, olieudskillere og tanke, bygningstegninger med relevans for vurdering af forureningsproblematikken, herunder angivelse af placering af produktionslokaler, værksteder med mere.
 • Forureningsbeskrivelser og relevante risikovurderinger, grundens historik og rapporter for udførte forureningsundersøgelser.
 • Oplysninger om, hvilke tiltag bygherre vil iværksætte for at håndtere eventuel forurening i forhold til at sikre indeklima og anvendelse af udearealer.
 • Oplysninger om eventuel indbygning af forurenet jord eller slagge på grunden.

Ansøgningen sendes til teknik@middelfart.dk

Sidst opdateret af Gitte Hertzum
22. september 2020