Dette site bruger cookies. Hvis du forsætter på sitet, så accepterer du dette. Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies så tryk på følgende link. Accepter ikke cookies

Middelfart Kommune Logo
Bær med sne

Grundvandsbeskyttelse

Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse i offentlig høring 12 uger.

Byrådet har 2. oktober 2017 vedtaget at sende ”Forsalg til indsatsplan for grundvandsbeskyt-telse for Middelfart Kommune” i 12 ugers offentlig høring fra 19. oktober 2017 til 14. januar 2018.

Høringssvar kan sendes til teknik@middelfart.dk eller send til Natur og Miljø, Nytorv 9, 5500 Middelfart.

Planen findes her i digital plan eller pdf versionen her og bilag til indsatsplanen

Hvad er en indsatsplan til grundvandsbeskyttelse?
En indsatsplan beskriver, hvad der skal gøres for at beskytte grundvandet, som vi bruger til drikkevand. Planen giver også en oversigt over hvem, der er ansvarlig for beskyttelsen og en tidsplan for, hvornår beskyttelsen skal gennemføres.

Formålet med indsatsplanen er at sikre, at der altid kan indvindes rigeligt og godt vand til drikkevand i Middelfart Kommune. For at sikre det, er det nødvendigt at beskytte det mod for-urening med nitrat, sprøjtemidler og andre forurenende stoffer. Det gælder særligt i områder, som er følsomme over for den slags stoffer. Det kan være områder, hvor den geologiske be-skyttelse

Visse steder er ikke nødvendigt at gøre noget nu - men koncentrationen af bestemte stoffer i grundvandet følges for at overvåge, at vi ikke på længere sigt forurener drikkevandsforsynin-gen. Det gør vandværkerne ved at analysere vandprøver, som bliver taget i indvindingsborin-gerne. Det samme gør Staten i en række overvågningsboringer.

Med planen erstattes tidligere indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse omkring Middelfart.

Hvem vedrører indsatsplanen?
Indsatsplanens målgrupper er vandværker i Middelfart Kommune, landboforeninger og andre interesseorganisationer, lodsejere inden for de arealer, som indsatsplanen omfatter, samt Mid-delfart Kommunes politikere og sagsbehandlere.

Kom med dine bemærkninger!
Indsatsplan Middelfart Kommune er i offentlig høring i 12 uger fra 19. oktober 2017 til 14. ja-nuar 2018. Det er altså en mulighed for dig at komme med dine bemærkninger til planen.

Efter høringen vil planen blive politisk behandlet med henblik på endelig vedtagelse.

Miljøvurdering
Middelfart Kommune har foretaget en miljøvurdering af, om planen vurderes at kunne få væ-sentlig indvirkning på miljøet jf. § 8 stk. 2 i lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM). Find miljøvurderingen her.

Det er kommunens vurdering, at planforslaget har en neutral eller positiv indvirkning på de vurderede miljøparametre, da planen har fokus på at beskytte grundvandet. Middelfart Kom-mune konkluderer derfor jf. lovens § 10, at der ikke skal udarbejdes en miljøvurdering for "Forslag til indsatsplan for grundvandsbeskyttelse i Middelfart Kommune".

Har du spørgsmål er du velkommen til at kontakte os!
Rikke Clausen, tlf. 8888 4836, mail: rikke.clausen@middelfart.dk
Rikke Kirk Andersen tlf. 8888 4924, mail: rikke.kirkandersen@middelfart.dk

Tidligere planer
Middelfart-området
Indsatsplan for grundvand – Middelfart 2006
Indsatsplan til beskyttelse af grundvandet – Middelfart 2010 (revideret)


Sidst opdateret af Monica Nielsen
19. oktober 2017