Dette site bruger cookies. Hvis du forsætter på sitet, så accepterer du dette. Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies så tryk på følgende link. Accepter ikke cookies

Middelfart Kommune Logo
Påskelilje

Grundvandsbeskyttelse

Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse

Byrådet har 9. april 2018 endelig vedtaget Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse for Middelfart Kommune.
Planen kan ses her (digital plan), i pdf–version og bilag til indsatsplan.

Offentlig høring i 12 uger
Forslaget var i høring i perioden 19. oktober 2017 til 14. januar 2018. Inden for høringsperioden har kommunen modtaget 6 høringssvar. I hvidbog er høringssvarene kort refereret og Middelfart Kommunes bemærkninger hertil fremgår.

Hvad er en indsatsplan til grundvandsbeskyttelse?
En indsatsplan beskriver, hvad der skal gøres for at beskytte grundvandet, som vi bruger til drikkevand. Planen giver også en oversigt over hvem, der er ansvarlig for beskyttelsen og en tidsplan for, hvornår beskyttelsen skal gennemføres.

Formålet med indsatsplanen er at sikre, at der altid kan indvindes rigeligt og godt vand til drikkevand i Middelfart Kommune. For at sikre det, er det nødvendigt at beskytte det mod for-urening med nitrat, sprøjtemidler og andre forurenende stoffer. Det gælder særligt i områder, som er følsomme over for den slags stoffer. Det kan være områder, hvor den geologiske be-skyttelse

Visse steder er ikke nødvendigt at gøre noget nu - men koncentrationen af bestemte stoffer i grundvandet følges for at overvåge, at vi ikke på længere sigt forurener drikkevandsforsynin-gen. Det gør vandværkerne ved at analysere vandprøver, som bliver taget i indvindingsborin-gerne. Det samme gør Staten i en række overvågningsboringer.

Med planen erstattes tidligere indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse omkring Middelfart.

Hvem vedrører indsatsplanen?
Indsatsplanens målgrupper er vandværker i Middelfart Kommune, landboforeninger og andre interesseorganisationer, lodsejere inden for de arealer, som indsatsplanen omfatter, samt Mid-delfart Kommunes politikere og sagsbehandlere.

Miljøvurdering
Middelfart Kommune har foretaget en miljøvurdering af, om planen vurderes at kunne få væ-sentlig indvirkning på miljøet jf. § 8 stk. 2 i lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM). Find miljøvurderingen her.

Det er kommunens vurdering, at planforslaget har en neutral eller positiv indvirkning på de vurderede miljøparametre, da planen har fokus på at beskytte grundvandet. Middelfart Kom-mune konkluderer derfor jf. lovens § 10, at der ikke skal udarbejdes en miljøvurdering for "Forslag til indsatsplan for grundvandsbeskyttelse i Middelfart Kommune".

Har du spørgsmål er du velkommen til at kontakte os!
Rikke Clausen, tlf. 8888 4836, mail: rikke.clausen@middelfart.dk
Rikke Kirk Andersen tlf. 8888 4924, mail: rikke.kirkandersen@middelfart.dk

Tidligere planer
Middelfart-området
Indsatsplan for grundvand – Middelfart 2006
Indsatsplan til beskyttelse af grundvandet – Middelfart 2010 (revideret)


Sidst opdateret af Webmaster
11. april 2018