Dette site bruger cookies. Hvis du forsætter på sitet, så accepterer du dette. Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies så tryk på følgende link. Accepter ikke cookies

Middelfart Kommune Logo
Ny Lillebæltsbro med Middelfart i baggrunden

Støtte til køb af bil

Hvem kan modtage støtte?

Personer med en varig nedsat funktionsevne, der i væsentlig grad forringer evnen til at færdes, få eller fastholde et arbejde eller gennemføre en uddannelse, kan efter Lov om Social Service § 114 få støtte til køb af bil eller særlig indretning af bil.

Hvad vil der blive lagt vægt på ved afgørelsen?

Støtten ydes efter en samlet vurdering af ansøgerens helbredsmæssige og sociale forhold, samt ansøgerens manglende evne til at færdes.
Der lægges vægt på:
 • Lægelig beskrivelse af helbredsmæssige forhold.
 • Konkrete følger af funktionsnedsættelsen og gangdistance.
 • Kørselsbehov.
 • Mulighed for anvendelse af andre transportformer, herunder offentlige transportmidler.
 • I hvilken udstrækning vil egen bil medvirke til, at ansøgeren kan fungere i dagligdagen.

Du skal selv medvirke til at fremskaffe de  oplysninger, der er nødvendige for, at ansøgningen kan afgøres. Ansøgningen vil blive behandlet ud fra alle muligheder i den sociale lovgivning.

Hvad kan der ydes støtte til?

 • Støtte til billigst egnede bil. Støtten ydes som et rentefrit og delvist afdragsfrit lån.
 • Fritagelse for betaling af afgift efter brændstofforbrug / vægtafgift.
 • Tilskud til særlig indretning.
 • Tilskud til kørekort, hvis betingelser for støtte til køb af bil er opfyldt.
 • Betaling af lægeerklæring ved fornyelse af kørekort, hvis der er påtegnelse om særlig indretning.

Hvilke vilkår ligger til grund for støtte?

Lånet skal anvendes
 • til en fabriksny bil eller
 • til en brugt bil, der tidligere er bevilget efter servicelovens § 114 og samtidig er under to år gammel fra første registrering eller
 • til en fabriksny bil, som ansøgeren eller en anden person i husstanden, har købt inden for det sidste år.

For øvrige vilkår for lån gælder det:

 • At bilen så vidt muligt skal dække ansøgerens totale kørselsbehov.
 • At bilen skal holdes kaskoforsikret for bilens fulde værdi inklusiv nødvendig indretning.
 • At bilen ikke må overdrages, udlejes eller udlånes i længere tid.
 • At bilen ikke må stilles som pant eller andre former som sikkerhed for gæld, som ikke vedrører den. 
 • At de fastsatte afdragsvilkår skal overholdes.
 • At kommunen er berettiget til at optage pant i bilen til sikkerhed for det ydede lån.
 • Hvis grundlaget for bevilling af støtte bortfalder, kan der træffes afgørelse om, at lånet inddrages og afvikles.

Hvordan foretages valg af bil?

Støtten til bil ydes til den billigst egnede. En terapeut fra Hjælpemiddelgruppen vil, sammen med ansøgeren, foretage de nødvendige afprøvninger, der vil ligge til grund for valg af bil. Den valgte bilmodel vil danne grundlag for lånerammen.
Ansøgeren kan efter bevilling af støtte til køb af bil vælge at købe en anden bil under forudsætning af:
 • At bilen vurderes at dække kørselsbehovet i en 6 årig periode ud fra samme kriterier, som den billigst egnede bil.
 • At ansøgeren selv betaler differencen mellem det bevilgede lån og bilens pris.

Hvordan beregnes og tilbagebetales lånet?

Lånet løber over 6 år og hvor stor en del af lånet, der skal tilbagebetales, afhænger af din indkomst - dog skal du som minimum betale halvdelen tilbage.
Der er mulighed for, at du kan få afdragsfrihed, hvis du er under erhvervsrettet uddannelse.

Hvordan anskaffes et parkeringskort?

Hvis du har behov for parkeringskort kan du søge om det hos Invalideorganisationernes Brugerservice, Kløverprisvej 10 B st, 2650 Hvidovre, tlf. 36 75 17 93.
Parkeringskort kan også søges, selv om man ikke opfylder betingelser for støtte til køb af bil.
Der henvises til www.handicap.dk/brugerservice

Hvornår kan der søges udskiftning af bil?

Der kan tidligst ydes støtte til udskiftning af bil 6 år efter registreringen af en bil, hvortil der er ydet støtte.
I ganske særlige tilfælde kan der ydes støtte før 6 års perioden udløber:

 • Når synsvirksomhed kan dokumentere, at udskiftning af bilen er nødvendig.
 • Når bilen er totalskadet eller
 • Når bilen ikke længere er egnet på grund af en ændring i ansøgerens funktionsevne.

Hvor henvender jeg mig ved ansøgning om støtte til køb af bil?

Ansøgning skal sendes digitalt, og kan entes ske via kommunens hjemmeside www.middelfart.dk eller på www.borger.dk.
Du kan eventuelt få hjælp i Borgerservice til udfyldelse af elektronisk ansøgningsskema.

Øvrige henvendelser kan foretages

Klagemuligheder
Hvis ansøgeren ikke er enig i kommunens afgørelse, kan der klages til Ankestyrelsen.
Klagen sendes til Hjælpemiddelgruppen inden 4 uger fra den dag, afgørelsen er modtaget. Sagen bliver herefter behandlet igen.
I det tilfælde, at afgørelsen ændres, fremsendes en ny afgørelse inden 4 uger. Hvis afgørelsen ikke ændres, sender Hjælpemiddelgruppen klagen videre til Ankestyrelsen inden 4 uger.

  

Sidst opdateret af Morten Rask
30. september 2020

Kontakt

Social- og Sundhedsforvaltningen
Nytorv 9
5500 Middelfart

Ring til os