Dette site bruger cookies. Hvis du forsætter på sitet, så accepterer du dette. Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies så tryk på følgende link. Accepter ikke cookies

Middelfart Kommune Logo
Ny Lillebæltsbro med Middelfart i baggrunden

Vedtægter for Handicaprådet i Middelfart Kommune

§ 1. Navn

1.1  Handicaprådet i Middelfart Kommune.

§ 2. Formål

2.1  Det er rådets formål at sikre, at handicappede får indflydelse på alle områder, der vedrø-rer handicappedes vilkår i Middelfart Kommune.

§ 3. Handicaprådets opgaver

3.1  Handicaprådet rådgiver Byrådet i handicappolitiske spørgsmål og kan behandle alle lokal-politiske spørgsmål, som vedrører mennesker med handicap. Handicaprådet kan tage spørgs-mål af mere generel karakter op til drøftelse og komme med forslag til såvel politiske som administrative initiativer.

3.2  Handicaprådet kan tage kontakt med andre, herunder andre Handicapråd og Det Centrale Handicapråd med henblik på at få belyst særlige temaer.

3.3  Handicaprådet kan ikke behandle spørgsmål om enkeltpersoners forhold, herunder perso-nalesager eller konkrete klagesager.

3.4  Byrådet/forvaltningerne inddrager Handicaprådet om alle initiativer, som har betydning for mennesker med handicap.

3.5  Handicaprådet kan i øvrigt beslutte at orientere Byrådet om dets arbejde og forslag.

§ 4. Sammensætning

4.1  Handicaprådet sammensættes af 5 medlemmer udpeget af handicaporganisationerne i kommunen og  5 medlemmer, der repræsenterer Byrådet, heraf et antal af dets medlemmer.
De 5 medlemmer fra handicaporganisationerne fordeles således, at 4 medlemmer udpeges efter indstilling af Danske Handicaporganisationer Middelfart Afdeling og 1 medlem udpeges af Bedre Psykiatri, Middelfart.
De 5 medlemmer, der udpeges af Byrådet, fordeles således, at der er 2 politikere fra hen-holdsvis Social- og Sundhedsudvalget og Teknisk Udvalg samt 3 embedsmænd fra henholdsvis Social-, Børne- og Teknisk område.

4.2  Handicaprådet skal sammensættes således, at medlemmerne repræsenterer forskellige handicapgrupper og forskellige sektorer i kommunen, herunder både voksne og børn med handicap.

4.3  Der udpeges en personlig stedfortræder for hvert medlem af rådet, som deltager i rådets møder ved det ordinære medlems forfald.

4.4  Danske Handicaporganisationer, Middelfart Afdeling, kan kun indstille personer, som har bopæl i kommunen. Hvis et medlem af Handicaprådet flytter fra kommunen inden udløbet af Handicaprådets funktionsperiode, indtræder stedfortræderen i Handicaprådet og der udpeges en ny stedfortræder.

4.5  Handicaprådet sammensættes således, at brugerorganisationernes medlemmer udgør samme antal medlemmer som medlemmer, der repræsenterer Byrådet.

4.6  Handicaprådet virker i en 4-årig periode, svarende til de kommunale råds valgperiode, dog således at medlemmerne fungerer, indtil nye medlemmer indstilles eller udpeges.

§ 5. Handicaprådets forretningsorden

5.1  Handicaprådet konstituerer sig med formand og næstformand. Såfremt formandsposten besættes af en repræsentant fra Byrådet, skal næstformandsposten besættes af en repræsen-tant fra handicaporganisationerne, og omvendt.

5.2  Indkaldelse til møde kan ske på formandens, to medlemmers eller Byrådets initiativ. Ind-kaldelse til møde skal ske med mindst 14 dages varsel. Ved hastesager dog kortere varsel.

5.3  Der afholdes mindst 6 møder om året.

5.4  Efter hvert møde udfærdiges referat.

5.5  En gang om året afholdes fælles dialogmøde med repræsentanter relevante politiske ud-valg.

5.6  Indkaldelse til første møde efter kommunalvalget sker på Byrådets initiativ.

5.7  Herudover fastlægger rådet sin egen forretningsorden.

§ 6. Økonomi og sekretærfunktion

6.1  Middelfart Kommune stiller lokaler til rådighed og yder i fornødent omfang sekretariats-mæssig bistand til Handicaprådet.

6.2  Middelfart Kommune afholder udgifter ved Handicaprådets virksomhed, herunder dækning af nødvendige udgifter til tegnsprogstolkning og anden handicapkompensation.

6.3  Byrådet yder diæter, erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste og udgiftsgodt-gørelse efter reglerne i § 16 a i lov om kommunernes styrelse til Handicaprådets medlemmer.

6.4  Byrådet stiller årligt et beløb til rådighed for Handicaprådets drift. Der aflægges regnskab hvert år senest d. 31.12.

§ 7. Periode

7.1  Handicaprådets virkeperiode følger Byrådets valgperiode.

Godkendt på møde i Byrådet den 24. juni 2019.Sidst opdateret af Sine Bovbjerg Jensen
20. september 2019