Dette site bruger cookies. Hvis du forsætter på sitet, så accepterer du dette. Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies så tryk på følgende link. Accepter ikke cookies

Middelfart Kommune Logo
Ny Lillebæltsbro med Middelfart i baggrunden

Vejledning om høringspligt af Ældrerådet og Handicaprådet

 

Med henblik på at sikre, at der sker høring af Ældrerådet og Handicaprådet er nærværende vejledning udarbejdet til forvaltningerne. Baggrunden er, at der består en lovbestemt høringspligt af disse råd i alle spørgsmål, der vedrører henholdsvis ældre og handicappede. Vejledningen gælder for alle relevante sager, også sager der ikke behandles i de stående udvalg eller i Byrådet.

Den enkelte forvaltning skal altid være opmærksom på andre relevante høringsparter f.eks. brugerbestyrelser, skolebestyrelser, brugerråd, MED-udvalg og andre. 

Høring af disse parter kan også være lovbestemt, men da de ikke er tværgående på samme måde som Ældrerådet og Handicaprådet, er de ikke medtaget i nærværende vejledning. Det påhviler de enkelte forvaltninger/sektorer, at sørge for høring af parterne inden for den pågældende sektor.

 

 

Ældrerådet:

I § 30 i retssikkerhedsloven hedder det bl.a.:

”Kommunalbestyrelsen nedsætter et ældreråd. Ældrerådet rådgiver kommunalbestyrelsen i ældrepolitiske spørgsmål og formidler synspunkter mellem borgerne og kommunalbestyrelsen om lokalpolitiske spørgsmål, der vedrører de ældre.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen skal høre ældrerådet om alle forslag, der vedrører de ældre.”

Ældrerådet skal medvirke til at øge medindflydelsen og medansvaret for kommunens ældre borgere.

Ældrerådet skal sikre, at dialogen og samarbejdet mellem de ældre og Byrådet udbygges. Ældrerådet skal have mulighed for at drøfte og følge indholdet og udformningen af kommunens ældrepolitik.

Ældrerådet skal rådgive Byrådet i ældrepolitiske spørgsmål. Byrådet har derfor en forpligtelse til at høre Ældrerådet om alle forslag, der vedrører ældre. Høring af Ældrerådet er således lovbestemt.

Det er kun Byrådet eller den, Byrådet delegerer kompetencen til, der skal høre Ældrerådet.

Udvalg, som f.eks. Folkeoplysningsudvalget, der efter lovgivningen har en egentlig selvstændig afgørelseskompetence (folkeoplysningslovens § 32), er ikke forpligtet til at høre Ældrerådet, men man bør dog i forbindelse med sager, der vedrører ældre, være opmærksom på ældreområdet.

Hvis Byrådet overdrager udførelsen af opgaver inden for sit ansvarsområde til private entreprenører eller andre offentlige myndigheder, skal Byrådet sikre, at Ældrerådet stadig bliver hørt om væsentlige eller principielle spørgsmål, som vedrører de ældre.

Ældrerådet skal ikke kun beskæftige sig med spørgsmål, der angår de svage ældre, men med alle spørgsmål, der har betydning for personer på 60 år og derover – f.eks. trafik- og boligforhold, sundhed, miljø og kultur.

De ældre skal således have indflydelse på kommunens ældrepolitik i bred forstand og på såvel spørgsmål af overordnet karakter som på forhold, der har betydning for ældres hverdag. Ældrerådet skal f.eks. høres om de årlige budgetter, om planer for byggeri af boliger til ældre, om forslag til at iværksætte aktiviteter for ældre, Byrådets målsætninger og serviceinformation på ældreområdet mv. Det gælder også fastlæggelse af kommissorier for konkrete projekter og rammerne for politikker på ældreområdet. Høring kan ikke indsnævres til sager, der udelukkende eller i overvejende grad vedrører ældre og heller ikke udelukke sager, der behandles for lukkede døre.

Ældrerådet skal ikke høres, såfremt forslag berører alle kommunens borgere, og således ikke relaterer sig til kommunens ældrepolitik i bred forstand, jf. udtalelse af 27. marts 2009 fra Statsforvaltningen Syddanmark til Middelfart Ældreråd. Det gælder f.eks. trafiksikkerhedsplanen og trafikutryghedsanalysen, som er målrettet samtlige borgere i kommunen med særligt fokus på kommunens unge borgere, som er den mest berørte borgergruppe af de af politiet registrerede personskader i trafikken. Det samme gælder lokalplaner, kommuneplaner, beskæftigelsespolitik, børn- og ungepolitik, sundhedspolitik og andre forslag/politikker, såfremt disse ikke kan siges at berøre kommunens ældre på anden måde eller i større omfang end kommunens øvrige borgere.

Ældrerådet skal ikke beskæftige sig med konkrete personsager eller konkrete personalespørgsmål.

Såfremt der opstår tvivl om, hvorvidt der skal ske høring af Ældrerådet, bør der altid iværksættes høring, idet høring af Ældrerådet er lovbestemt.


Handicapråd:

I § 37a i retssikkerhedsloven hedder det bl.a.:

”Kommunalbestyrelsen nedsætter et handicapråd. Handicaprådet rådgiver kommunalbestyrelsen i handicappolitiske spørgsmål og formidler synspunkter mellem borgerne og kommunalbestyrelsen om lokalpolitiske spørgsmål, der vedrører mennesker med handicap.

Stk. 2 Kommunalbestyrelsen hører handicaprådet over alle initiativer, som har betydning for mennesker med handicap.”

Handicaprådets virksomhed omfatter alle spørgsmål vedrørende handicap på tværs af sektorer. Handicaprådet skal beskæftige sig med generelle overordnede spørgsmål.

Handicaprådet skal sikre, at dialogen og samarbejdet mellem de handicappede og Byrådet udbygges. Handicaprådet skal have mulighed for at drøfte og følge indholdet og udformningen af kommunens handicappolitik.

Handicaprådet skal rådgive Byrådet i handicappolitiske spørgsmål. Byrådet har derfor en forpligtelse til at høre Handicaprådet over alle initiativer, som har betydning for mennesker med handicap. Høring af Handicaprådet er således lovbestemt.

Det er kun Byrådet eller den, Byrådet delegerer kompetencen til, der skal høre Handicaprådet.

Udvalg, som f.eks. Folkeoplysningsudvalget, der efter lovgivningen har en egentlig selvstændig afgørelseskompetence (folkeoplysningslovens § 32), er ikke forpligtet til at høre Handicaprådet, men man bør dog i forbindelse med sager, der vedrører handicappede, være opmærksom på handicapområdet.

Hvis Byrådet overdrager udførelsen af opgaver inden for sit ansvarsområde til private entreprenører eller andre offentlige myndigheder, skal Byrådet sikre, at Handicaprådet stadig bliver hørt om alle initiativer, som har betydning for mennesker med handicap.

Handicaprådet skal ikke kun beskæftige sig med spørgsmål, der angår mennesker med handicap, men med alle spørgsmål, der har betydning for handicappede – f.eks. trafik- og boligforhold, sundhed, miljø og kultur.

Handicappede skal således have indflydelse på kommunens handicappolitik i bred forstand og på såvel spørgsmål af overordnet karakter som på forhold, der har betydning for de handicappedes hverdag. Handicaprådet skal f.eks. høres om de årlige budgetter, om planer for byggeri af boliger til handicappede, om forslag til at iværksætte aktiviteter for handicappede, Byrådets målsætninger og serviceinformation på handicapområdet mv. Det gælder også fastlæggelse af kommissorier for konkrete projekter og rammerne for politikker på handicapområdet. Høring kan ikke indsnævres til sager, der udelukkende eller i overvejende grad vedrører mennesker med handicap og heller ikke udelukke sager, der behandles for lukkede døre.

Handicaprådet skal ikke høres, såfremt forslag berører alle kommunens borgere, og således ikke relaterer sig til kommunens handicappolitik i bred forstand, jf. udtalelse af 27. marts 2009 fra Statsforvaltningen Syddanmark til Middelfart Ældreråd. Det gælder f.eks. trafiksikkerhedsplanen og trafikutryghedsanalysen, som er målrettet samtlige borgere i kommunen med særligt fokus på kommunens unge borgere, som er den mest berørte borgergruppe af de af politiet registrerede personskader i trafikken. Det samme gælder lokalplaner, kommuneplaner, beskæftigelsespolitik, børn- og ungepolitik, sundhedspolitik og andre forslag/politikker, såfremt disse ikke kan siges at berøre kommunens borgere med handicap på anden måde eller i større omfang end kommunens øvrige borgere.

Handicaprådet skal ikke beskæftige sig med konkrete personsager eller konkrete personalespørgsmål.

Såfremt der opstår tvivl om, hvorvidt der skal ske høring af Handicaprådet, bør der altid iværksættes høring, idet høring af Handicaprådet er lovbestemt.

 

Procedure for høring af Ældrerådet og Handicaprådet:

Den lovbestemte høringspligt af Ældrerådet og Handicaprådet indebærer, at høring skal ske, inden endelig beslutning kan træffes.

For at sikre en reel betydning af Ældrerådets og Handicaprådets rådgivende funktion, skal høring ske i god tid, inden der træffes endelig beslutning, således at deres synspunkter kan indgå i beslutningsgrundlaget. Ældrerådet og Handicaprådet tilsendes relevante dagsordener for de stående udvalg og Byrådet. Hvor Byrådet/det stående udvalg/administrationen skønner det hensigtsmæssigt inddrages Ældrerådets og Handicaprådets medlemmer i planlægningsfasen. Der er ikke i loven fastsat nogen høringsfrist eller procedure for høringsfasen. Høringsfasen skal tilrettelægges i forhold til det politiske system. Høringsfristen skal ud fra en konkret vurdering være passende set i forhold til omfanget og kompleksiteten af høringsgrundlaget. Høringsfristen skal minimum være af 2 ugers varighed. I særlige tilfælde – f.eks. i hastesager eller i sager med omfattende materiale – aftales en særlig høringsprocedure mellem Ældrerådets formand samt næstformand og/eller Handicaprådets formand samt næstformand og forvaltningerne.

Høring af Ældrerådet og Handicaprådet skal ske på følgende måde

 • Den ansvarlige forvaltning skal iværksætte høring, når der foreligger et høringsgrundlag. 
   
 • I de fleste tilfælde fastlægger administrationen høringsgrundlaget eventuelt ved sparring med den politisk ansvarlige udvalgsformand.
   
 • I visse tilfælde - hvor det vurderes, at en forudgående politisk drøftelse af en sag er nødvendig - fastlægges høringsgrundlaget ved politisk drøftelse. Såfremt dette er tilfældet, skal det tydeligt fremgå af sagsfremstillingen i dagsordenen, herunder forvaltningens indstilling, at sagen er forelagt til politisk drøftelse med henblik på iværksættelse af høring. Det kunne f.eks. dreje sig om sager, hvor der er lagt op til flere løsningsmodeller, som kræver en politisk drøftelse med henblik på at kvalificere og i det hele taget at fastlægge høringsgrundlaget.
  • Beslutninger af ren processuel karakter - f.eks. en beslutning om, at sagen sendes i høring eller en beslutning om, at man politisk er sindet at vælge en bestemt løsningsmodel og herefter sender sagen i høring - kræver ikke nødvendigvis forudgående høring.
  • Beslutninger af indholdsmæssig karakter kræver helt klart forudgående høring.
    
 • Den ansvarlige forvaltning sørger for - inden iværksættelse af høring af Ældrerådet - pr. e-mail at orientere formanden og næstformanden for Ældrerådet om høringen.
   
 • Den ansvarlige forvaltning fremsender høringsskrivelse med tilhørende bilagsmateriale pr. e-mail til samtlige medlemmer af Ældrerådet og/eller Handicaprådet, herunder samtlige suppleanter i Handicaprådet med angivelse af høringsfrist. Der skal være en tilgængelig version for læse- og synshandicappede (Elektronisk version). Hvis der foreligger en handicapmæssig begrundelse, betaler kommunen for papir og printerpatroner til medlemmer. 
   
 • Høringssvar fra henholdsvis Ældrerådet og Handicaprådet fremsendes til den ansvarlige forvaltning.
   
 • Den ansvarlige forvaltning behandler sagen under behørig inddragelse af høringssvar fra henholdsvis Ældrerådet og Handicaprådet.
   
 • Sagen forelægges til endelig beslutning i Byrådet/de stående udvalg/forvaltningen. Det er i den forbindelse vigtigt, at Ældrerådets og/eller Handicaprådets hovedsynspunkter indgår i sagsfremstillingen i dagsordenen, og at høringssvar vedlægges som særskilt bilag.
   
 • Den ansvarlige forvaltning skal sørge for at orientere Ældrerådet og/eller Handicaprådet om den endelig beslutning.

 Ovenstående procedure for høring af Handicaprådet og Ældrerådet evalueres senest i oktober 2017.

 Nærværende vejledning er udarbejdet på baggrund af:

-      Retssikkerhedslovens § 30 og 37a
-      Socialministeriets vejledning
-      Vedtægter for Ældrerådet og Vedtægter for Handicaprådet

 

Sidst opdateret af Webmaster
23. september 2015