Dette site bruger cookies. Hvis du forsætter på sitet, så accepterer du dette. Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies så tryk på følgende link. Accepter ikke cookies

Middelfart Kommune Logo
Den Gamle Lillebæltsbro

Forretningsorden for Middelfart Kommunes Handicapråd

Forretningsorden iflg. vedtægternes §5:

5.1
Rådet konstituerer sig med formand og næstformand.

5.2
Der planlægges mindst 6 møder om året.

5.3
Formand/næstformand udfærdiger dagsorden og indkalder til møde med mindst 14 dages varsel. Ved hastesager dog kortere varsel, jfr. vedtægterne.

5.4 
Jfr. vedtægterne, så kan indkaldelse til møde ske på formandens, to medlemmers eller Byrådets initiativ.

5.5 
Formand og næstformand er ansvarlige for udarbejdelse af dagsorden.
- Udkast til dagsorden udsendes til formand og næstformand 3 uger før mødet.
- Formand og næstformand drøfter udkast til dagsorden hurtigst muligt, og returnerer godkendt dagsorden til sekretæren.
- Sekretæren udsender godkendt dagsorden til rådets medlemmer 14 dage før mødedato.
- Sekretæren skal sikre, at eventuelle punkter til dagsordenen indhentes fra alle forvaltninger. Dette gøres ved, at de enkelte forvaltningsdirektører anmodes om punkter til dagsorden. Efter udfærdigelse af udkastet til dagsorden sendes dette til de enkelte forvaltningsdirektører med henblik på eventuelle yderligere tilføjelser til dagsordensudkastet.
Der udfærdiges mødeprotokol indeholdende referat. Rådets medlemmer underskriver mødeprotokollen ved mødets afslutning.
Der tilstræbes konsensus i rådet. Ethvert medlem, som har deltaget i mødet, kan forlange sin afvigende mening kort tilført beslutningsprotokollen.

Møder
Jf. 5.2 Der planlægges afholdt mindst 6 møder årligt.
Der skal meldes afbud til formand eller sekretær.
Suppleanter fra brugersiden deltager ikke i rådets møder, men skal så vidt muligt indkaldes ved afbud eller sygdom.
En suppleant indtræder i rådet, når et medlem udtræder eller er forhindret i at varetage sit hverv i mindst 3 måneder. Suppleanten udtræder af rådet, når medlemmet kan genindtræde.

Handlingsplan
Der udfærdiges årligt en handlingsplan for rådets virke. Planen revideres efter dokumenteret behov.

Økonomi
Handicaprådet tildeles årligt et budget af Byrådet. Beløbet anvendes fortrinsvis til følgende;
- Afregning af diæter, befordringsgodtgørelse og godtgørelse af  dokumenteret nødvendige udgifter forbundet med et  handicap, foregår i henhold til Styrelseslovens § 16 a jf § 16 og bekendtgørelse nr. 768 af 27.6.2007 om retssikkerhed og administration på det sociale område.
- samt til udgifter forbundet med rådets deltagelse i konferencer og kurser m.v.

Godkendt i Handicaprådet den 10. april 2008.

 

Sidst opdateret af Webmaster
06. december 2013