Dette site bruger cookies. Hvis du forsætter på sitet, så accepterer du dette. Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies så tryk på følgende link. Accepter ikke cookies

Middelfart Kommune Logo
Ny Lillebæltsbro med Middelfart i baggrunden

Forretningsorden for Middelfart Kommunes Handicapråd

Forretningsorden ifølge vedtægternes § 5:

5.1
Rådet konstituerer sig med formand og næstformand.

5.2
Der planlægges mindst 6 møder om året.

5.3
Formand udfærdiger dagsorden og indkalder til møde med mindst 14 dages varsel. Ved hastesager dog kortere varsel, jævnfør vedtægterne.

5.4
Jævnfør vedtægterne, så kan indkaldelse til møde ske på formandens, to medlemmers eller Byrådets initiativ.

5.5
Formand er ansvarlig for udarbejdelse af dagsorden.

  • Udkast til dagsorden udsendes til formanden 3 uger før mødet.
  • Formand godkender udkast til dagsorden hurtigst muligt og returnerer godkendt dagsorden til sekretæren.
  • Sekretæren udsender godkendt dagsorden til rådets medlemmer 14 dage før mødedato.
  • Sekretæren skal sikre, at eventuelle punkter til dagsordenen indhentes fra alle forvaltninger. Dette gøres ved at de enkelte forvaltningsrepræ-sentanter i Handicaprådet anmodes om punkter til dagsorden. Efter ud-færdigelse af udkastet til dagsorden sendes dette til de enkelte forvalt-ningsrepræsentanter med henblik på eventuelle yderligere tilføjelser til dagsordenudkastet.
  • Der udfærdiges mødeprotokol. Rådets medlemmer underskriver møde-protokollen ved mødets afslutning.
  • Der tilstræbes konsensus i rådet. Ethvert medlem, som har deltaget i mødet, kan forlange sin afvigende mening kort tilført beslutningsproto-kollen.
Møder

Jævnfør 5.2 Der planlægges afholdt mindst 6 møder årligt.

Der skal meldes afbud til formand eller sekretær.

Suppleanter fra brugersiden deltager ikke i rådets møder, men skal så vidt muligt indkaldes ved afbud eller sygdom.

En suppleant indtræder i rådet, når et medlem udtræder eller er forhindret i at varetage sit hverv i mindst 3 måneder.
Suppleanten udtræder af rådet, når medlemmet kan indtræde.

Handlingsplan

Der udfærdiges årligt en handlingsplan for rådets virke. Planen revideres efter dokumenteret behov.

Økonomi

Handicaprådet tildeles årligt et budget af Byrådet. Beløbet anvendes fortrinsvis til følgende:

  • Afregning af diæter, befordringsgodtgørelse og godtgørelse af dokumen-teret nødvendige udgifter forbundet med et handicap, foregår i henhold til Styrelseslovens § 16 a jævnfør § 16 og bekendtgørelse nr. 768 af 27.6.2007 om retssikkerhed og administration på det sociale område.
  • samt til udgifter forbundet med rådets deltagelse i konferencer og kurser m.v.

Godkendt i Handicaprådet den 6. december 2018

 

Sidst opdateret af Sine Bovbjerg Jensen
20. september 2019