Dette site bruger cookies. Hvis du forsætter på sitet, så accepterer du dette. Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies så tryk på følgende link. Accepter ikke cookies

Middelfart Kommune Logo
Ny Lillebæltsbro med Middelfart i baggrunden

Referat fra Handicaprådets møde d. 20. februar 2020

kl. 14.00-17.00 på Østre Skole, Kantinen, Viaduktvej 55, 5500 Middelfart

Deltagere:
Gitte R.R. Nielsen, Dansk Handicap Forbund
Anne-Mette Madsen, Dansk Handicap Forbund
Bjarne Havshøj, Diabetesforeningen
Arvid Westad, Dansk Handicap Forbund
Jane Krog, Landsforeningen Bedre Psykiatri – Pårørende til sindslidende
Kaj Johansen, Byrådet
Regitze Tilma, Byrådet
Lene Chortsen Isak,  Voksenservicechef
Anders Tang Kjærved, Plan- og byggechef
Jørn Nielsen, Børn- og Familiechef

Fraværende:
Afbud fra Jørn Nielsen
Afbud fra Regitze Tilma

 

Sager til behandling:

 1. Inklusion i kultur og foreningsliv
 2. TEMA: Besøg på Østre Skole
 3. Events
 4. Dialog om høringssvar
 5. Nyt fra afdelingerne
 6. Nyt fra underudvalg
 7. Handicapdagen 3.12.20
 8. Eventuelt

Punkt nummer: 1
Inklusion i kultur og foreningsliv

Sagsbeskrivelse:

Konsulent i kultur og fritid Thorbjørn Kristensen deltager kl. 14.00.

Punktet er opfølgning på beslutning fra møde i Handicaprådet den 4.12.19.
På mødet blev det drøftet hvordan kultur- og foreningsliv kan være mere inkluderende for handicappede. Handicaprådet har mange gode ideer og forslag.

Der skal nedsættes en arbejdsgruppe der kan arbejde videre. Thorbjørn Kristensen kan være et bindeled mellem forvaltning og Handicaprådet.

Økonomi:

Ingen

Forvaltningens bemærkninger:

Ingen

Bilag:

Kompetence:

Handicaprådet

Beslutning:

Jane, Gitte, Anne-Mette og Bjarne deltager i  arbejdsgruppen.
Derudover vil Thorbjørn spørge foreninger, Folkeoplysningsudvalget om de også ønsker at være med i arbejdsgruppen.
Thorbjørn indkalder arbejdsgruppen til første møde.

Punkt nummer: 2
TEMA: Besøg på Østre Skole

Sagsbeskrivelse:

Skoleleder Frank Forsberg Petersen deltager kl. 16.15.

Besøget på Østre Skole er opfølgning på beslutning fra Handicaprådets møde den 14.8.19, hvor skolelederen på Østre Skole inviterer Handicaprådet til møde på Østre Skole.

Opfølgning fra mødet den 14.8.19 på C-sporet samt børnenes skole-fritid-familie-liv.

Økonomi:

Ingen

Forvaltningens bemærkninger:

Ingen

Bilag:

Ingen

Kompetence:

Handicaprådet

Beslutning:

Skoleleder Frank Petersen deltager under dette punkt.
Frank giver orientering om:
C-sporet på Østre Skole
Heldagsklasserne på Vejlbyvej
H-klasse på Østre Skole

Punkt nummer: 3
Events

Sagsbeskrivelse:

På møde i Handicaprådet den 4.12.19 blev det besluttet, at Handicaprådet gerne vil lave et større event på Torvet ved Rådhuset. Det kan evt. være en koncert eller lignende. Arrange-mentet skal være med til at sætte større fokus på Handicaprådet.

Der skal nedsættes en arbejdsgruppe, som kan arbejde videre med ideen.

Økonomi:

Ingen

Forvaltningens bemærkninger:

Ingen

Bilag:

Ingen


Kompetence:

Handicaprådet

Beslutning:

Eventet skal bl.a. bruges til PR for Handicaprådet samt synliggøre Handicaprådets arbejde.

Arrangementet tænkes afholdt på Torvet eller på pladsen ved Kulturøen.

Anne-Mette, Gitte, Jane og Bjarne deltager i arbejdsgruppen. Arbejdsgruppen vil give løbende orientering om arbejdsgruppens arbejde til Handicaprådet. 

Punkt nummer: 4
Dialog om høringssvar

Sagsbeskrivelse:

Gensidig dialog om Handicaprådets høringssvar.

Økonomi:

Ingen

Forvaltningens bemærkninger:

Ingen

Bilag:

Ingen

Kompetence:

Handicaprådet

Beslutning:

Dialog om Handicaprådets høringssvar.

Der er afgivet høringssvar om:
Ophør af udlejning af hjælpemidler
Risikobaseret tilsyn
Tilsyn på plejehjem og i hjemmeplejen
Socialfaglige tilsyn
Retningslinier for anvisning af kommunale lokaler
Indsats mod ensomme ældre
Parkeringsbekendtgørelse

Punkt nummer: 5
Nyt fra afdelingerne

Sagsbeskrivelse:

Orientering fra afdelingerne.

Lene Chortsen Isak:

 • Orientering om fokusområdet i 2020 som følge af Indsatsplan for budget i balance

Anders Kjærved:

 • Udvalgsbeslutning vedr. tilgængelighedspuljen
 • Nyt byggeri: Der er mange bygningsprojekter  i gang i Middelfart Kommune. Drøftelse om, hvordan vi hele tiden skal sikre universielt design, så alle har mulighed for at bo i det.
 • Niveauforskelle ved Midtpunkt

Økonomi:

Ingen

Forvaltningens bemærkninger:

Ingen

Bilag:

Ingen

Kompetence:

Handicaprådet

Beslutning:

Lene Chortsen Isak orienterer om:

 • Pjece om 4Kløveren omdeles på mødet. Der er indvielse af 4-Kløveren den 26.2.20
 • Cafeen er flyttet til Multihuset, hvilket giver liv og glade dage i Multihuset.
 • Beslutninger fra udvalgsmøde 06.02.2020

Anders Kjærved orienterer om:

 • Udvalgsbeslutning og hvilke sager der er i gang og hvilke der er afsluttet vedr. tilgæn-gelighedspuljen.
 • Nyt byggeri: Kulgrunden, øko-bydel i Skrillinge, klimavenlig byggeri i Båring, ny ud-stykning ved Akelejehaven i Middelfart m.m.. Efterfølgende dialog om boligformer i Middelfart Kommune.
 • Niveauforskelle ved Midtpunkt er endnu ikke gjort færdig. Færdiggørelse af projektet har høj prioritet i forvaltningen.

Punkt nummer: 6
Nyt fra underudvalg

Sagsbeskrivelse:

Orientering fra underudvalg

Økonomi:

Ingen

Forvaltningens bemærkninger:

Ingen

Bilag:

Ingen.

Kompetence:

Handicaprådet

Beslutning:

Intet at bemærke udover at Gitte har deltage i inspirationsmøde vedr. marinaen.

 

Punkt nummer: 7
Handicapdagen 3.12.2020

Sagsbeskrivelse:

Handicapdagen 3.12.2020 – opfølgning på opstartsmøde 21.1.20.

Økonomi:

Ingen

Forvaltningens bemærkninger:

Ingen

Bilag:

Kriterier for Handicapprisen.

Kompetence:

Handicaprådet

Beslutning:

Orientering fra arbejdsgruppens møde den 21.1.20 vedr. Handicapdagen den 3.12.20.

Handicapdagen afholdes i Lillebæltshallen fra kl. 13.00 – 16.00.

Punkt nummer: 8
Eventuelt

Sagsbeskrivelse:

Underskrive diæt/køreseddel samt underskriftsblad.

Økonomi:

Ingen

Forvaltningens bemærkninger:

Ingen

Bilag:

Ingen

Kompetence:

Handicaprådet

Beslutning:

Diæt/køreseddel samt underskriftsblad underskrevet.Sidst opdateret af Sine Bovbjerg Jensen
24. marts 2020