Dette site bruger cookies. Hvis du forsætter på sitet, så accepterer du dette. Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies så tryk på følgende link. Accepter ikke cookies

Middelfart Kommune Logo
Bær med sne

Referat 26. marts 2015

Referat fra Handicaprådsmøde torsdag den 26. marts 2015Deltagere:

Gitte R.R. Nielsen, DHF
Anni Andersen, PTU
Mette Karmisholt, Dansk Fibromyalgiforening
Jane Krog, Landsforeningen Bedre Psykiatri – Pårørende til sindslidende
Hedevig Herborg Thomsen, Høreforeningen
Kaj Johansen, Byrådet (Social- og Sundhedsudvalget)
Niels Bebe, Byrådet (Teknisk udvalg)
Helle Mikkelsen, Borgerrådgivningschef
Jørgen Knudsen, Plan- og byggechef
Jørn Nielsen, Børn- og FamiliechefFraværende:
Ingen.

Sager til behandling:
1. Dialog om afgivne høringssvar
2. Ledsagelse i Middelfart Kommune
3. Politiske mål 2014-2017
4. Tilgængelighedspuljen 2015
5. Handicapdag 2015
6. Dialogen med borgeren
7. TEMA: Fysisk tilgængelighed
8. Nyt fra afdelingerne
9. Eventuelt

Punkt nummer: 1
Dialog om afgivne høringssvar

Sagsbeskrivelse:
Gensidig dialog om Handicaprådets høringssvar.

Økonomi:
Ingen

Forvaltningens bemærkninger:
Ingen

Bilag:
Ingen

Kompetence:
Handicaprådet

Beslutning:
Indledningsvist orienterede formanden om, at Anni Andersen udtræder af rådet, da hun flytter til en anden kommune.
Freddy Elbæk indtræder som suppleant for Anni. Jesper Haarslev vil være behjælpelig med at skrive høringssvar, der vedrører teknik. Derudover møder der vedrører det nye rådhusbyggeri.

Anni og Mette gennemgik afgivne høringssvar siden sidste møde.

23. april er der studietur til Danske Handicaporganisationer i København, hvor der er arbejdet med at sikre høj tilgængelighed.
Projektleder for rådhusbyggeri Henrik Mott-Frandsen og entreprenør deltager.

Fraværende:
Ingen.Punkt nummer: 2
Ledsagelse i Middelfart Kommune

Sagsbeskrivelse:
Handicaprådet bad på sidste møde - på baggrund af en skrivelse udsendt fra minister Manu Sareen - om en orientering vedrørende praksis i Middelfart Kommune omkring ledsagelse.
Socialchef Jonna Søegaard har udarbejdet en skriftlig orientering, som vedlægges.
Økonomi:
Ingen

Forvaltningens bemærkninger:
Ingen

Bilag:
Notat om praksis for ledsagelse i Middelfart Kommune.

Kompetence:
Handicaprådet

Beslutning:
Orienteringen taget til efterretning.
Derefter generel dialog om ledsagerordning i Middelfart Kommune, og forandringen i forbin-delse med, at § 107 (bofællesskaber) blev ændret til § 85 (individuelt støtte i eget hjem), hvor enkelte borgere har tilkendegivet, at de har oplevet social isolation efterfølgende.
På mødet blev præciseret, at en afgørelse om ledsagelse altid er ud fra en individuel vurdering.

Fraværende:
Ingen.Punkt nummer: 3
Politiske mål 2014-2017

Sagsbeskrivelse:
Orientering om de politiske udvalgs mål for perioden 2014-2017.
Brochuren ”Politiske mål – Byrådsperioden 2014-2017” vedhæftes til orientering for Handicap-rådet.
Økonomi:
Ingen

Forvaltningens bemærkninger:
Ingen

Bilag:
Brochuren ”Politiske mål – Byrådsperioden 2014-2017”

Kompetence:
Handicaprådet

Beslutning:
Orienteringen taget til efterretning.

Fraværende:
Ingen.

Punkt nummer: 4
Tilgængelighedspuljen 2015

Sagsbeskrivelse:
Fordeling af handicapmidler 2015.
Indkomne forslag til puljen gennemgås på mødet.

Økonomi:
Ingen

Forvaltningens bemærkninger:
Ingen

Bilag:
Ingen.

Kompetence:
Handicaprådet

Beslutning:
Der er i alt kr. 318.000 til fordeling.
Handicaprådet indstiller, at følgende forslag støttes helt eller delvist:
• Kajakklubben Strømmen – handicapvenlig hæve-anlæg til kajakker
• Indslev-Tårup Forsamlingshus – El-oplukker på indgangsdør
• Humlemagasinet – Handicapvenlige stier
• Fortov i Brenderup – fortov mellem plejehjem og bageri Middelfartvej 301
• Naturens Dag - tilskud
Rådet indstiller endvidere, der anvendes 50.000 til tilgængelighedstiltag ved Kulturøen, og at puljens restbeløb anvendes til at forbedre tilgængeligheden i det øvrige offentlige rum.
Forslag: at der inden næste runde tages kontakt til foreninger og haller i forhold til at få for-slag, der sikrer tilgængeligheden.
Indstillingen fremsendes til Teknisk Udvalg, som træffer den endelige beslutning.

Fraværende:
Ingen.

Punkt nummer 5
Handicapdag 2015

Sagsbeskrivelse:
Drøftelse af køreplan for Handicapdagen 2015 samt proceduren for Handicapprisen 2015.
Økonomi:
Ingen

Forvaltningens bemærkninger:
Ingen

Bilag:
Ingen.

Kompetence:
Handicaprådet

Beslutning:
Udsættes til næste møde, da der endnu ikke har været møde i planlægningsgruppen.

Fraværende:
Ingen.Punkt nummer 6
Dialogen med borgeren

Sagsbeskrivelse:
Generel drøftelse af grundprincipper for dialog med borgeren.

Forvaltningens bemærkninger:
Ingen

Bilag:
Ingen.

Kompetence:
Handicaprådet

Beslutning:
Rådet ønsker at se den ”kampagne”/det materiale for strategien for fremtidens velfærd, der præsenteres for medarbejdene i forvaltningen i nærmeste fremtid.
Det aftales, at medlemsundersøgelse fra DHF medsendes som bilag på næste møde.

Fraværende:
Ingen.

Punkt nummer 7
TEMA: Fysisk tilgængelighed

Sagsbeskrivelse:
Temaet på dette møde er ”Fysisk tilgængelighed”.
Økonomi:
Ingen

Forvaltningens bemærkninger:
Ingen

Bilag:
Ingen.

Kompetence:
Handicaprådet

Beslutning:
Jens L. Pedersen fra Danske Handicaporganisationer i Tønder holdt oplæg om tilgængelighed.
Det blev besluttet, at Handicaprådet vil arbejde for at fremme tilgængeligheden i det offentlige rum.

Fraværende:
Ingen.

Punkt nummer 8
Nyt fra afdelingerne

Sagsbeskrivelse:
Orientering om nyt fra afdelingerne.
Økonomi:
Ingen

Forvaltningens bemærkninger:
Ingen

Bilag:
Ingen.

Kompetence:
Handicaprådet

Beslutning:
Jørgen Knudsen:
- Rådhusbyggeri fylder i afdelingen. Der er mange arbejdsgrupper i gang.
- KlimaByen – der skal investeres 40 mio.kr. – vinderprojekt kåres i dag.
- Projekt: Håndtering af de stigende vandmasser, der forventes i fremtiden – udviklings-projekt
- Havneprojekt – orientering

Jørn Nielsen:
- Revisionsfirma skal hjælpe til med at se på sagsgange i forhold til børn/unge sager
- Ser på mulighed for udvidelse af Brohuset

Helle Mikkelsen:
- Der skal ses på, hvor hjælpemiddeldepot fremover skal ligge pr. 1. januar 2016 på grund af de nye beredskabscentre.

Helle Mikkelsen og Jørn Nielsen:
- Byrådet skal inden 1. januar 2016 forholde sig til overtagelse af regionale tilbud. Vi har deltaget på byrådsseminar og hørt deres tilkendegivelser omkring det. Tilbagemeldingen er, at det skal give god mening.

Fraværende:
Ingen.

Punkt nummer: 9
Eventuelt

Sagsbeskrivelse:
Eventuelt.
Økonomi:
Ingen

Forvaltningens bemærkninger:
Ingen

Bilag:
Ingen.

Kompetence:
Handicaprådet

Beslutning:
Hedevig: Hvem deltager i studietur den 23. april 2015?
Relevante i forhold til rådhusbyggeri er velkomne – Jesper og Gitte.

Jane: Husk hensynet til psykisk sårbare i det nye rådhus.

Fraværende:
Ingen.

Sidst opdateret af Webmaster
13. januar 2016