Dette site bruger cookies. Hvis du forsætter på sitet, så accepterer du dette. Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies så tryk på følgende link. Accepter ikke cookies

Middelfart Kommune Logo
Ny Lillebæltsbro med Middelfart i baggrunden

Referat 1. april 2014

Referat fra Handicaprådsmøde Tirsdag den 1. april 2014

Deltagere:
Gitte R.R. Nielsen, DHF
Anni Andersen, PTU
Mette Karmisholt, Dansk Fibromyalgiforening
Jane Krog, Landsforeningen Bedre Psykiatri – Pårørende til sindslidende
Hedevig Herborg Thomsen, Høreforeningen
Kaj Johansen, Byrådet (Social- og Sundhedsudvalget)
Niels Bebe, Byrådet (Teknisk udvalg)
Helle Bertelsen, Borgerrådgivningschef
Jørgen Knudsen, Plan- og byggechef
Jørn Nielsen, Børn- og Familiechef

Fraværende:
Anni Andersen og Jørn Nielsen

 

Sager til behandling:
1. Dialog om høringssvar
2. Drøftelse af perspektiver og holdninger i forhold til analyser af botilbud og dagtilbud
3. Ansøgninger til tilgængelighedspuljen 2014
4. Anvendelse af uforbrugte midler fra Sport og Aktivitet på tværs
5. Budget 2015
6. Handicaprådets budget 2014
7. Handicapdagen og Handicapprisen 2014
8. Trivselsbiler
9. Vejbump
10.Nyt fra afdelingerne
11.Eventuelt

 

Punkt nummer: 1
Dialog om høringssvar

Sagsbeskrivelse:
Gensidig dialog om Handicaprådets høringssvar.

Økonomi:
Ingen

Forvaltningens bemærkninger:
Ingen

Bilag:
Ingen

Kompetence:
Handicaprådet

Beslutning:
Høringsfasen vedr. Østergade 62-64 blev drøftet. Et flertal af medlemmerne af Handicaprådet mener ikke, der er lavet en sikkerhedsmæssig forsvarlig løsning i forhold til ind- og udgang. Niels Bebe er ikke enig i dette, men er enig i, at det skal undersøges nærmere.
Forvaltningen vil se på det og prøve at finde en løsning.
Derudover ingen anmærkninger til høringssvar.

Fraværende:
Anni Andersen og Jørn Nielsen

Punkt nummer: 2
Drøftelse af perspektiver og holdninger i forhold til analyser af botilbud og dagtilbud

Sagsbeskrivelse:
Der er igangsat analyser af botilbud og dagtilbud med henblik på at sikre, at disse tilbud matcher fremtidens behov. Det er analyser, der både handler om fremtidens borgere med handicap og sindslidelse og fremtidens ældre.

Forvaltningen ønsker allerede nu at inddrage Handicaprådet, og der vil derfor på mødet være en orientering om disse analyser, og efterfølgende lægges op til en meget bred drøftelse af de tanker I gør jer. Diverse input, tanker, inspiration og forslag fra mødet vil blive medtaget i det videre arbejde.

Forvaltningens repræsentanter deltager i Handicaprådets møde kl. 14.00.

Økonomi:
Ingen

Forvaltningens bemærkninger:
Ingen

Bilag:
Ingen

Kompetence:
Handicaprådet

Beslutning:
Lasse Roslind og Charlotte Jensen orienterede om henholdsvis dagtilbudsanalysen og botilbudsanalysen.
Handicaprådet drøftede analyserne og fremkom med en række tanker og forslag, som forvaltningen medtager i det videre arbejde.

Fraværende:
Anni Andersen og Jørn Nielsen

Punkt nummer: 3
Ansøgninger til Tilgængelighedspuljen 2014

Sagsbeskrivelse:
Der har været annonceret efter ønsker til tilgængelighedspuljen med ansøgningsfrist den 26. marts 2014.

Der vil på mødet blive forelagt liste med ønsker.

Økonomi:
Ingen

Forvaltningens bemærkninger:
Ingen

Bilag:
Ingen

Kompetence:
Handicaprådet

Beslutning:
Der er indgået 13 forslag til tilgængelighedsprojekter i 2014. Der er i alt kr. 315.000 til fordeling.
Handicaprådet indstiller, at 8 af forslagene støttes helt eller delvist:
• Middelfart Museum – niveaufri adgang til ny dør
• Middelfart Museum – handicaptoilet i stueetage
• Brogården – specialbygget shelter
• Fjelsted Speedway – handicapparkering og bedre adgangsforhold til banen
• Gelstedhallen – adgangsforhold til dør + asfalt
• Middelfart Kommune - forbedring af stibomme forskellige steder i kommunen
• Middelfart Kommune – handicapvenlig gelænder på tappe mellem Øster Alle og Kamillavej
• Middelfart Kommune – naturens dag 2014 – handicaparrangementer
Indstillingen fremsendes til Teknisk Udvalg, som træffer den endelige beslutning.

Fraværende:
Anni Andersen og Jørn Nielsen

Punkt nummer: 4
Anvendelse af uforbrugte midler fra Sport og Aktivitet på tværs

Sagsbeskrivelse:
Det blev på sidste møde orienteret om, at Foreningen Sport og Aktivitet på tværs er opløst, og iflg. deres vedtægter går overskydende midler ved foreningens eventuelle ophør til Handicaprådet.
Det blev aftalt, at rådet på mødet i dag skulle drøfte anvendelsen af midlerne. Det kunne f.eks. være i forbindelse med et konkret arrangement ved DM i gadefodbold.

Økonomi:
Ingen

Forvaltningens bemærkninger:
Ingen

Bilag:
Ingen

Kompetence:
Handicaprådet

Beslutning:
Det blev besluttet, at midlerne, kr. 3.000, anvendes til DM i Gadefodbold.
Udvalget, der planlægger arrangementet, kan beslutte, hvad de skal bruges til. Handicaprådet orienteres om anvendelsen.

Fraværende:
Anni Andersen og Jørn Nielsen

Punkt nummer: 5
Budget 2015

Sagsbeskrivelse:
Drøftelse af ønsker til budget 2015.

Økonomi:
Ingen

Forvaltningens bemærkninger:
Ingen

Bilag:
Ingen

Kompetence:
Handicaprådet

Beslutning:
Ønske om
• ændrede kvalitetsstandarder (bedre service)
• at man sikrer  et fuldt tilgængeligt sted til frivillige, som kan bruges hele dagen

Fraværende:
Anni Andersen og Jørn Nielsen

Punkt nummer: 6
Handicaprådets budget 2014

Sagsbeskrivelse:
Handicaprådet anmodede på sidste møde om, at der udarbejdes et budget for Handicaprådets virke i 2014.
Budget vedlægges.
Økonomi:
Ingen

Forvaltningens bemærkninger:
Ingen

Bilag:
Ingen.

Kompetence:
Handicaprådet

Beslutning:
Budgettet godkendt.

Fraværende:
Anni Andersen og Jørn Nielsen
 

Punkt nummer: 7
Handicapdagen og Handicapprisen 2014

Sagsbeskrivelse:
Drøftelse af program m.v. for Handicapdagen og Handicapprisen 2014.
Økonomi:
Ingen

Forvaltningens bemærkninger:
Ingen

Bilag:
Ingen.

Kompetence:
Handicaprådet

Beslutning:
Mogens Kiersgaard Hansen deltog i behandlingen af punktet.
Program for dagen drøftet. Der arbejdes videre med et endeligt program.

Fraværende:
Anni Andersen og Jørn Nielsen

Punkt nummer: 8
Trivselsbiler

Sagsbeskrivelse:
Formand Gitte R. R. Nielsen orienterer om trivselsbiler.
Økonomi:
Ingen

Forvaltningens bemærkninger:
Ingen

Bilag:
Ingen.

Kompetence:
Handicaprådet

Beslutning:
Handicaprådet har anmodet forvaltningen om at undersøge nogle specifikke forhold omkring trivselsbiler. Punktet genoptages på næste møde.

Fraværende:
Anni Andersen og Jørn Nielsen

 

 

Punkt nummer: 9
Vejbump

Sagsbeskrivelse:
Handicaprådet drøftede på sidste møde vejbump i kommunen.

Nogle af de eksisterende vejbump er hårde ved fysisk handicappede. Der var en dialog om, hvilke lovkrav, der er på området, og om mulighederne for alternative løsninger til fartsænkning.

Rådet fremsatte endvidere ønske om, at der til mødet i dag blev medsendt en oversigt over vejbump i kommunen.

Trafik og Vej oplyser, at der ikke er og ikke vil blive udarbejdet en sådan oversigt, men at Handicaprådet er velkommen til at rette henvendelse med spørgsmål vedrørende specifikke vejbump.

Der lægges derfor op til en generel drøftelse af, hvordan Handicaprådet ønsker at blive inddraget i forbindelse med nye vejføringer.

Økonomi:
Ingen.

Forvaltningens bemærkninger:
Ingen.

Bilag:
Ingen.

Kompetence:
Handicaprådet

Beslutning:
Vejbump bør forsøges erstattet med alternative chikaner, hvis det er muligt og forsvarligt.
Oplever man generende vejbump er man velkommen til at rette henvendelse til Trafik og Vej.

Fraværende:
Anni Andersen og Jørn Nielsen

 

 

Punkt nummer: 10
Nyt fra afdelingerne

Sagsbeskrivelse:
Orientering fra de forskellige afdelinger.
Økonomi:
Ingen

Forvaltningens bemærkninger:
Ingen

Bilag:
Ingen.

Kompetence:
Handicaprådet

Beslutning:
Plan og Byg:
- Spændende BBR projekt, hvor manglende anmeldelser er opdaget i 1000 tilfælde = 1,3 mio.kr.
- Fokus på at bygge større enheder – meget gammelt er revet ned = 6.500 m2

Borgerrådgivningen:
- Kvalitetsstandard for hjælpemiddelområdet er på vej
- Dag- og Botilbudsanalyse i gang
- Revisiteringer i fuld gang i forhold til § 107 -> § 85.

Fraværende:
Anni Andersen og Jørn Nielsen

 

Punkt nummer: 11
Evt.

Dagsorden og bilag sendes kun pr. mail fremover. Dog skal bilag på over 20 sider sendes i papirform.

Digitalisering samt fritagelse for digital postkasse på dagsorden næste gang.

Fraværende:
Anni Andersen og Jørn Nielsen

 

 

Sidst opdateret af Administrator
27. marts 2015