Dette site bruger cookies. Hvis du forsætter på sitet, så accepterer du dette. Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies så tryk på følgende link. Accepter ikke cookies

Middelfart Kommune Logo
Bær med sne

Referat 3. september 2014

Referat fra Handicaprådsmøde onsdag den 3. september 2014Deltagere:
Gitte R.R. Nielsen, DHF
Anni Andersen, PTU
Mette Karmisholt, Dansk Fibromyalgiforening
Jane Krog, Landsforeningen Bedre Psykiatri – Pårørende til sindslidende
Hedevig Herborg Thomsen, Høreforeningen
Kaj Johansen, Byrådet (Social- og Sundhedsudvalget)
Niels Bebe, Byrådet (Teknisk udvalg)
Helle Bertelsen, Borgerrådgivningschef
Jørgen Knudsen, Plan- og byggechef
Jørn Nielsen, Børn- og Familiechef


Fraværende:
Afbud fra Helle Bertelsen/suppl. Mette Heidemann. I stedet deltager Jette Christiansen.
Afbud fra Niels Bebe.


Sager til behandling:
1. Inklusion i skolerne
2. Dialog om høringssvar
3. Handicapdag 2014
4. Trivselsbiler
5. Kommunikation
6. Nyt fra afdelingerne
7. Eventuelt
Punkt nummer: 1
Inklusion i skolerne

Sagsbeskrivelse:
Handicaprådet ønsker en orientering om arbejdet med inklusion i skolerne.
Skolechef Pia Werborg deltager i mødet kl. 14.00.
Økonomi:
Ingen

Forvaltningens bemærkninger:
Ingen

Bilag:
Ingen.

Kompetence:
Handicaprådet

Beslutning:
Skolechef Pia Werborg deltog i punktet.
Hun orienterede om ny skolereform, inklusion i folkeskolen og kommunens arbejde med bør-nefællesskaber – en fælles indsats fra børn, familier og professionelle.
Der blev fremsat forskellige synspunkter om arbejdet med inklusion/børnefællesskaber.

Fraværende:
Helle Bertelsen og Niels Bebe.


Punkt nummer: 2
Dialog om høringssvar

Sagsbeskrivelse:
Gensidig dialog om Handicaprådets høringssvar.

Økonomi:
Ingen

Forvaltningens bemærkninger:
Ingen

Bilag:
Ingen

Kompetence:
Handicaprådet

Beslutning:
Indledningsvis udtrykte rådet tilfredshed med dialogmødet afholdt 2. september 2014 med Byrådet.

Der er afgivet en del høringssvar i perioden, og der blev spurgt ind til enkelte af sagerne.
En positiv oplevelse, at Handicaprådet modtager flere svar på deres høringssvar end tidligere.

Der er et ønske fra rådet om, at administrationen får genopfrisket emnet handicapmainstreaming i sagsbehandlingen, så handicapaspekter indtænkes i sagsbehandlingen/sagsfremstillingerne.

Fraværende:
Helle Bertelsen og Niels Bebe.


Punkt nummer: 3
Handicapdag 2014

Sagsbeskrivelse:
Status på arbejdet med planlægning af Handicapdagen 2014.
Der vil blive annonceret efter emner til at modtage dette års handicappris, så indstillinger er kommunen i hænde inden Handicaprådets møde i oktober.
Mogens K. Hansen deltager i mødet kl. 15.00. I punktet deltager også den kunstner, der skal lave kunstværket til Handicapprisen i 2014.
Økonomi:
Ingen

Forvaltningens bemærkninger:
Ingen

Bilag:
Ingen.

Kompetence:
Handicaprådet

Beslutning:
Mogens K. Hansen og en lokal kunstner deltog.
Der er lavet flyers og plakater for Handicapdagen 2014 – uddelt på mødet. Arrangementet afholdes 3. december 2014 på Kulturøen. Rådet udtrykte stor tilfredshed med programmet for dagen.
Forvaltningen sørger for skrivetolkning til Handicapdagen.
Kunstneren fortalte om sine tanker omkring kunstværket til Handicapprisen.
Der annonceres i Ugeavisen Vestfyn i uge 38 og 39 efter emner til modtagelse af Handicappri-sen. Frist for indsendelse af indstilling er 7. oktober 2014. Kopi af annonce sendes til Handi-caprådet og forvaltningen til orientering.

Fraværende:
Helle Bertelsen og Niels Bebe.
Punkt nummer: 4
Trivselsbiler

Sagsbeskrivelse:
Handicaprådet fik på sidste møde en orientering omkring trivselsbiler.
Det blev på mødet besluttet at medtage punktet 3. september 2014. Som anmodet om på mødet er ny tabel fremsendt til Handicaprådet umiddelbart efter sidste møde.
Punktet drøftes.
Økonomi:
Ingen

Forvaltningens bemærkninger:
Ingen

Bilag:
Ingen.

Kompetence:
Handicaprådet

Beslutning:
Udsættes til næste møde.

Fraværende:
Helle Bertelsen og Niels Bebe.
Punkt nummer 5
Hvordan kommunikerer vi Handicaprådets arbejde ud

Sagsbeskrivelse:
Med baggrund i deltagelse i en temadag blev det på sidste møde besluttet at medtage et punkt om kommunikation.
Hvordan får vi den målgruppe, som vi repræsenterer, i tale og dermed inddraget i vores ar-bejde i rådet?
Økonomi:
Ingen

Forvaltningens bemærkninger:
Ingen

Bilag:
Ingen.

Kompetence:
Handicaprådet

Beslutning:
Drøftelse af, hvordan vi oplyser om/synliggør Handicaprådets arbejde, f.eks. i en folder, på vores hjemmeside, Facebook o.s.v. Der fremkom forslag om et indslag på Middelfart Lokal TV, f.eks. i forbindelse med Handicapdagen.
Handicaprådet har en ”hjemmeside” på kommunens hjemmeside, jfr. dette link http://www.middelfart.dk/Borger/Handicap%20og%20psykiatri/Handicapraad
Denne skal anvendes mere – høringssvar og andet relevant materiale fra rådet lægges frem-over på hjemmesiden.
Relevant materiale til hjemmesiden sendes til Social- og Sundhedsforvaltningens Sekretariat, Jette Christiansen.

Fraværende:
Helle Bertelsen og Niels Bebe.
Punkt nummer 6
Nyt fra afdelingerne

Sagsbeskrivelse:
Orientering om nyt fra afdelingerne.

Økonomi:
Ingen

Forvaltningens bemærkninger:
Ingen

Bilag:
Ingen.

Kompetence:
Handicaprådet

Beslutning:
Børn/Ungeafdelingen:
Tilsyn hos plejefamilier ligger nu hos det sociale tilsyn. Dermed er kommunen ikke længere tilsynsmyndighed, og der kan derfor fokuseres på et samarbejde med plejefamilierne på et mere rådgivende plan.

Fraværende:
Helle Bertelsen og Niels Bebe.
Punkt nummer: 7
Eventuelt

Sagsbeskrivelse:
Eventuelt.
Økonomi:
Ingen

Forvaltningens bemærkninger:
Ingen

Bilag:
Ingen.

Kompetence:
Handicaprådet

Beslutning:
Handicaprådet ønsker i højere grad at blive involveret tidligere i processen ved analyser, pro-jekter m.v., som er relevante for handicap- og psykiatriområdet. Ønsker at få en mere rådgi-vende funktion og ikke kun som en høringspart, når projektet eller analysen er igangsat. Øn-sker der kommer fokus på denne mulighed både administrativt og politisk.

Punkt til næste møde:
Afledt af drøftelsen om at involvere Handicaprådet yderligere oplyser Jørn Nielsen, at det er tid til den årlige revision af Børn- og Familieafdelingens arbejdsgrundlag vedr. børn og unge med særlige behov.
Der medtages på næste møde et punkt om denne revision, hvor rådet får mulighed for komme med indspark til næste års arbejdsgrundlag. Arbejdsgrundlaget vedlægges som bilag.

Punkt til næste møde:
Orientering om indsatsområder for Social- og Sundhedsudvalget, Børn-, Kultur- og Fritidsud-valget samt Skoleudvalget. Indsatsområderne medsendes dagsordenen som bilag.

DM i Ombold i Middelfart den 11. og 12. september 2014.

Workshop for kommunale handicapråd ”Videre ad gode veje til indflydelse” den 11. november på Trinity i Snoghøj.
Hedevig, Mette, Anni, Gitte, Kaj, Helle, Jørn og Jane tilmeldes.

Fraværende:
Helle Bertelsen og Niels Bebe.

Sidst opdateret af Administrator
27. marts 2015