Dette site bruger cookies. Hvis du forsætter på sitet, så accepterer du dette. Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies så tryk på følgende link. Accepter ikke cookies

Middelfart Kommune Logo
Ny Lillebæltsbro med Middelfart i baggrunden

Referat 22. oktober 2014

Referat fra Handicaprådsmøde onsdag den 22. oktober 2014

 

Deltagere:
Gitte R.R. Nielsen, DHF
Anni Andersen, PTU
Mette Karmisholt, Dansk Fibromyalgiforening
Jane Krog, Landsforeningen Bedre Psykiatri – Pårørende til sindslidende
Hedevig Herborg Thomsen, Høreforeningen
Kaj Johansen, Byrådet (Social- og Sundhedsudvalget)
Niels Bebe, Byrådet (Teknisk udvalg)
Helle Mikkelsen, Borgerrådgivningschef
Jørgen Knudsen, Plan- og byggechef
Jørn Nielsen, Børn- og Familiechef

 

Fraværende:
Afbud fra Niels Bebe

 

Sager til behandling:

1. Dialog om høringssvar
2. Handicapprisen 2014 – Indkomne forslag
3. Trivselsbiler
4. Arbejdsgrundlag Børn og Familieafdelingen
5. Orientering om budget 2015
6. Brugerinddragelse
7. Nyt fra afdelingerne
8. EventueltPunkt nummer: 1
Dialog om høringssvar

Sagsbeskrivelse:
Gensidig dialog om Handicaprådets høringssvar.

Økonomi:
Ingen

Forvaltningens bemærkninger:
Ingen

Bilag:
Ingen

Kompetence:
Handicaprådet

Beslutning:
Høringssvar vedr. boliganalyse: Rådet udtrykker tilfredshed med invitation til dialog med udvalget 12. november 2014.

Rådet udtrykker undring over, at high-lightede dele i høringssvar er set ændret i efterfølgende politisk sag. Der er behov for forventningsafstemning i forhold til, om der kan/ikke kan redige-res i high-lights i høringssvar.

Fraværende:
Niels BebePunkt nummer: 2
Handicapprisen 2014 – Indkomne forslag

Sagsbeskrivelse:
Overrækkelse af Handicapprisen sker i forbindelse med den Internationale Handicapdag den 3. december 2014.
Handicapprisen er blevet annonceret i uge 38 og 39. Sidste frist for indstillinger til modtagere af Handicapprisen er fastsat til 7. oktober 2014.

Kriterierne er:
Hvis man i løbet af året har ydet en særlig indsats for handicappede i Middelfart Kommune er der mulighed for at få tildelt ”Handicapprisen”.
Prisen – et unikt kunstværk fra en lokal kunstner – tildeles en person, virksomhed eller organisation, som i særlig grad har ydet en indsats for handicappede i Middelfart Kommune.

Prismodtageren skal være:
• En erhvervsdrivende, eller en enkelt medarbejder, der har gjort noget specielt for at integrere handicappede i sin virksomhed
• En butiksindehaver, der har øget tilgængeligheden til sin forretning
• En forening eller en frivillig forening, der har arbejdet for at sikre handicappedes deltagelse i foreningslivet
• En hvilken som helst anden person, der uegennyttigt har arbejdet for at forbedre handicappedes forhold.

Økonomi:
Ingen

Forvaltningens bemærkninger:
Ingen

Bilag:
Ingen.

Kompetence:
Handicaprådet

Beslutning:
Tilføjelse til kriterier, gældende fra d.d.:
Siddende medlemmer af Handicaprådet incl. Suppleanter kan ikke modtage Handicapprisen.

Indstillinger drøftet. Kandidat til Handicapprisen 2014 valgt.

Fraværende:
Niels BebePunkt nummer: 3
Trivselsbiler

Sagsbeskrivelse:
Handicaprådet fik på møde 4. juni 2014 en orientering omkring trivselsbiler.
Det blev på mødet besluttet at medtage punktet igen. Som anmodet om på mødet er ny tabel fremsendt til Handicaprådet umiddelbart efter sidste møde.
Punktet drøftes.

Økonomi:
Ingen

Forvaltningens bemærkninger:
Ingen

Bilag:
Ingen.

Kompetence:
Handicaprådet

Beslutning:
Punktet afsluttes.

Fraværende:
Niels BebePunkt nummer: 4
Arbejdsgrundlag Børn og Familieafdelingen

Sagsbeskrivelse:
Børn- og Familieafdelingen udarbejder hvert år et arbejdsgrundlag, der sætter rammerne for det kommende års arbejde i afdelingen.

Afdelingen er nu i gang med at udarbejde arbejdsgrundlaget for 2015, og Handicaprådet kan komme med forslag/indspark til det kommende års arbejdsgrundlag.
Økonomi:
Ingen

Forvaltningens bemærkninger:
Ingen

Bilag:
Børn og Familieafdelingens arbejdsgrundlag 2014.

Kompetence:
Handicaprådet

Beslutning:
Arbejdsgrundlaget for 2014 blev gennemgået. Forslag til næste år blev drøftet.

Fraværende:
Niels BebePunkt nummer 5
Orientering om budget 2015

Sagsbeskrivelse:
Orientering om budget 2015.

Økonomi:
Ingen

Forvaltningens bemærkninger:
Ingen

Bilag:
Ingen.

Kompetence:
Handicaprådet

Beslutning:
Orientering om budgetproces.

Fraværende:
Niels Bebe

Punkt nummer 6
Brugerinddragelse

Sagsbeskrivelse:
Der ønskes en drøftelse af brugerinddragelsen i Middelfart Kommune
• Hvad gør vi i kommunen for at inddrage brugerne
• Hvordan bliver vi bedre til det

Økonomi:
Ingen

Forvaltningens bemærkninger:
Ingen

Bilag:
Ingen.

Kompetence:
Handicaprådet

Beslutning:
Der tages mange gode initiativer generelt i Middelfart Kommune i forhold til brugerinddragelse.
Handicaprådet vil gerne inddrages fortsat, eksempelvis ved udarbejdelse af strategier, skole-renovering o.s.v.

Fraværende:
Niels Bebe

Punkt nummer 7
Nyt fra afdelingerne

Sagsbeskrivelse:
Orientering om nyt fra afdelingerne.

Økonomi:
Ingen

Forvaltningens bemærkninger:
Ingen

Bilag:
Ingen.

Kompetence:
Handicaprådet

Beslutning:
Intet.

Fraværende:
Niels Bebe

 

 

Punkt nummer: 8
Eventuelt

Sagsbeskrivelse:
Eventuelt.
Økonomi:
Ingen

Forvaltningens bemærkninger:
Ingen

Bilag:
Ingen.

Kompetence:
Handicaprådet

Beslutning:

• punkt til næste møde: Status på ungestrategi. Tovholder Bettina Hoffmann inviteres
• På workshop for kommunale handicapråd medbringes lokale oplæg på baggrund af tilsendte spørgsmål – blev drøftet
• VISO konference 2/12 i Nyborg – Mette og Gitte deltager.
• Afbud til næste møde fra Anni Andersen
• Det skal afklares, hvor kommende møder skal afholdes under rådhusbyggeri.
• Handicaprådet ønsker at blive inddraget i forhold til handicaptilgængelighed på det nye rådhus (byggeprocessen).
• Orientering om en sag

Fraværende:
Niels Bebe

Sidst opdateret af Administrator
27. marts 2015