Dette site bruger cookies. Hvis du forsætter på sitet, så accepterer du dette. Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies så tryk på følgende link. Accepter ikke cookies

Middelfart Kommune Logo
Ny Lillebæltsbro med Middelfart i baggrunden

Referat 18. april 2013

Referat fra Handicaprådsmøde torsdag den 18. april 2013

Deltagere:
Henrik Lam, DHF
Arvid Westad, DHF
Donald E. Lang, Muskelsvindfonden
Gitte R.R. Nielsen, DHF
Jane Krog, Landsforeningen Bedre Psykiatri – Pårørende til sindslidende
Freddy Elbæk, Diabetesforeningen
Hedevig Thomsen, Høreforeningen
Kaj Johansen, Byrådet (Social- og sundhedsudvalget)
John Kruse, Byrådet (Social- og sundhedsudvalget)
Niels Bebe, Byrådet (Teknisk udvalg)
Mette Heidemann, Social- og Sundhedsdirektør
Susanne Brockstedt, Afdelingschef i Handicap- og psykiatriafdelingen (ref.)
Jørgen Knudsen, Afdelingschef i Plan- og byggeafdelingen
Morgens Hansen, Afdelingsleder, Vestbo

Fraværende:
Donald E. Lang
Niels Bebe

Punkt nummer: 1
Dialog om afgivne høringer.
J.nr.:201100211

Forvaltningen foreslår:
Der orienteres om de afgivne høringssvar.

Sagsbeskrivelse:
Der har i perioden været følgende sager til høring:
• Indsamling af dagrenovation i spande.
• Håndbog til brugere af BPA-ordningen/hjælpeordning
• KomUdbud - Kropsbårne hjælpemidler ”Ortopædisk fodtøj samt kompressionsstrømper"
• KomUdbud – vedr. genbrugshjælpemidler ”3 slags manuelle kørestole”
• Lokalplan 144 – daginstitution ved Behrendtsvej
• Forslag til klimatilpasningsstrategi

Økonomi:
Ingen

Forvaltningens bemærkninger:
Ingen

Bilag:
Ingen

Kompetence:
Handicaprådet

Beslutning:
Dagrenovation: Der er afgivet høringssvar med forståelse for de arbejdsmiljømæssige tiltag. Handicaprådet anbefaler, at der i særlige tilfælde kan dispenseres.

Håndbog BPA: Der er afgivet høringssvar med bemærkning om, at BPA brugere har dispensa-tion i forhold til at vælge medarbejdere ud fra køn.

KOMUDBUD: Der er fremsendt høringssvar uden bemærkninger.

KOMUDBUD: Genbrugshjælpemidler.
Der er fremsendt høringssvar med bemærkning til nogle af delaftalerne.

Lokalplan 144: Der blev afgivet høringssvar i december.

Forslag til klimatilpasning: Der er ikke afgivet høringssvar, da det vurderes, at det ingen rele-vans har for Handicaprådet.
 
Fraværende:
Donald E. Lang
Niels Bebe


Punkt nummer: 2
Orientering om status på projekt ”Sund Hele Livet”

Forvaltningen foreslår:
At orienteringen tages til efterretning

Sagsbeskrivelse:
Der gives på mødet en orientering om status på projekt ”Sund Hele Livet”.
Allan Bentzen og Dorthe Hallen deltager kl. 14.30

Økonomi:
Ingen

Forvaltningens bemærkninger:
Ingen

Bilag:
Ingen

Kompetence:
Handicaprådet

Beslutning:
Allan Bentzen og Dorthe Hallen informerede om projektet og status for dette.

Erfaringen med projektet viser, at det giver god mening at aflægge de hjertelige besøg. Der er god opbakning til oprettelse af cafeen. Daghøjskolen er velbesøgt og flere har fået mulighed for at få tilknytning til arbejdsmarkedet.
Projektet slutter ved udgangen af 2013, hvilket betyder, at der kommer til at mangle besøg ved en del førtidspensionister.
Der arbejdes i øjeblikket på, at søge projektmidler til at videreføre en del af projektet.

Handicaprådet ønsker en drøftelse af fremtiden for projektet i forbindelse med budget 2014.

Fraværende:
Donald E. Lang
Niels Bebe

Punkt nummer: 3
Køreplan for Handicapdagen og uddeling af Handicapprisen 2013

Forvaltningen foreslår:
Sagen fremsendes til drøftelse.

Sagsbeskrivelse:
Der er udarbejdet en foreløbig køreplan for afholdelse af Handicapdag den 3 december 2013 og uddeling af Handicapprisen 2013 samme dag.

Økonomi:
Ingen

Forvaltningens bemærkninger:
Ingen

Bilag:
Foreløbig køreplan for Handicapdagen og uddeling af Handicapprisen 2013.

Kompetence:
Handicaprådet

Beslutning:
Køreplan for handicapdagen blev drøftet.

Fraværende:
Donald E. Lang
Niels Bebe


Punkt nummer: 4
Handicapforanstaltninger

Forvaltningen foreslår:
Sagen fremsendes til drøftelse.

Sagsbeskrivelse:
Den 1. april 2013 er frist for indmelding af idéer til anvendelse af midlerne i Handicappuljen.

Jørgen Knudsen fremlægger liste med forslag til anvendelse på mødet.

Økonomi:
Ingen

Forvaltningens bemærkninger:
Ingen

Bilag:
Ingen.

Kompetence:
Handicaprådet

Beslutning:
Der er indgået 15 forslag til tilgængelighedsprojekter i 2013 – der er i alt 309.000,-
Følgende indstilles fra Handicaprådet:
Ledelinje ved busholdeplads.
Akustisk signal – Viaduktvej – Østergade.
Handicapvenlig fiskebro.
Asfaltbelægning og rampe ved Strib forsamlingshus.
Etablering af rampe over dige ved toiletbygning ved Føns strand.
20.000 kr. i tilskud til handicapvenligt indgangsparti ved Brenderup Forsamlingshus.
Naturens dag.
Indstillingen fremsendes til Teknisk udvalg, som træffer den endelige beslutning. 

Fraværende:
Donald E. Lang
Niels Bebe
Kaj Johansen
John Kruse deltog ikke i punktet.Punkt nummer: 5
Drøftelser vedrørende budget 2014

Forvaltningen foreslår:
Sagen fremsendes til drøftelse.

Sagsbeskrivelse:
Arbejdet med budget 2014 er så småt gået i gang.

Administrationen udarbejder forslag til effektiviseringspulje på 10 millioner kr. Forslagene bliver sendt i høring 6. maj efter Byrådets behandling.

Social- og Sundhedsdirektør Mette Heidemann vil på mødet orientere nærmere om effektivise-ringsforslag på Social- og Sundhedsudvalgets område.

Handicaprådet bedes drøfte, om de har ønsker til budget 2014 samt på hvilke områder, rådet vil pege på, at eventuelle besparelser på handicapområdet skal finde sted.

Økonomi:
Ingen

Forvaltningens bemærkninger:
Ingen

Bilag:
Ingen.

Kompetence:
Handicaprådet

Beslutning:
Der indkaldes til ekstraordinært møde i maj måned for at udarbejde høringssvar.
Forvaltningen finder tidspunktet.

Fraværende:
Donald E. Lang
Niels Bebe
Kaj JohansenPunkt nummer: 6
Udkast til udviklingsstrategi 2014

Forvaltningen foreslår:
Sagen fremsendes til orientering.

Sagsbeskrivelse:
Fælleskommunalt socialsekretariat fremsender udkast til udviklingsstrategi 2014 til orientering.

Udkast til udviklingsstrategi 2014 behandles i kommunaldirektørkredsen den 5. april, KKR den 15. april og kontaktudvalget den 25. april. Udkastet er derfor fremsendt med forbehold for ændringer på disse møder.

Økonomi:
Ingen

Forvaltningens bemærkninger:
Ingen

Bilag:
Udkast til udviklingsstrategien 2014.

Kompetence:
Handicaprådet

Beslutning:
Fælleskommunalt socialsekretariat fremsender udkast til udviklingsstrategi 2014.
I udviklingsstrategien udvælges særlige temaer hvert år.
I 2014 er et af temaerne Det Sociale Tilsyn, som i Region Syd vil blive udført af Faaborg-Midtfyn Kommune.

Et andet tema er takststrukturen på det specialiserede område. Kan taksten fastsættes, så den understøtter målet for den enkelte borger?

Også velfærdsteknologi er et tema.

Handicaprådet har ikke yderligere bemærkninger, men vil gerne have præsenteret strategien, når den er endelig vedtaget.

Fraværende:
Donald E. Lang
Niels Bebe
Kaj JohansenPunkt nummer: 7
Evaluering af offentligt møde om BPA-ordningen 18. marts 2013

Forvaltningen foreslår:
Sagen fremsendes til drøftelse.

Sagsbeskrivelse:
Der foretages på mødet en evaluering af det afholdte offentlige møde om BPA-ordningen den 18. marts 2013.

Økonomi:
Ingen

Forvaltningens bemærkninger:
Ingen

Bilag:
Ingen.

Kompetence:
Handicaprådet

Beslutning:
Mødet vedr. BPA ordningen blev drøftet. Handicaprådet havde forventet et større fremmøde, og derfor var der forslag om, at et fremtidigt møde kunne arrangeres med en cafemodel, hvor der ved hvert bord var en medarbejder fra forvaltningen, som kunne svare på spørgsmål.
Nogle deltagere følte ikke de fik svar på deres spørgsmål.
Dette undersøges nærmere.

Fraværende:
Donald E. Lang
Niels Bebe
Kaj Johansen
Mette Heidemann
 Punkt nummer: 8
Orientering/Eventuelt

Sagsbeskrivelse:
Orientering.

Kompetence:
Handicaprådet

Beslutning:
Den 13/5-13 afholder Det Centrale Handicapråd en konference vedrørende medborgerskab.
Gitte R. R. Nielsen og Hedevig Thomsen deltager fra Handicaprådet.

Fraværende:
Donald E. Lang
Niels Bebe
Kaj Johansen
Mette Heidemann

 

Sidst opdateret af Webmaster
09. januar 2014