Dette site bruger cookies. Hvis du forsætter på sitet, så accepterer du dette. Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies så tryk på følgende link. Accepter ikke cookies

Middelfart Kommune Logo
Ny Lillebæltsbro med Middelfart i baggrunden

Referat 12. september 2013

Referat af Handicaprådsmøde torsdag den 12. september 2013

Deltagere:

Henrik Lam, DH
Arvid Westad, DH
Anni Winther Christensen, Muskelsvindsfonden
Gitte R.R. Nielsen, DH
Jane Krog, Landsforeningen Bedre Psykiatri – Pårørende til sindslidende
Freddy Elbæk, DH
Hedevig Thomsen, Høreforeningen
Kaj Johansen, Byrådet (Social- og sundhedsudvalget)
John Kruse, Byrådet (Social- og sundhedsudvalget)
Niels Bebe, Byrådet (Teknisk udvalg)
Mette Heidemann, Social- og Sundhedsdirektør
Lasse Roslind, Social- og Sundhedsforvaltningen
Jørgen Knudsen, Afdelingschef i Plan- og byggeafdelingen
Morgens Hansen, Afdelingsleder, Vestbo

Jette Christiansen, Social- og Sundhedsforvaltningens sekretariat (referent)

Fraværende:
Lasse Roslind med afbud.
Anni Winther Christensen – i hendes fravær mødte Christian Winther, der ikke er godkendt som suppleant, men denne dag blev tilladt observatørstatus.
Niels Bebe deltog i pkt. 1-3.
Mogens Kiersgaard Hansen deltog i pkt. 1-8

Sager til behandling:
1. Dialog om afgivne høringer
2. Redegørelse om § 18 midler
3. Handicapdag 2013
4. Orientering om status på velfærdsteknologi
5. Yngre handicappede på kommunens plejecentre
6. Organisationsændring i Social- og Sundhedsforvaltningen
7. Charter for brugerindflydelse
8. Forslag til ændring i sammensætningen af Middelfart Handicapråd i den kommende peri-ode
9. Status på budget 2014
10. Orientering/eventuelt


Punkt nummer: 1
Dialog om afgivne høringer.
J.nr.:2012-000367

Forvaltningen foreslår:
Der orienteres om de afgivne høringssvar.

Sagsbeskrivelse:
Der har i perioden været følgende sager til høring:
• Høring – Forslag til lokalplan 146 og kommuneplantillæg nr. 15 for fjernvarmeværk i Nørre Aaby
• Høring – Østergade 46 Asian House m.v. Ansøgning om dispensation for adgang i for-bindelse med ændring af tagetage fra kontorer til 3 stk. lejligheder
• Høring – Handlingsplanen for frivilligt socialt arbejde
• Høring – Nyt rådhusbyggeri - udbudsmateriale
• Høring – Forslag til Kommuneplan 2013-2025
• Høring – Tilgængelighed på Integreret Daginstitution Behrendtsvej, Middelfart
• Høring – Styringsaftale 2014 på det specialiserede område
Der kan evt. nå at komme yderligere høringer med høringsfrist inden handicaprådsmødet

Økonomi:
Ingen

Forvaltningens bemærkninger:
Ingen

Bilag:
Ingen

Kompetence:
Handicaprådet

Beslutning:
Der var efter dagsordenens udarbejdelse indkommet endnu en høring: Direktionens forslag til budget 2014.
Formanden orienterede om de afgivne høringssvar.
Der blev på mødet udtrykt ønske om, at punktet fremadrettet bliver en dialog med politikerne om effekten af de afgivne høringssvar.

Fraværende:
Lasse Roslind
Anni Winther Christensen


Punkt nummer: 2
Redegørelse om § 18-midler

Forvaltningen foreslår:
Sagen fremsendes til orientering. Udsat fra sidste møde.

Sagsbeskrivelse:
Middelfart Kommune har den 15. april 2013 indberettet til Social – og Integrationsministeriet, at der er blevet udbetalt kr. 1.160.180 til frivilligt socialt arbejde i år 2012.
Der var 31 frivillige sociale foreninger/grupper som modtog § 18-støtte i 2012.

Økonomi:
Ingen

Forvaltningens bemærkninger:
Ingen

Bilag:
Oversigt fra kommunens hjemmeside over fordelte tilskud i 2012.

Kompetence:
Handicaprådet

Beslutning:
Taget til orientering.

Fraværende:
Lasse Roslind
Anni Winther Christensen


Punkt nummer: 3
Handicapdag 2013

Forvaltningen foreslår:
Sagen fremsendes til drøftelse.

Sagsbeskrivelse:
Status på arbejdet med planlægning af Handicapdagen 2013.
Der vil blive annonceret efter emner til at modtage dette års handicappris, så indstillinger er kommunen i hænde inden Handicaprådets møde i oktober.
Økonomi:
Ingen

Forvaltningens bemærkninger:
Ingen

Bilag:
Ingen

Kompetence:
Handicaprådet

Beslutning:
Handicapdagen 2013 afholdes den 3. december 2013 på Kulturøen. Der er udarbejdet plakater og flyers med program for dagen.
Mogens Kiersgaard Hansen orienterede om programmet, og rådet udtrykte stor tilfredshed med det planlagte program.
Der annonceres efter indstillinger til Handicapprisen 2013  i Ugeavisen Vestfyn i uge 38 og 39. De indkomne indstillinger forelægges Handicaprådet på mødet i oktober.
Der er bevilget kr. 50.000 til Handicapdagen fra puljen til Frivilligt Socialt Arbejde - § 18. Handicaprådet vil søge om, at kommunen afsætter midler i budgettet hvert år til Handicapda-gen.

Fraværende:
Lasse Roslind
Anni Winther Christensen


Punkt nummer 4:
Orientering om status på velfærdsteknologi

Forvaltningen foreslår:
Sagen fremsendes til orientering. Udsat fra sidste møde.

Sagsbeskrivelse:
Forvaltningen orienterer om arbejdet med og strategien for velfærdsteknologi og om de kon-krete projekter, der påtænkes igangsat.
Økonomi:
Ingen

Forvaltningens bemærkninger:
Ingen

Bilag:
Strategi for velfærdsteknologi
Oversigt over igangværende projekter

Kompetence:
Handicaprådet

Beslutning:
Mette Heidemann orienterede om arbejdet med velfærdsteknologi og de projekter, der allerede nu er igangsat i kommunen. Endvidere orienterede hun om de projekter, der påtænkes igangsat.
Handicaprådet tog orienteringen til efterretning, og følger spændt processen og udviklingen på området.
Gitte R. R. Nielsen er Handicaprådets repræsentant i Styregruppen for Velfærdsteknologi.

Fraværende:
Lasse Roslind
Anni Winther Christensen
Niels Bebe


Punkt nummer: 5
Yngre handicappede på kommunes plejecentre

Forvaltningen foreslår:
Sagen fremsendes til orientering.

Sagsbeskrivelse:
Efter ønske fra brugersiden giver forvaltningen en generel orientering om yngre handicappede på kommunens plejecentre.

Økonomi:
Ingen

Forvaltningens bemærkninger:
Ingen

Bilag:
Ingen

Kompetence:
Handicaprådet

Beslutning:
Mette Heidemann orienterede.
Aktuelt er der i alt 17 personer under 65 på de 6 plejecentre.
Forud for indflytning har visitationsudvalget ud fra visitationsindstilling vurderet hvilket tilbud, der vil være bedst egnet til den enkelte.
Det er meget forskellige årsager, der fører til indflytning på et plejecenter. Oftest er der tale om svær hjerneskade, der enten er medfødt eller pådraget senere i livet. I alle sager er det nøje vurderet, om den enkelte vil have gavn af et fællesskab eller om der er behov for mest mulig tid i egen bolig.
Aktivitetstilbuddet er således nøje tilpasset den enkeltes behov. Enkelte magter mange indtryk, mens andre skal sikres mest mulig ro og så få stimuli som muligt. De fleste har behov for en meget struktureret hverdag og har stort behov for pauser mellem de forskellige aktiviteter.
Der blev orienteret om de fælles og individuelle tilbud, der er til de yngre borgere på pleje-centrene.
På enkelte centre er der kun 1-2 yngre borgere og de fleste af disse borgere kan hverken fy-sisk eller mentalt magte at deltage i fællesskaber. Her tilbydes det, vi kalder 1:1 kontakt.

Handicaprådet tog orienteringen til efterretning.

Fraværende:
Lasse Roslind
Anni Winther Christensen
Niels Bebe


Punkt nummer: 6
Organisationsændring i Social- og Sundhedsforvaltningen

Forvaltningen foreslår:
Sagen fremsendes til orientering.

Sagsbeskrivelse:
Social- og Sundhedsdirektør Mette Heidemann orienterer om organisationsændringen i Social- og Sundhedsforvaltningen pr. 1. september 2013.
Økonomi:
Ingen

Forvaltningens bemærkninger:
Ingen

Bilag:
Ingen

Kompetence:
Handicaprådet

Beslutning:
Mette Heidemann orienterede om organisationsændringen i forvaltningen pr. 1. september 2013 og baggrunden herfor. Ny organisationsplan blev udleveret.
Handicaprådet tog orienteringen til efterretning.

Fraværende:
Lasse Roslind
Anni Winther Christensen
Niels Bebe


Punkt nummer 7
Charter for brugerindflydelse

Forvaltningen foreslår:
Sagen fremsendes til drøftelse i Handicaprådet med efterfølgende behandling og beslutning i Social- og Sundhedsudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

Sagsbeskrivelse:
Det Centrale Handicapråd har taget initiativ til at formulere et charter for brugerindflydelse i samarbejde med centrale aktører og handicaporganisationer, og har i den forbindelse skrevet til alle landets kommuner med en opfordring til, at kommunen tilslutter sig chartret for bru-gerindflydelse, og sætter principperne på dagsordenen i processen.

Forvaltningen foreslår, at Middelfart Kommune tilslutter sig chartret og ønsker Handicaprådets bemærkninger hertil, herunder særlige opmærksomhedspunkter.

Baggrunden for henvendelsen er erfaringen med, at til trods for at der tales meget om bruger-indflydelse og gode projekter sættes i søen, og inddragelse af brugerne er indskrevet i f.eks. Serviceloven, så kniber det med bredt at gøre brugerindflydelse til en del af praksis.

Chartret opstiller 6 enkle principper for brugerindflydelse i praksis:
• Tillid, respekt og lydhørhed
• Ansvar for brugerindflydelse
• Brugerindflydelse i flere former
• Brugerindflydelse i hele forløbet
• Opfølgning
• Spredning af budskabet om brugerindflydelse.
En uddybning af de 6 principper fremgår af bilaget til sagen.

Økonomi:
Ingen.

Forvaltningens bemærkninger:
Ingen.

Bilag:
Det Centrale Handicapråds ”Charter for brugerindflydelse”

Kompetence:
Byrådet

Beslutning:
Chartret blev drøftet.
Handicaprådet anbefaler, at Middelfart Kommune tilslutter sig chartret.

Fraværende:
Lasse Roslind
Anni Winther Christensen
Niels Bebe


Punkt nummer: 8
Forslag til ændring i sammensætningen af Middelfart Handicapråd i den kommende periode

Forvaltningen foreslår:
Sagen fremsendes til drøftelse.

Sagsbeskrivelse:
Forvaltningen fremsender forslag til ændring i sammensætningen af Middelfart Handicapråd i den kommende periode.
Forvaltningen foreslår en ændring, så Handicaprådet i den kommende periode består af 10 medlemmer, 5 udpeget af brugerorganisationer og 5 udpeget af Byrådet.
Forslaget er nærmere beskrevet i vedlagte notat.
Økonomi:
Ingen

Forvaltningens bemærkninger:
Ingen

Bilag:
Notat af 8. august 2013 med forslag til ændring i sammensætningen

Kompetence:
Handicaprådet

Beslutning:
Handicaprådet anbefaler forslaget om ændring i sammensætningen af Middelfart Handicapråd i den kommende periode.
Rådet udtrykker ønske om, at de 5 brugerrepræsentanter fordeles med 1 repræsentant fra Bedre Psykiatri og 4 repræsentanter fra DH.

Fraværende:
Lasse Roslind
Anni Winther Christensen
Niels Bebe


Punkt nummer 9
Status på budget 2014

Forvaltningen foreslår:
Sagen fremsendes til orientering.

Sagsbeskrivelse:
Forvaltningen orienterer om budgetforslag 2014.

Økonomi:
Ingen.

Forvaltningens bemærkninger:
Ingen.

Bilag:
Ingen.

Kompetence:
Handicaprådet.

Beslutning:
Til mødet i oktober gives en uddybende orientering om budget 2014 og de konsekvenser, det har på handicapområdet.

Fraværende:
Lasse Roslind
Anni Winther Christensen
Niels Bebe
Mogens Kiersgaard Hansen


Punkt nummer: 10
Orientering / Eventuelt

Sagsbeskrivelse:
Orientering/eventuelt.
a) Mail fra God Adgang vedr. adgangsforhold til bygninger og udearealer
b) Mail fra Viso vedrørende soldater
c) Handicaptoilet i Ejbyhallerne

Kompetence:
Handicaprådet

Beslutning:
Ad a)
Materialet sendes videre til behandling i det nye Handicapråd.

Ad b)
Taget til orientering.

Ad c)
Der blev udtrykt utilfredshed med, at handicaptoilettet i Ejbyhallerne ikke opfylder kravene til et handicaptoilet – og der blev udtrykt undren over, at der er bygget om/til af flere gange, men at kommunen tilsyneladende ikke har stillet krav til, at handicaptoilettet lovliggøres.

Fraværende:
Lasse Roslind
Anni Winther Christensen
Niels Bebe
Mogens Kiersgaard Hansen


Sidst opdateret af Webmaster
09. januar 2014