Dette site bruger cookies. Hvis du forsætter på sitet, så accepterer du dette. Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies så tryk på følgende link. Accepter ikke cookies

Middelfart Kommune Logo
Ny Lillebæltsbro med Middelfart i baggrunden

Referat 16. januar 2014

Referat fra møde i Middelfart Ældreråd torsdag den 16. januar 2014Deltagere:
Ældrerådets medlemmer

Fraværende:
Karl Jørgen Dragmose-Hansen, Birgit Iversen og Mogens Rasmussen, alle med afbud.1. 
Underskrift af referat fra mødet den 19. december 2013
Underskrevet.

2. 
Godkendelse af dagsordenen
Godkendt.

3. 
Andel af puljemidler – drøftelse
Udvalgsformand Kaj Johansen og Social- og Sundhedsdirektør Mette Heidemann deltog i drøftelsen. 
Der arbejdes med forslag rettet mod de svageste ældre. Ældrerådet gav opbakning til, at der arbejdes videre forslagene.

4. 
Forslag om mødedatoer i 2014
Ordinære møder afholdes den 3. torsdag i måneden, dog onsdag i april grundet påske. Mødedatoerne fastsættes derfor til 20/2, 20/3, 16/4, 15/5, 19/6, 21/8, 18/9, 16/10, 20/11 og 18/12 2014.
Alle dage kl. 13.00.

5. 
Forslag om vedtægtsændring
Forslag om, at vedtægtens § 6, stk 1 ændres fra ”Ældrerådet konstituerer sig senest 15 dage efter valget med formand, næstformand og kasserer for hele valgperioden” til ”Ældrerådet konstituerer sig senest 15 dage før valgperiodens start med formand, næstformand og kasserer for hele valgperioden”.
§ 9 ændres til relevante/opdaterede datoer.
Ældrerådet anbefaler ændringerne overfor Byrådet.

6. 
Godkendelse af forretningsorden
Forslag om, at
- forretningsordenens pkt. 8 ændres fra ”Ved rådsmøderne føres et referat……..” til Ved rådsmøderne føres et beslutningsreferat…….”
- teksten i forretningsordenens pkt. 15 ændres til ”Kørselsgodtgørelse til møder og arrangementer udbetales efter statens takster
Telefongodtgørelse/kontorhold udbetales pr. år med kr. 900,00 til formanden, 700 til næstformanden og kassereren. 500,00 til hver af rådets øvrige medlemmer.
Forslagene godkendes.7. 
Kontaktpersoner til vore plejecentre
Kontaktperson til Skovgade Plejecenter: Henrik Lam
Kontaktperson til Friplejehjemmet Lillebælt: Jens Krøyer
De tidligere udpegede kontaktpersoner til de øvrige plejecentre bibeholdes.
Formanden giver besked til de to plejecentre.

Kontaktperson til pensionistforeninger: Kauslunde/Gamborg – Jens Krøyer. Jens tager selv kontakt til foreningen.
De tidligere udpegede kontaktpersoner til de øvrige pensionistforeninger bibeholdes.

8. 
Evaluering af visionsmødet
Der blev evalueret,og visionsplanen tilrettes og forelægges på næste møde.

9. 
Årsberetning 2013
Formanden forslag til årsberetning blev godkendt.

10. 
Igangværende sager
   
Teletaxi og SBH-kørsel er taget op til nærmere analyse.

11. 
Siden sidst

11.1
Der skal vælges 2 repræsentanter til Arbejdsgruppe mod Ensomhed.
Jette Erichsen og Lene Glesner blev valgt.

11.2
Læsegrupper
Ældrerådet har modtaget afslag på henvendelsen om midler til uddannelse af såvel fri-villige som kommunens personale som læseinstruktører.
Lene Glesner påtager sig derfor opgaven at søge § 79 midler til formålet.

11.3
Orientering om svar på Ældrerådets henvendelse til Danske Ældreråd om Tryghedsglas. Danske Ældreråd henviser til regionen.