Dette site bruger cookies. Hvis du forsætter på sitet, så accepterer du dette. Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies så tryk på følgende link. Accepter ikke cookies

Middelfart Kommune Logo
Ny Lillebæltsbro med Middelfart i baggrunden

Referat 16. april 2014

Referat fra mødet i Middelfart Ældreråd onsdag den 16. april 2014 kl. 13.00

Deltagere:
Ældrerådets medlemmer

Fraværende:
Ingen

1. 
Underskrift af referat fra mødet den 20. marts 2014.
Underskrevet

2. 
Godkendelse af dagsordenen
Godkendt med tilføjelse af et nyt pkt. 7: Høring Embedslægens samlerapport og et nyt pkt. 8: Høring samlerapport fra Revas

3. 
Høring kvalitetsstandard for hjælpemidler og forbrugsgoder.
Godkendt med forslag om et par redaktionelle ændringer – også på hjemmesiden. Formanden udar-bejder høringssvar

4. 
Godkendelse af visionsplan 2014.
Godkendt

5. 
Udarbejdelse af forslag til budget 2015
Efter en længere debat besluttede rådet at fremsende forslag vedr. rengøring hver 2. uge – udvidet Teletaxaordning og etable-ring af yderligere et produktionskøkken. Den øvrige del af debatten søges sammen-skrevet i et notat til socialdirektøren. Formanden udarbejder svar

6. 
Høring køreplan 2014/2015
Taget til efterretning. Formanden udarbejder svar.

7. 
Høring vedr. embedslægens samlerapport
Rapporten tages til efterretning

8. 
Høring vedr. samlerapport fra fa. Revas
Rapporten tages til efterretning

9. 
Igangværende sager.  
A) Repræsentantskabsmødet i Danske Ældreråd.
     Vi drøftede det udsendte materiale 

10. 
Siden sidst
A) Orientering om temadag på Rudbækshøj den 6. maj
B) Lene og Jette har været til møde om ensomme gamle – lokaludvalgene kontaktes
C) Inge orienterede fra regionsældrerådsmødet den 15. april
D) Madudvalget er inviteret til Madhuset i Vejle den 7. eller 8. maj   
E) Madudvalget har været på besøg i Elbokøkkenet den 9. april
F) Birgit orienterede om arrangementet ”ældre i bevægelse” – afvikles 26. august

Referent Flemming Enevoldsen