Dette site bruger cookies. Hvis du forsætter på sitet, så accepterer du dette. Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies så tryk på følgende link. Accepter ikke cookies

Middelfart Kommune Logo
Bær med sne

Referat 27. juni 2013

Referat fra møde i Middelfart Ældreråd torsdag den 27. juni 2013


Deltagere:
Ældrerådets medlemmer

Fraværende:
Anton Petersen og Birgit Iversen m. afbud

1. 
Underskrift af referat fra mødet den 23. maj 2013.
Underskrevet.

2. 
Godkendelse af dagsordenen.
Godkendt.

3. 
Forslag om ældretandpleje.
Lene Glesner fremsætter et forslag om, at Ældrerådet opfordrer Social- og Sundhedsudvalget til at oprette en decideret ældretandplejeklinik i kommunalt regi på lige fod med børnetandplejen. En moderne klinik med nødvendigt udstyr og adgangsforhold som tilgodeser de ældre, og med f.eks. en kommunalt ansat ældretandlæge eller hvor de ældres egen private tandlæge kan have konsultation.
Ældrerådet støtter forslaget og der rettes henvendelse til udvalget.

4. 
Høring vedr. kommuneplan 2013.
Der nedsættes en arbejdsgruppe bestående af Gert Madsen, Jette Erichsen og Mogens Rasmussen til at gennemgå kommuneplanforslaget og udarbejde forslag til et høringssvar.
Fristen for arbejdsgruppens forslag er 7. august 2013. Ældrerådet drøfter arbejdsgruppens forslag på mødet 15. august 2013.

5. 
Orientering om palliativ indsats i vores kommune.
2 sygeplejersker fra kommunens palliative team orienterede om indsatsen i vores kommune.
Yderligere oplysninger om palliativ indsats findes på Palliativ Videnscenters hjemmeside pavi.dk

6. 
Efterårets mødeplan.
Det blev besluttet, at der holdes møde den 3. torsdag i hver måned i 2. halvår 2013. Møderne afholdes kl. 13.00-16.00.

7. 
Opfølgning på visionsplanen
Der er udarbejdet en drejebog for planlægning og afholdelse af Ældremesse.
Drejebogen overdrages via forvaltningen til et nyt ældreråd.

8. 
Igangværende sager

8.1 Orientering om hjemmehjælp
Ældrechef Jonna Søegaard gav en orientering om planlægningen af hjemmehjælp.
Ældrerådet tager orienteringen til efterretning.
Det blev oplyst, at der p.t. arbejdes med at få bedre planlægningsværktøjer, hvilket Ældrerådet er positive overfor.
Sagen følges med stor interesse fra Ældrerådets side.

9. 
Siden sidst

9.1
Danske Ældreråd har indbudt til Formands-/næstformandsmøde 4. september 2013.
Forvaltningen tilmelder Flemming Enevoldsen, Inge Lodberg og Mogens Rasmussen.

9.2
Orientering om afholdt frivilligmøde den 19. juni 2013. Der afholdes nu en temadag på Plejecentret Fænøsund den 1. oktober 2013 kl. 14.00-18.00.

9.3
Ældrerådet ønsker en orientering v/Social- og Sundhedsdirektør Mette Heidemann om ny organisering af Social- og Sundhedsforvaltningen på mødet den 15. august 2013.

9.4
Jette Erichsen orienterede om referat fra møde i Tvillingegården Forretningsudvalg.

9.5
Mogens Rasmussen orienterede om møde med kommunens kommunikationsrådgiver.