Dette site bruger cookies. Hvis du forsætter på sitet, så accepterer du dette. Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies så tryk på følgende link. Accepter ikke cookies

Middelfart Kommune Logo
Bær med sne

Referat 25. april 2013

Referat fra Ældrerådets møde den 25. april 2013

Deltagere:
Ældrerådets medlemmer
Stabschef Martin Albertsen deltager i pkt. 8.

Fraværende:
Ingen.

1. 
Underskrift af referat fra mødet den 21. marts 2013
Underskrevet.

2. 
Godkendelse af dagsordenen
Godkendt med tilføjelse af nyt pkt. 11 a – Valg af 2 repræsentanter til arbejdsgruppe om foreningsworkshop.

3. 
Evaluering af ældremessen
Enighed om at det var en god messe, at der var gode faciliteter og god betjening.
Det er dette Ældreråds holdning, at ældremessen bør være en årlig tilbagevendende begivenhed. Arbejdsgruppen udarbejder en drejebog for planlægning og afholdelse af messen ud fra erfaringerne fra de 2 afholdte ældremesser.

4. 
Høring vedr. nye regler for fritvalg og udbud på ældreområdet
Høringsmaterialet blev drøftet.
Rådet fik på mødet oplysning om, hvordan antallet af brugere fordeler sig på de private leverandører, som p.t. er godkendt af kommunen.
Et flertal af rådet anbefaler en udbudsmodel med 2 udbydere udover kommunen, og støtter dermed forvaltningens anbefaling.
Et medlem af rådet – Gert Madsen - ønsker særstandpunkt i sagen: Forslagsstilleren fremsender udtalelse til formanden, som udarbejder det endelige høringssvar til forvaltningen.

5. 
Høring vedr. den samlede rapport fra Embedslægens tilsyn 2012 på plejecentrene
Høringsmaterialet blev drøftet.
Ældrerådet udtaler også i år kritik af den sene fremsendelse af årsrapporten. Rådet går ud fra, at kommunen har taget action på de kritikpunkter, der er i delrapporterne, og værdien af årsrapporten er derfor ringe, når den udsendes så længe efter delrapporterne.
Formanden udarbejder på baggrund af denne drøftelse og holdning et høringssvar til forvaltningen.

6. 
Høring vedr. den samlede rapport fra Revas for tilsyn 2012 på plejecentrene
Høringsmaterialet blev drøftet.
Rådet har svært ved at se værdien af rapporten for tilsynene, og efterlyser mere konkrete og målbare punkter. Ældrerådet har fortsat den holdning, at kommunen bør indgå et samarbejde med en anden kommune om at få foretaget tilsynene – dette mener rådet vil give mere målbare resultater af tilsynene.
På baggrund af drøftelserne i rådet udarbejder formanden et høringssvar.

7. 
Digitalisering – økonomi
Ældrerådet drøftede muligheden for at komme med en opfordring til f.eks. Danske Ældreråd om at arbejde for, at de ældre, som pålægges en udgift i forbindelse med digitaliseringen, får en økonomisk kompensation eksempelvis via en forhøjelse af pensionen.
Formanden har udarbejdet forslag til et brev til Danske Ældreråd med ønske om, at der kommer fokus på sagen.
Ældrerådet godkendte formandens forslag.

8. 
Orientering v/Martin Albertsen
Stabschef Martin Albertsen deltog i punktet.
Orienterede om den udbudte undervisning til ældre i forbindelse med digitaliseringen (NemID, Borger.dk m.v.), låne-PC'er m.v.
Endvidere demo af det digitale ældrerådsvalg.
Der afholdes orienteringsmøder i forbindelse med Ældrerådsvalget således:
Ejby – 20. august 2013
Nørre Aaby – 22. august 2013
Middelfart – 27. august 2013
Alle dage kl. 14.30-15.30

9. 
Opfølgning på visionsplanen
Emner til pressedækning blev drøftet.

10. 
Igangværende sager
A. Reminder til arbejdsgruppen vedr. det kommende valg

11.
Siden sidst 
A. Valg af medlemmer til arbejdsgruppe om foreningsworkshop. Gert Madsen og Flemming Enevoldsen valgt.
B. Formanden orienterede fra Regionsældrerådsmødet den 24. april
C. Birgit Iversen oplyste, at projekt Folk i gang – sammen om Sundhed er stoppet. Formanden retter henvendelse til Sundhedschefen om grunden hertil.