Dette site bruger cookies. Hvis du forsætter på sitet, så accepterer du dette. Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies så tryk på følgende link. Accepter ikke cookies

Middelfart Kommune Logo
Bær med sne

Referat 19. september 2013

Referat fra møde i Middelfart Ældreråd torsdag den 19. september 2013

Deltagere:
Ældrerådets medlemmer

Fraværende:
Ingen.1. 
Underskrift af referat fra møderne den 15. og 22. august 2013
Underskrevet.

2. 
Godkendelse af dagsordenen
Godkendt med tilføjelse af nyt punkt 8 og 9. Oprindeligt punkt 8 og 9 rykkes til henholdsvis 10 og 11.

3. 
Præsentation af Borgerrådgivningschef Helle Bertelsen
Helle Bertelsen præsenterede sig.

4. 
Revision af vedtægterne
Ældrerådet anbefaler en ændring af rådets vedtægter således:
Pkt. 5.4 ændres fra ”Byrådet fastsætter i samråd med Ældrerådet de nærmere bestemmelser for valgets gennemførelse. Ældrerådet skal være repræsenteret i valgbestyrelsen. Afstemning sker pr. brev. Stemmesedlerne skal foruden returkuvert være vedlagt en kuvert til stemmesedlen, inden den lægges i kuverten” til ”Byrådet fastsætter i samråd med Ældrerådet proceduren for valgets afvikling. Ældrerådet skal være repræsenteret i valgbestyrelsen”.
Pkt. 9.2 ændres fra ”Vedtægterne tages op til revision, når lovgivning nødvendiggør det. Dog senest i første kvartal 2013” til: ”Vedtægterne tages op til revision, når lovgivning eller anden årsag nødvendiggør det”.

5. 
Forslag om udarbejdelse af brochure
Ældrerådet har modtaget en henvendelse fra et firma om udarbejdelse af en brochure om Ældrerådet i Middelfart Kommune.
Godkendt at der arbejdes videre med ideen.

6. 
4-bymødernes fremtid
Punktet blev drøftet.
Formanden tilmelder 5 af rådets medlemmer til 4-bymødet i Kolding den 3. oktober 2013.

7. 
Opfølgning på visionsplanen
Der blev orienteret om de foreløbige tanker omkring et Ældre-/Seniortriatlon i september 2014 for +60 årige.
Rådet bakker op om projektet, og der arbejdes videre med planlægning af arrangementet.

8. 
Høring vedr. lokalplan 150 kommuneplantillæg 18
Ældrerådet støtter forslaget. Formanden udarbejder og indsender høringssvar.

9. 
Høring af regulativ for Vintervedligeholdelse
Ældrerådet anbefaler forslaget til godkendelse med enkelte bemærkninger. Formanden udarbejder og indsender høringssvar.

10. 
Igangværende sager

10.1 Valget
Diverse omkring valget blev drøftet.

11. 
Siden sidst

11.1 Orientering v./socialchef Jonna Søegaard
Der blev orienteret om ny struktur i Social- og Sundhedsforvaltningen.

11.2 Borgerservice
Ældrerådet påpeger, at der er et problem med diskretion, når man betjenes i Borgerservice på Middelfart Rådhus på grund af indretningen.
Det oplyses, at Borgerservice har et møderum til rådighed, som kan anvendes, såfremt borgeren ønsker dette.
Ældrerådet fremsætter et forslag om en diskretionslinie, nummersystem eller lignende, så borgerne har mulighed for at blive betjent alene ved skranken.

11.2 Opfølgning
Der blev spurgt til opfølgning på en orientering fra juni-mødet. Jonna Søegaard oplyste, at en opfølgning gives på et af Ældrerådets møder i efteråret.

11.3 Boliger
Der er fremkommet spørgsmål omkring pris på leje af ældre-/plejeboliger samt de økonomiske muligheder hvis f.eks. kun den ene ægtefælle flytter i plejebolig.
Teamleder John Reib, Borgerservice, indbydes til rådets næste møde for at give en orientering.

11.4 Oversigt over tilbud til ældre
Ældrerådet ønsker en samlet oversigt over de tilbud, Middelfart Kommune har til deres ældre borgere.